Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego w roku 2016 - Płock

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/135/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015r. w przedmiocie intencji realizacji programu mieszkaniowego polegającego na budowie mieszkań socjalnych oraz komunalnych  
3 27.02.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 102/XVIII/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli  
4 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej w Zawidzu Kościelnym stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015 r. Nr 71/XII/2015 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawidzu Kościelnym  
5 28.01.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 106/XVI/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. Rady Miejskiej
w Żurominie w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Żurominie
 
6 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności §19 Uchwały Nr 104/XI/2015 Rady Gminy Czerwińsk nad Wisłą z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
7 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 102/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała w części tj. co do § 19 regulaminu  
8 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 82/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia
28 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w części tj. , co do § 19 regulaminu
 
9 2.02.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 85/XIV/2015 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia
28 grudnia 2015r. w sprawie: wyrażenia stanowiska w kwestii planowanej budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie gminy Wyszogród

 
10 2.02.2016r.

stwierdzenie nieważności pkt VIII. poz. 4. zdanie ostatnie  załącznika do Uchwały Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 r.  Nr 79/XIV/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 w brzmieniu: „-dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Płocku"

 
11 4.02.2016r.

stwierdzenie nieważności pkt III. ust. 1 części tabelarycznej w Rozdziale IV załącznika do Uchwały Rady Gminy Sanniki z dnia 29 grudnia 2015 r. Nr 84/XXI/2015 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok w brzmieniu: „III. Koszty obsługi i działalności GKRPA 1. Zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, środków czystościowych, finansowanie podróży służbowych, opłata telefonów i inne”

 
12 10.03.2016r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 12/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia
2 lutego 2016r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie
 
13 10.03.2016r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia
27 stycznia 2016r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół w Drobinie
 
14 18.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 97/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Załuski w 2016 r.
 
15 20.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/163/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Płońska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
18 10.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały z dnia 5 kwietnia 2016 r. nr XV/130/2016 Rady Miejskiej
w Raciążu w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Raciąż w 2016 r.
 
19 16.05.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 169/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
11 kwietnia 2016 r. w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii w sprawie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina
 
27 6.10.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 154/XXVII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Słupno  
28 3.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 135/XXIX/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 30 sierpnia
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę w ratach ceny sprzedaży nieruchomości nabywanej od Agencji Mienia Wojskowego
 
29 27.10.2016r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 215/XLIV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia
29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia programu Gostynińska Karta Seniora w części, tj.: § 1 ust. 3 w zakresie wyrazów "zameldowania" i § 2 ust. 1 w zakresie wyrazów: "i posiadają pełną zdolność do czynnosci prawnych" oraz § 3 ust. 5 Regulaminu uzyskania i korzystania
z "Gostynińskiej Karty Seniora" stanowiącego załącznik do Uchwały
 
30 8.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XX/175/2016 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 26 września 2016 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Miasto Raciąż  
36 23.12.2016r. stwierdzenie nieważnosci Uchwały Nr XXVIII/223/2016 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
25 listopada 2016 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania - w części, tj. § 4 ust. 1,
§ 4 ust. 2 co do wyrazów: "w formie decyzji administracyjnej", § 4 ust. 3 co do wyrazów: "określonym w ust. 1", § 4 ust. 4 oraz § 6 ust. 2
 
Podziel / Share
Beata Darnowska, 02.02.2016, Ilość wejść: 3961, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry