Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2016 - Ostrołęka

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr XI/61/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady przyznawania wysokości i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz wiejskiego w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Szydłowo w części, tj. w zakresie: § 2 uchwały, oraz w zakresie Regulaminu: § 1 ust. 2, § 3, § 6 ust. 1 pkt 1-3, § 6 ust. 3, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2 pkt 2 lit. e, § 7 ust. 2 pkt 2 lit. f, § 7 ust. 2 pkt 3, § 7 ust. 2 pkt 1, § 7 ust. 2 pkt 5 lit. c tiret drugie, § 7 ust. 2 pkt 5 lit. c tiret czwarte, § 7 ust. 2 pkt 5 lit. c tiret piąte, § 10, § 11, § 12, § 13 ust. 1, § 13 ust. 3 pkt 5 i pkt. 7, § 14 ust. 2-7, § 15 ust. 1 w zakresie słów „dla zdrowia”, § 15 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów „dla zdrowia”, § 15 ust. 4,5,6, § 16 ust. 1 i ust. 4, § 19 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 in fine (dotyczący dodatku mieszkaniowego), § 20 ust. 4, § 19 (dotyczący dodatku wiejskiego), § 21, § 22, § 24  
2 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XV/119/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce 1670/3, położonej w Przasnyszu przy ul. św. Wojciecha, będącej własnością gminy miasta Przasnysz, w zakresie słowa „nieodpłatnej” w § 1 uchwały  
3 3.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Przasnyszu Nr XV/120/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce 1228/11, położonej w Przasnyszu przy skrzyżowaniu ulic: Baranowskiej i Żwirki i Wigury, będącej własnością gminy miasta Przasnysz, w zakresie słowa „nieodpłatnej” w § 1 uchwały  
4 9.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Brok Nr X/73/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Pdstawowej w Kczkowie Starym, w zakresie dotyczącym § 3 ust. 7, § 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 3 pkt 3, § 6 ust. 1 pkt 5 § 7, § 10 ust. 1, § 11 ust. 5 Organizacja Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kaczkowie Starym załącznika do uchwały  
5 22.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Chorzelach Nr 119/XIX/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok, w zakresie § 1 ust. 3 uchwały oraz w zakresie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkola prowadzonych przez gminę Chorzele na rok 2016, stanowiącego załączniik do uchwały Nr 119/XIX/16  
6 8.04.2016r. stwierdzenienie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 6/2016 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 6/2016 z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krukowie, w zakresie § 1 pkt 1 i pkt 3  
7 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Lipowiec Kościelny Nr 83.XVII.2016 z dnia 18 marca 2016r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu  
8 29.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Łyse Nr XX/130/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad jakich sołtysom przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej  
9 2.05.2015r. uchwały Nr XV/114/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok w części § 3 oraz w zakresie załącznika do uchwały, w postaci Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przasnysz na 2016 rok  
10 17.05.2016r. stwierdzenie nieważnościu chwały Rady Gminy Łyse Nr XXI/137/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse, w części załącznika do uchwały, w tabeli : w rubryce Kryteria „Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia liczby oddziałów”, w rubryce Liczba punktów „30”, w rubryce Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów „Dokumentacja będąca w posiadaniu szkoły”  
12 20.05.2016r.

stwierdzenie nieważności:

- zarządzenia Wójta Gminy Łyse Nr 56/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łysych,

- zarządzenia Wójta Gminy Łyse Nr 57/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łysych.
 
13 5.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 144/XXII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chorzele  
14 12.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy w Sypniewie Nr XVI/95/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi  
15 18.07.2016r. stwierdzenie nieważności Regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Obryte stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Obryte Nr XVI/110/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z terenów rekreacyjno-sportowych w gminie Obryte, w zakresie dotyczącym następujących norm wyżej wymienionego Regulaminu: § 3 ust. 6 w zakresie słów: którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę, § 3 ust. 7 w zakresie słów: którzy ponoszą za dzieci i małoletnią młodzież odpowiedzialność, § 4 ust. 5, § 4 ust. 6, § 6 ust. 2, § 9 ust. 8 oraz § 10 ust. 10
 
16 29.07.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXIII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Goworowie za rok 2015 Nr XXIII/14/16

 
17 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Goworowo Nr XXIII/145/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Goworowie za rok 2015  
18 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu w Pułtusku Nr XVIII/107/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości, w zakresie § 1 ust. 4 tej uchwały  
19 9.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr XIX/151/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzekuń  
20 22.08.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Zatory nr 29/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
21 22.08.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 15/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie odwołania Pani Bogumiły Marii Wujek ze stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
22 15.09.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu z dnia 4 lipca 2012 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku  
23 30.09.2016r.

stwierdzenie nieważności Taryf na 2016 rok stanowiących zalącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Wieczfnia Kościelna Nr XIV/95/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków, w zakresie dotyczącym następujących uregulowań wyżej wymienionych Taryf na 2016 rok:

1) kolumna 3., 4. i 5. wiersza w poz. (l.p.) 1. w zakresie dotyczącym ścieków dowożonych,

2) kolumna 3., 4. i 5. wiersza w poz. (l.p.) 2. w zakresie dotyczącym ścieków dowożonych.

 
26 2.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/154/2016 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej  
27 4.11.2016r. stwierdzenie uchwały Rady Gminy Zatory nr 126/XXI/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na rzecz dotychczasowego najemcy, w zakresie słów § 1 tej uchwały: "na okres 8 lat"  
29 17.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/112/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016 r. zmieniającej Uchwałę Nr X/58/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii gróg gminnych  
30 29.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Łyse Nr XXIX/182/2016 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse  
31 30.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Pokrzywnica nr XVIII/147/2016 z dnia
26 października 2016 r. zmianiającej uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w Szkołę Filialną w Pokrzywnicy podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie
 
32 16.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr XXIV/178/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu  
33 13.12..2016r. stwierdzenie nieważnoości uchwały Nr 168/XXIX/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia
7 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok w części, tj. w zakresie pkt 3 w rozdziale III (Realizatorzy programu) oraz ust. 2 i 3 w rozdziale XIII (Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert) załącznika do ww. uchwały oraz w zakresie załącznika do Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
 
34 15.12.2016r. stwierdzenie nieważności chwały Nr XXVII/188/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia
9 listopada 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz stypendiów lub nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym oraz w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych w części, tj. w zakresie § 1 ust. 5
 
35 23.12.2016r. stwierdzenie niważności uchwały Rady Powiatu w Pułtusku nr XXIV/137/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę mienia Powiatu Pułtuskiego, w zakresie słów w § 1 tej uchwały: na zasadach ustalonych w projekcie umowy dzierżawy nieruchomości (w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały) oraz w zakresie załącznika do uchwały nr XXIV/137/2016  
36 10.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Olszewo-Borki Nr XXVII/173/16 z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy radnemu Gminy Olszewo-Borki Krzysztofowi Grali  
37 2.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/98/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Brok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2021” w części, tj. w zakresie ust. 3 w rozdziale III (Realizatorzy programu) oraz ust. 2, 3, 4 i ust. 12 pkt 3 w zakresie słów „z powodów, o których mowa w ust. 4” w rozdziale XIII (Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert) załącznika nr 1 do ww. uchwały oraz w zakresie załącznika nr 1 do załącznika nr 1 (Zobowiązanie członka Komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych samorządu gminy w otwartym konkursie ofert)  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 02.02.2016, Ilość wejść: 3419, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry