Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2016 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 28.01.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2015 roku nr 537/15 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie  
2 20.01.2016r. stwierdzenie nieważności § 6 uchwały Nr VIV.110.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wieniawa  
4 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk w części, tj. wobec: § 4 ust.2 pkt. 1, 2, 3 i 4, § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, § 15, § 32 i § 33 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk stanowiącego załącznik do uchwały  
5 23.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr I/5/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr VIII/69/13 z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów wiejskich
 
6 7.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 119/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie skargi złożonej przez panią Agnieszkę Szałas przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Administracji przy PUP Radom na zachowanie się wobec niej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu  
7 7.03.2016r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 3 i 4 uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 8 lutego 2016 roku
Nr XV/85/2016 w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
 
8 23.03.20106r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
 
9 29.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 11.76.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia
25 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
 
10 1.04.2016r. stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3 i § 8 ust. 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XII/79/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie  
11 5.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016 r. Nr XV/8/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku  
12 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/83/2016 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”  
13 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII.87.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2016 roku  
14 29.04.2016r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 8 oraz § 4 i § 15 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r.  
15 29.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką nr I/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminy Mirów do Związku Gmin nad Iłżanką  
17 6.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Nr XIV/109/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe  
18 15.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wierzbica nr XIX/129/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73  
19 23.06.2016r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 4 i 5 (zapisane tabelarycznie) uchwały Rady Gminy Policzna z dnia 23 maja 2016 rok Nr XXI/141/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Policzna  
20 12.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd  
21 11.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 7/2016 Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu do zaopiniowania przez Wojewodę Mazowieckiego  
22 21.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/111/2016 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady Powiatu w Przysusze  
23 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016 r. Nr XIX/170/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice  
24 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 lipca 2016 roku Nr XVI/129/2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  
25 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 345/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegołowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych i nagród  
26 26.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr XX/107/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno  
27 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016 r.  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  
28 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Wójta Gminy Radziejowice z dnia 16 maja 2016 r., znak FN.3120.30.2016.JJ  
29 17.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016 r.  Nr  XX/40/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie i Gminy Gielniów  
32 17.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia  
33 3.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXII/131/2016 Rady Gminy w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica  
34 6.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. Nr XXVIII/204/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko  
35 5.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Nr 150/XXIII/2016 w sprawie wydania opinii przez Radę Miejska w Szydłowcu o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 19 409,70 zł
 
36 27.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016 roku
nr XVI/110/2016 w sprawie zamairu likwidacji instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rusinowie
 
37 27.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016 roku,
nr XVI/111/2016 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie
 
38 16.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XIX/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Przysusze  
39 16.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XIX/143/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Przysusze  
40 5.12.2016r. stiwerdzenie nieważności uchwały nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym  
Podziel / Share
02.02.2016, Ilość wejść: 4200, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry