Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2016 - Radom

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 28.01.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 5 października 2015 roku nr 537/15 w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie  
2 20.01.2016r. stwierdzenie nieważności § 6 uchwały Nr VIV.110.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wieniawa  
4 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk w części, tj. wobec: § 4 ust.2 pkt. 1, 2, 3 i 4, § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, § 15, § 32 i § 33 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk stanowiącego załącznik do uchwały  
5 23.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr I/5/16 Rady Gminy Chlewiska z dnia 26 stycznia 2016 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Chlewiska Nr VIII/69/13 z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągów wiejskich
 
6 7.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 119/XIII/2016 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie skargi złożonej przez panią Agnieszkę Szałas przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Administracji przy PUP Radom na zachowanie się wobec niej Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu  
7 7.03.2016r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 3 i 4 uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 8 lutego 2016 roku
Nr XV/85/2016 w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno
 
8 23.03.20106r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
24 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych
 
9 29.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 11.76.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia
25 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Polskich spod Monte Cassino wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą
 
10 1.04.2016r. stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3 i § 8 ust. 2 Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Gminy Rusinów z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XII/79/16 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Rusinowie  
11 5.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016 r. Nr XV/8/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gielniów w 2016 roku  
12 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/83/2016 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”  
13 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII.87.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Odrzywół w 2016 roku  
14 29.04.2016r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 8 oraz § 4 i § 15 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r.  
15 29.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką nr I/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminy Mirów do Związku Gmin nad Iłżanką  
17 6.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Nr XIV/109/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe  
18 15.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wierzbica nr XIX/129/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73  
19 23.06.2016r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 4 i 5 (zapisane tabelarycznie) uchwały Rady Gminy Policzna z dnia 23 maja 2016 rok Nr XXI/141/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Policzna  
20 12.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gózd z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale nr XXVI/151/2012 Rady Gminy Gózd z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gózd  
21 11.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr 7/2016 Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania projektu uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą "Natura" oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu do zaopiniowania przez Wojewodę Mazowieckiego  
22 21.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/111/2016 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady Powiatu w Przysusze  
23 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 czerwca 2016 r. Nr XIX/170/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice  
24 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 lipca 2016 roku Nr XVI/129/2016  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  
25 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 345/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegołowych zasad przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych i nagród  
26 26.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Sienno z dnia 30 czerwca 2016 r. Nr XX/107/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno  
27 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 czerwca 2016 r.  w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew  
28 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Wójta Gminy Radziejowice z dnia 16 maja 2016 r., znak FN.3120.30.2016.JJ  
29 17.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Gielniów z dnia 15 lipca 2016 r.  Nr  XX/40/2016 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie i Gminy Gielniów  
32 17.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastrzębia  
33 3.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXII/131/2016 Rady Gminy w Mogielnicy z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mogielnica  
34 6.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 29 sierpnia 2016 r. Nr XXVIII/204/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko  
35 5.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Nr 150/XXIII/2016 w sprawie wydania opinii przez Radę Miejska w Szydłowcu o zastosowaniu ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 19 409,70 zł
 
36 27.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016 roku
nr XVI/110/2016 w sprawie zamairu likwidacji instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rusinowie
 
37 27.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rusinów z dnia 29 września 2016 roku,
nr XVI/111/2016 w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rusinowie
 
38 16.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XIX/144/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Przysusze  
39 16.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XIX/143/2016 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości położonej w Przysusze  
40 5.12.2016r. stiwerdzenie nieważności uchwały nr XXI/184/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 października 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 02.02.2016, Ilość wejść: 3191, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry