Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2016

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2016 rok - Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2016 - Warszawa

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/91/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
 
2 26.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XV/149/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/139/15 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listotopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Wyszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok  
4 1.02.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/170/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej”, w zakresie ustaleń

 
5 25.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 84/XII/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębach geodezyjnych Osiek Piaseczny i Milewo
 
6 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/87/2015 Rady Gminy Kołbiel z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbiel
 
7 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 55/XVI/2015 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 29 grudnia 2015 r. „w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trojanów”  
8 1.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 190/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków”, w części ustaleń  
9 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/90/2015 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Puszcza Mariańska (fragmenty wsi Budy Kałki, Michałów, Wola Polska, Długokąty oraz Puszcza Mariańska), w części dotyczącej ustaleń
 
10 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Płońsk z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szerominek, gmina Płońsk, w części ustaleń  
11 2.02.2016r. stwierdzenie nieważność uchwały Nr XII/72/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jakubów  
12 2.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XII/73/2015 Rady Gminy Jakubów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jakubów i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
13 03.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/73/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 30 grudnia 2015r. „w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parysów”  
14 9.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/110/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 15 stycznia 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895”  
16 5.02.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 191/XIV/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 grudnia 2015 roku „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów”, w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej,
w odniesieniu do:

- działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 93/5 i 93/6 z obrębu Władysławów, jednostka ewidencyjna Lesznowola;
- gruntów leśnych, w ramach działek ewidencyjnych oznaczonych numerami: 91, 92, 108/2, 114, 115, 116 i 117 z obrębu Władysławów, jednostka ewidencyjna Lesznowola

 
17 12.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/562/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia
2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
 
21 24.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX / 141 / 16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 22 stycznia 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dla działki nr ew. 303 oraz części działek nr ew. 221 i 304/21 obręb Kotorydz”  
22 29.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/131/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.  "Stokrotka”, w części ustaleń  
23 23.02.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/566/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna część II, w części ustaleń
 
28 1.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 14.XIX.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2016r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n.”Wiązowna Kościelna – Parafia” w zakresie części ustaleń  
31 23.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/621/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz uchwały Nr XXIV/622/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
32 25.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/620/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz uchwały Nr XXIV/624/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
33 18.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 482/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną”, w części dotyczącej ustaleń  
34 16.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. "zmieniająca uchwałę Nr XV/134/2011 Rady Miejskiej w Pruszkowie z nia 24 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Gąsin Przemysłowy" w części ustaleń  
35 29.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI /10/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lutego 2016 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt”, w części ustaleń  
36 23.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 43/X/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gostkowo oraz Helenowo, gmina Szulborze Wielkie  
38 25.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 211/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r.  
39 17.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/112/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/80/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2015 - 2020"  
40 17.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr  XVI/113/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”  
41 23.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/178/2016 r. Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  
42 22.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/212/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Czachówek – część wschodnia  
43 22.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/213/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wojciechowice – część północna  
44 29.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/214/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria oraz dla fragmentu wsi Moczydłów – rejon
ul. Lipkowskiej
 
45 1.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016 r.
„w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma”, w odniesieniu do części ustaleń
 
47 29.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/91/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 24 lutego 2016 r. „w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn”  
48 1.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 25 lutego 2016 r.
Nr XXIV/595/2016 w sprawie przyjęcia Programu przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku w zakresie § 6 pkt 4Programu i tiret drugiego w Lp. 1 w kolumnie zadania w tabeli Zadania realizowane przez poszczególne jednostki w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m. st. Warszawy w 2016 roku, z uwzględnieniem środków finansowych w brzmieniu: "prowadzenie akcji sterylizacji/kastracji zwierząt, których właściciele zamieszkują na terenie m. st. Warszawy"
 
49 29.03.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/107/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2016 roku
 
50 11.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 213/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola, w części ustaleń  
51 6.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 185/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2016 roku, w zakresie załącznika do uchwały, w części dotyczące Rozddziału I ust. 6 i 7, Rozdziału II Ad. 2 ust. 2 oraz Ad. 4, w części dotyczącej finansowania przez gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt domowych właścicielom zwierząt, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy, a także załącznika Nr 2 do Programu, w części dotyczącej ust. 4 lit. a i b  
52 11.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 212/XVI/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Kolonia Lesznowola i części obrębu Lesznowola, w zakresie ustaleń  
53 6.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII.126.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parżmów  
54 4.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI/97/2016 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Glinojeck na 2016 r.  
55 1.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/8/2016 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nieporęt", uchwalonego w dniu 9 czerwca 2011 r. uchwałą Rady Gminy Nieporęt Nr X/46/2011
 
56 14.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/74/16 Rada Gminy w Wiśniewie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wisniewo  
57 8.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/106/2016 Rady Gminy Kołbiel z dnia 15 marca 2016 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kołbiel”, w zakresie ustaleń:
- § 9 pkt 2 lit. c uchwały;
- § 14 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania „możliwość budowy nowych (…) i rozbudowę istniejących (…)”, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1ZL
 
58 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/147/16 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 14 marca 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca”, w części ustaleń  
59 18.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/649/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy  
60 8.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/124/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Teresin w 2016 roku."  
61 11.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII / 155 / 16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 marca 2016 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Radonice przy Obwodnicy – etap 2”, w zakresie ustaleń § 10 ust. 3 pkt 2 uchwały  
62 8.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII.212.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn w roku 2016, w zakresie § 11 ust. 2 oraz § 12 ust. 1 pkt 7  
63 19.04.2016r. stiwerdzenie nieważności uchwały Nr 108/XVI/2016 Rady Gminy Zatory z dnia 16 marca 2016 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Zatory: działki o numerach ewidencyjnych 3693/2, 3693/8 i 3693/12.”, w części ustaleń  
64 15.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/120/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izabelin na 2016 rok, w zakresie załącznika do uchwały, w części dotyczącej § 1 pkt 5, 6, 7 i 11, § 7 ust. 3 oraz § 8, w zakresie w jakim odnosi się do psów i kotów posiadających właścicieli, załącznika Nr 1 do Programu, w części dotyczącej ust. 3, w zakresie zabiegu sterylizacji, kastracji i usypiania ślepego miotu oraz ust. 6, a także załącznika Nr 2 do Programu, w zakresie usługi wykonywania zabiegów: sterylizacji/kastracji/chipowania i usypiania ślepych miotów zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających właścicieli  
65 20.04.2016r. stwierdzenie niewaażności uchwały Nr XXII/223/16 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2016 r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki w 2016 r., w zakresie załącznika do uchwały, w części dotyczącej § 6 ust. 3  
66 20.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 107/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zdziechów i części obszaru sołectwa Świerczek Gmina Szydłowiec, część nr 1.”, w części dotyczącej ustaleń  
67 18.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV.100.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Słubice  
68 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności stwierdzam nieważność uchwały Nr XIII/101/16 Rady Gminy w Troszynie z dnia 16 marca 2016 r. podjętej bez tytułu, w części ustaleń  
69 2.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 31 marca 2016 r. Nr XVIII.192.2016 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa na 2016 r.  
70 21.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 235/XVII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w 2016 roku  
71 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 324/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2016 roku  
72 28.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 112/XXII/16 Rady Gminy Słupno z dnia 29 marca 2016 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupno”, w części ustaleń  
73 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/206/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka na 2016 rok” w części dotyczącej § 2 ust. 8 oraz § 5 ust. 5 załącznika do uchwały  
74 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 Regulaminu, będącego załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XXI/171/16 Rady Miasta Zielonka z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Zielonka  
75 20.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/139/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Nowe Orzechowo”, w części ustaleń  
76 19.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/143/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Czarnowo”, w zakresie ustaleń  
77 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/140/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Stare Orzechowo”, w części ustaleń  
78 25.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX.161.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Halinów w 2016 roku  
79 25.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/96/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2016 roku  
80 25.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/182/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla miasta Sulejówek na 2016 rok"  
81 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/110/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia „Programu zapobiegania bezdomności oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Dobre”  
83 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/174/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2016 roku w zakresie § 6 Programu  
84 22.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/117/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 marca 2016 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIX/107/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2016 roku  
85 25.04.2016r. stwIerdzenie nieważności uchwały Nr XV/141/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 31 marca 2016 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla części wsi Kikoły”, w odniesieniu do ustaleń  
86 13.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII.132.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 31 marca
2016 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie”
 
87 25.04.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 86/XVII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2016 roku w zakresie § 7 ust. 2 Programu oraz zadania Nr 5 w tabeli umieszczonej w § 13 Programu  
89 6.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/104/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.”  
90 4.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/105/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.”  
91 4.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/97/2016 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  
92 9.05.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 236.2015 Burmistrza Halinowa z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia na 2015 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  
93 24.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/688/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włóchy m.st. Warszawy  
94 16.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/653/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Świętokrzyskiej 1, w części ustaleń  
95 13.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/153/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo–Dańki oraz fragment miejscowości Badowo – Mściska, w części ustaleń  
97 20.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 roku „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.”, w części ustaleń  
98 30.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/237/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo ”, w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do:
- terenów oznaczonych symbolami: 1MN i 2MN;
- terenów oznaczonych symbolami: 2MW, 3MW i 4MW;
- terenu oznaczonego symbolem 1U.
 
99 20.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/238/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru, którego granice wyznaczają: od północy – północna granica administracyjna miasta Legionowo, od wschodu – wschodnia granica administracyjna miasta Legionowo, oś ulicy Jana Pawła I, od południa – oś ulicy Olszankowej, zachodnia granica działki o nr ewid. 18 z obrębu ewid. nr 70, południowa granica działki o nr ewid. 5 z obrębu ewid. 70, wschodnia granica działek o nr ewid. 6/1 i 6/2 z obrębu ewid. nr 70, oś ulicy Olszankowej, od zachodu – oś ulicy Suwalnej, zachodnia granica administracyjna miasta Legionowo”, w części ustaleń  
100 24.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/168/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 kwietnia 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów dla wsi Sady”, w części ustaleń  
101 24.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/134/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów standardowych jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych,
z jakich mogą być wykonane w zakresie § 3 w odniesieniu do słów "i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego"
 
102 24.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/652/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej, w części ustaleń  
103 6.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, w części ustaleń  
105 31.05.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 332/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Grodziska Mazowieckiego za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla uczniów zameldowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania  
106 14.06.2016r. stwierdzenie niewżnosci stanowiska nr 24 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie stosowania sie władz Miasta Stołecznego Warszawy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego  
107 10.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 105/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie skargi Pana A.S. na bezczynność Starosty Otwockiego  
108 15.06.2016r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z dodatkowymi kosztami udostępniania informacji publicznej w zakresie § 1 ust. 1 w części dotyczącej wyrazów "kosztów eksploatacji i amortyzacji urządzeń", ust. 2 oraz § 2  
109 9.06.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/724/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Sadul, w odniesieniu do ustaleń:

- § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret trzecie uchwały, w zakresie sformułowania: "(...) w kierunku południowym (...)" użytym po słowach: "wschodnia linia rozgraniczająca ul. Trakt Lubelski";

- § 1 ust. 2* (podwójna numeracja ustepów) uchwały, w zakresie sformułowania: "(...), o których mowa w ust. 1 (...)"

 
110 10.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/216/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3”, w odniesieniu do części ustaleń  
111 10.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 543/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerbera i od zachodu granicą Cmentarza (obszar A21) zatwierdzonego uchwałą Nr 1441/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.06.2010 r.”, w części dotyczącej ustaleń § 1 pkt 2, w zakresie w jakim nadaje nowe brzmienie uchwale zmienianej w ramach § 21a pkt 2 lit. d w zakresie sformułowania: „(…) od poziomu terenu istniejącego do najwyżej położonego elementu dachu (…)”.  
112 14.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/127/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 maja 2016 r. „w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 51/13 i 51/15 w miejscowości Boryszewo Stare” w odniesieniu do ustaleń § 7 ust. 12.1 pkt 2 uchwały w zakresie sformułowania „(…) dla zabudowy mieszkaniowej, w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi (…)”  
113 10.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 542/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Chylice dla działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 60 i 63, w części dotyczącej ustaleń:
- § 23 ust. 2 pkt 8 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) mieszkaniowej (…)”;
- § 23 ust. 2 pkt 9 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) mieszkaniowej (…)”.
 
114 20.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/215/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna", w części ustaleń  
115 17.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 544/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r. "w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap I, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 r. z dnia 4 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r.) dla obszaru działki nr ew. 908", w części ustaleń  
116 20.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/106/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 maja 2016 r. "w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 689/3 i 690 w miejscowości Młodzieszyn", w zakresie ustaleń § 8 ust. 15.1 pkt 1 uchwały  
117 20.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 maja 2016 r. Nr XXI/146/2016 w sprawie zakazu urządzania gier na automatach na terenie Miasta Piastowa  
118 20.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 311/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2016 r. "w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rybna - Czarnieckiego - Warszawska"", w częsci dotyczącej ustaleń § 1 ust. 3 uchwały  
119 29.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/168/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki - Wyrki i częśc wsi Ługi - Rętki gm. Zbuczyn - część "E", w części ustaleń  
120 29.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/167/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki gm. Zbuczyn - część "D", w części ustaleń  
121 1.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/166/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki - Wyrki i części wsi Ługi - Rętki gm. Zbuczyn - część "C", w części ustaleń  
122 20.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI.139.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 2 maja 2016 r. "w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarukowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoGminy Brańszczyk w miejscowości Białebłoto-Kobyla  
123 21.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 545/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap I, dla obszaru działki nr ew. 771.", w części dotyczącj ustaleń § 4 ust. 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...) lub terenie (...)"  
124 24.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 546/XXI/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 maja 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Zalesie Górne - etap I dla obszaru działki nr ew. 261", w części dotyczącej ustaleń § 4 ust. 5 uchwały, w zakresie sformułowania: (...) lub terenie (...)"  
125 29.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/169/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 maja 2016 r.
"w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część "G", w części ustaleń
 
126 30.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 212/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospdarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock"  
127 27.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/240/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r.
"w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Sienkiewicza i Świętojańskiej w Siedlcach", w części ustaleń
 
128 1.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/241/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016 r.
"w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Piłsudskiego, Asza, Pułaskiego i Kochanowskiego w Siedlcach",
w części ustaleń
 
129 27.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
1 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Osuchów" w cześci ustaleń
 
130 27.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/162/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
1 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Grabce Wręckie" w części ustaleń
 
131 30.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/187/2016 Rady Miejskiej w karczewie z dnia 2 czerwca 2016 r. "w sprawie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Karczew"  
132 28.06.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/99/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 maja 2016 r. "w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowosci Przedwojewo I", w cześci ustaleń  
134 12.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/107/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowosci Murzynowo - dz. Nr ewid. 99"  
135 21.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin""  
136 22.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX.168.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko - Ustanówek i Ustanów - rejon PKP"  
137 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX.165.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dla obszaru części wsi Nowy Prażmów - etap I" w części ustaleń  
138 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/188/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice"  
139 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/228/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru między ulicami: Żytnią i Sikorskiego - etap I"  
140 15.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/103/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 22 czerwca 2016 r. "w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszanka w obrębie Korczówka.", w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem RP  
142 21.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały 30/XIX/2016 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 21 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Bieniewiec (obszar 2)", w części ustaleń  
143 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX.164.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Piskórka gmina Prażmów - etap 1", w części ustaleń  
144 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/179/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki", w części ustaleń  
145 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów - działki o nr ewid. 38, 39, 40 i 41, w części ustaleń  
146 25.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII.135.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A.", w części ustaleń  
151 26.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/139/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 czerwca 2016 r. "w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 227/1 i 227/2 w miejscowości Boryszewo Nowe"  
152 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/780/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część I - rejon ulicy Górczewskiej, w części ustaleń  
153 27.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/261/2016 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spokojnej", w części ustaleń  
154 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor E", w cześci ustaleń  
155 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki", w części ustaleń  
156 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX.166.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 16 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Nowy Prażmów - etap II", w części ustaleń  
157 3.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w obrębie Jartypory  
158 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr XX/165/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów w części: § 2 ust. 2 zdanie wprowadzające w zakresie slów: "wyłącznie na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego" i ust. 3 w zakresie słów: "wyłącznie na terenie właściciela pojazdu", § 8 zdanie wstępne w zakresie słów: "i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów" i pkt 4 oraz § 21 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów  
159 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/218/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uznania się Rady Miasta Sulejówek za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania jej do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu  
160 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/215/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 czerwca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Lotników Alianckich"", w części ustaleń  
161 29.07.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX.116.2016 Rady Miejskiej w pilawie z dnia 12 lipca 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Trąbki, gmina Pilawa dla działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 418/11, 418/16, 418/19, 418/21, 418/26, 232", w części ustaleń  
162 8.08.2016r. stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok", w części ustaleń  
163 8.08.2016r. stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr XVI/110/2016 Rady Gminy Chynów z dnia 22 czerwca 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Barcice Drwalewskie", w części ustaleń  
166 26.08.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 4 lipca 2016 r. Nr 342/16 w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim  
167 7.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały XXV/212/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 11 sierpnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie realizacji i nwestycji celu publicznego pod nazwą "Rozbudowa stacji 400/110kV Siedlce Ujrzanów ", wraz z przepięciem istniejących linii 400kV, w części dotyczącej ustaleń § 13 pkt 1 lit. a uchwały w zakresie sformułowania "(...) stały (...)"  
168 8.09.2016r. stwierdzenie nieważności Nr CCXXXV/86/16 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Panu Grzegorzowi Michalczykowi stanowiska dyrektora Zespołu Szkól Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku, ul. Pułaskiego 7  
169 8.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały CCXXXVI/86/16 Zarząd Powiatu w Otwocku z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia Pani Apolonii Żołądek stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku, ul. Konopnickiej 7  
170 16.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/122/2016 Rady Gminy Repki z dnia 10 sierpnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Repki"  
171 16.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r. "w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miodowa - Łukasiewicza" w Płocku", w cęści dotyczącej ustaleń § 9 ust. 8 uchwał, w zakresie sformułowania: "Za zgodą zarządcy drogi (...)"  
172 14.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 25 sierpnia 2016 r. Nr 168/XXVIII/2016 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy Radnemu Miasta Podkowa Leśna Wojciechowi Żółtowskiemu  
173 30.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 349/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasztelańska, Orkana w Radomiu uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr 549/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r." w części ustaleń  
174 26.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 235/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A1", w części dotyczącej ustaleń § 7 pkt 1 i 2 uchwały  
175 28.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/815/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy  
176 28.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/213/16 Rady Miejskiej w Traczynie z dnia 2 września 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Józefowice część 1", w odniesieniu do ustleń § 20 pkt 3 lit. c uchwały, w zakresie sformułówania "(...) w odniesieniu do powierzchni terenu (...)"  
177 28.09.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 656/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
31 sierpnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Bobrowiec", w części dotyczącej ustaleń § 10 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: "(...) w powierzchni działki (...)" 
 
179 3.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 września 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka", w zakresie części ustaleń  
180 19.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 1 września 2016 r. Nr 375/16 w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim  
182 14.10.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 12 września 2016 r. nr:

- XXVIII/63/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ul. Koziołka),

- XXVIII/64/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ul. Skarbka z Gór),

- XXVIII/65/2016 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXVIII/66/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/2015 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawyzaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

 
183 26.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 655/XXIV/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 31 sierpnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od północnego zachodu linią rozgraniczajacą ulicy Głogowej, od północnego wschodu linią rozgraniczającą Alei Brzóz, od południa południowymi granicami działek 28 i 29 z obrębu 78"  
184 6.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII.193.2016  Rady Gminy Prażmów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawier diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych, w części dotyczącej § 2 i § 3  
185 11.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/236/2016 Rady Miasta Marki z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Marki  
186 12.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV-246/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołómińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce  
187 24.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/863/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Jelonki część IV - rejon ulicy Synów Pułku w części ustaleń  
188 18.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/59/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 22 września 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów mieszkalnictwa i usług w sołectwach Chlewiska i Pawłów", w części ustaleń  
189 19.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/170/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Zakroczym z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia"  
190 21.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/163/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016 r. "zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0021 02-12  
191 21.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/162/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016 r. "zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującą obręb ewidencyjny 0022 02-13"  
192 19.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/161/2016 Rady Gminy Zakroczym z dnia 27 września 2016 r. "zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującą obręb ewidencyjny 0022 02-14 oraz obręb ewidencyjny 0025 02-16"  
193 31.10.2016r. stiwerdzenie nieważności uchwały Nr XXI/175/2016 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 29 września 2016 r. "w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek dla wsi Nowy Modlin", w części  
195 24.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 września 2016 r. "w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Arcelin, gmina Płońsk w części dotyczącej dotyczącej działek ewidencyjnych nr 109/3 i 109/4", w części ustaleń  
196 21.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/226/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 września 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Wieliszew - rejon ul. Podgórnej gm. Wieliszew", w części ustaleń  
198 31.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XV/122/2016 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2016 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Garwolin  
200 31.10.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/156/2016 Rady Gminy Teresin z dnia 29 września 2016 r. zmieniajaca uchwałę nr XI/81/2011 Rady Gminy Teresin z dnia 16 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin obejmującego część obrębu geodezyjnego Teresin Gaj  
201 14.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016 r.
Nr 173/XXIX/2016 w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego
 
203 22.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 września 2016 r.
Nr 388/16 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych
w Mińsku Mazowieckim
 
204 3.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia
30 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragmenty wsi Budy Zaklasztorne, Stary Karolinów, Nowy Karolinów, Huta Partacka w części
 
205 17.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/239/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 13 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łomianki Prochownia", w części  
206 9.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV.198.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 lutego
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Zawodne część zachodnia
 
207 15.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/225/16 Rada Miasta Kobyłka z dnia 10 października 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Nadmeńskiej i Wygonowej w Kobyłce", w części  
208 24.11.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 października 2016 r.:

- Nr 132/XVIII/16 w sprawie oraganizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki,

- Nr 133/XVIII/16 w sprawie nadania Statutu Oświacie Powiatowej w Otwocku

 
210 24.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV.208.2016 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 października 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagosppdarowania przestrzennego dl działek o nr ewidencyjnych: 285/12,  285/13 we wsi Ustanów", w zakresie jakim wynika z jej części tekstowej i graficznej, możliwość realizacji zabudowy na terenie 1 MNU, w odległości do 10 m od granicy z obszarem kolejowym   
211 28.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały XXVIII/266/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów połozonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar II",  w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem MNU  
212 29.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/239/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia
26 października 2016 r. "w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki, Zagrodniki" w części ustaleń
 
213 22.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/892/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu nieruchomości przy ul. Drewnianej 8 w części ustaleń  
214 22.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/893/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część południowa, w części ustaleń  
215 22.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/894/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Chrzanów 2", w części  
216 24.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 27 października 2016 r. Nr 189/16 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Kobus na działania kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów  
218 23.11.2016r. uchwały Nr XX/127/2016 Rady Gminy Klwów z dnia 17 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klwów”, w części tekstowej Studium, stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, część I pn. Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego, Rozdział 13. pn. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, Podrozdział 13.2. pn. Występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla, str. 81, w zakresie sformułowania: „(…) udokumentowane złoża kopalin, (…)”  
221 17.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/240/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia
13 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Łomianki", w części ustaleń
 
222 23.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/198/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia
20 października 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "PÓŁNOC II"", w części
 
223 29.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/116/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia
28 października 2016 r. " w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości Opinogóra Dolna" w części ustaleń
 
224 29.11.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/107/16 Rady Gminy w Krasnosielcu z dnia
28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krasnosielc dla terenu położonego w granicach administracyjnych gminy Krasnosielc, w części ustaleń
 
225 6.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/144/2016 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 10 listopada 2016 r. "w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek Nr ewid. 801/22, 505/9, 506/10 w miejscowości Juliopol", w części ustaleń  
226 2.12.2016r. stwierdzenie nieważności § 4, § 6 pkt 4 oraz § 7 ust. 4 Załącznia do uchwały Nr 317/XXIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych  
228 5.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/328/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia
6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Wólka Załęska i fragmentu wsi Tomice - etap I, w części ustaleń
 
229 5.12.2016.r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 277/XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja C2 część obrębu Jachranka", w zakresie ustaleń § 22 ust. 1 pkt 5 uchwały  
230 2.12.2016r. stiwerdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/236/2016 Rady Gminy Wieliszew z dnia
26 października 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skrzeszew  (w rejonie ulicy Polnej i Nowodworskiej)", w części ustaleń
 
231 14.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwaly Nr XXXVII/932/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Jerzego Zaruby, w części ustaleń  
232 21.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 12 października 2016 r. nr: XXX/68/2016 - XXX/78//2016  
233 12.12.2016r. stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr 170/XXI/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wyłączenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Jacka Ramy od udziału w rozpatrzeniu skargi Pana Jacka Ramy i Pana Zdzisława Gorczycy na działalność Wójta Gminy Grudusk  
234 15.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/266/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Karczewa
 
235 16.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/10/2016 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia
21 listopada 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Kosów Lacki - tereny eksploatacji kruszywa naturalnego we wsi Grzymały" w części ustaleń
 
237 19.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/270/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 listopada 2016 r. "w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów.", w zakresie ustaleń § 4 ust. 1 pkt 2 uchwały  
238 19.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/316/2016 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo, w części ustaleń  
239 19.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI.138.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 29 listopada 2016 r. "w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Słubice", w części ustaleń  
240 19.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/173/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie oceny aktualności kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Goworowo  
241 23.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/149/2016 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Olszewko, Mianowo, Nidzgora, gmina Kuczbork - Osada, w części ustaleń
 
242 29.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/150/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sarnowo i Chodubka, gmina Kuczbork - Osada, w części ustaleń
 
243 30.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/151/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia
29 listopada 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Gościszka, Bagienice Małe oraz Bagienice Duże, gmina Kuczbork - Osada, w części ustaleń
 
244 2.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 171/XXII/2016 Rady Gminy Grudusk z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania Pana Jacka Ramy  
245 29.12.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/207/2016 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia
24 listopada 2016 "w sprawie uchwalenia miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "WALISZEWO"
 
247 9.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/219/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania skargi Pana Włodzimierza Słowińskiego  
248 2.01.2016r. stwierdzenie nieważności punktu 3 Załącznika Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2016 r. Nr XVI.240.2016 w sprawie okreslenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Tłuszcz  
249 9.01.2016r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/147/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów (zmiana nr 2)", w części ustaleń  
250 30.12.2016r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia
29 listopada 2016 r. "w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk", w części ustaleń

 
251 18.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/972/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C  
252 13.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII.167.2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 9 grudnia 2016 roku "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki ewidencyjnej numer 291 w miejscowości Białebłoto-Kobyłka", w zakresie § 15 pkt 5 uchwały  
253 13.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/146/2016 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 8 grudnia 2016 r., "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów", w części ustaleń  
256 13.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/971/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste - rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU, dotyczącej części ustaleń  
257 17.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 179/XXXII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubowidz  
258 18.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/167/2016 Rady Gminy w Suchożebrach z dnia 19 grudnia 2016 roku "w sprawie uchwalenia zmainy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchożebry"  
Podziel / Share
02.02.2016, Ilość wejść: 18334, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry