Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

24.01.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Warszawa

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 17.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/119/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2016 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła, Modełka, Rydzewo i Wólka Rydzewska  
2 18.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XI.61.2016 Rady Gminy Jasieniec z dnia 29 grudnia 2016 roku "w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jasieniec i części sołectwa Warpęsy w Gminie Jasieniec, dla niektórych ustaleń cześci tekstowej planu.", w części ustaleń  
3 26.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/185/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2016 roku "w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica"  
4 23.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/210/16 Rady Miasta  i Gminy Łosice z dnia 30 grudnia 2016 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Łosice", w zakresie ustaleń § 3 uchwały  
5 25.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/116/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, wsi Karniewo", w części ustaleń  
6 23.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 160/XXXIV/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 30 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr ewid.: 70/5 i 70/17 oraz 118, 119 i 120 położonych w miejscowości Załuski, gmina Załuski.", w części ustaleń  
7 25.01.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 do ust. 5, § 3 i § 4 uchwały Nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock  
8 24.01.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/118/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karniewo, części wsi Chrzanowo-Bronisze, Byszewo, Chełchy Kmiece, Chełchy-Chabdzyno, Czarnostów, Gościejewo, Konarzewo-Bolesty, Łukowo, Obiecanowo, Ośnica, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Szlasy-Złotki, Tłucznice, Zaręby, Zakrzewo, Zelki Dąbrowe, Żabin Karniewski”, w części ustaleń

 
9 25.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/136/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016 r. "w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Siecień" w odniesieniu do ustaleń § 9 ust. 2 pkt 5 w zakresie sformułowania "(...) lub jako obiekt dobudowany (...)"  
10 31.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 254/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 29 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "I A.W.P." w Ostrołęce"  
11 2.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 253/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 29 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Koszarowa" w Ostrołęce"  
12 1.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/146/2016 Rady Gminy w Liwie z dnia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liw w obrębie Jartypory, w części ustaleń  
13 31.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/161/2016 Rady Gminy w Kuczborku-Osadzie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie miejscowości Zielona, gmina Kuczbork-Osada, w części ustaleń  
14 14.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 191/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa  
15 26.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa  mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami i uchwały Nr 210/16 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla  województwa mazowieckiego 2022

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Admnistracyjnego

16 14.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 192/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice  
17 14.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 193/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy  
18 16.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 194/XXVII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Kruszewo, Raczyny, Tadajówka  
19 23.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/1013/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie al. Bohaterów Września - część I,  w części ustaleń  
20 13.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Skaryszew gmina Wieliszew (w rejonie ulicy Polnej)", w zakresie ustaleń § 11 pkt 3 uchwały, w odniesieniu do sformułowania "(...) i budowli (...)"  
21 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 242/2016 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie weryfikacji wniosku Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, przy ul. Karczewskiej 48 o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Otwock oraz Mieście Karczew, na okres od dnia 26 stycznia 2017 roku do dnia 25 stycznia 2018 roku  
22 7.03.2017r.--

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy nr:

- XVIII/45/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Pana Piotra Jaworskiego,

- XVIII/46/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XVIII/47/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XVIII/48/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXI/51/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na rok 2016,

- XXIII/52/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na rok 2016,

- XXIV/53/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Białołęckiej Rady Seniorów,

- XXIV/54/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawne zmiany uchwały Nr LXIV/288/10 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka,

- XXIV/55/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na 2016 rok,

- XXIV/56/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat rocznego sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXIV/57/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za 2015r.,

- XXIV/58/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmiany nazwy Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. M. Hemara 8,

- XXIV/59/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmiany nazwy Szkoły Podstawowej nr 356 w Warszawie, ul. Głębocka 66,

- XXIV/60/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum nr 121 im. prof. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie, ul. Płużnica 4,

- XXIV/61/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum nr 124 im. Polskich Noblistów w Warszawie, ul. Przytulna 3,

- XXIV/62/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmiany nazwy Gimnazjum nr 125 w Zespole Szkól nr 43 w Warszawie, ul. Kobiałka 49,

- XXIX/67/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok,

- XXXI/79/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2016 rok,

- XXXI/80/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady m.st. Warszawy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu - kładce pieszo – rowerowej nad wejściem do Portu Żerańskiego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXX1/81/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania ulic w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. Ronda Ligi Morskiej i Rzecznej),

- XXXI/82/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Białołęka opinii dotyczącej projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVIII/1780/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r.

- XXXI/83/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Białołęka opinii dotyczącej projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXXXVI/2540/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2010 r.

- XXXI/84/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Dzielnicy Białołęka opinii dotyczącej projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wiśniewo w rejonie ul. Kołacińskiej.

 
23 23.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/276/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 stycznia 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu południowej części Miasta Kobyłka" w części ustaleń  
25 1.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/180/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowe Grochale gmina Leoncin.", w części ustaleń  
26 21.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 19 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabrodzie"  
27 2.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/181/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 grudnia 2016 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głusk gmina Leoncin.", w części ustaleń  
28 1.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/295/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 stycznia 2017 r. "w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów"  
29 27.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/336/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla zabudowy wielorodzinnej przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Stefana Okrzei dla działek nr 4696/9, 4696/8, 4697/1, 4697/2, 4697/3, 4697/4, 4696/11, 4712/3, 4712/1, 4712/2, 4713/7, 4713/10, 4713/11, 4713/9, 4714/1, 4714/4 oraz dla części działki nr 4696/10.”, w części ustaleń  
30 2.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 27 stycznia 2017 r. "w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz"  
31 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/180/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Izabelin, w zakresie § 1 pkt 3 i 4 oraz § 2 pkt 3 i 4 uchwały  
32 2.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 roku "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa.", w części ustaleń  
33 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/253/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część "E", w części ustaleń  
34 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/251/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część "C", w części ustaleń  
35 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/252/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część "D", w części ustaleń  
36 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/255/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część "G", w części ustaleń  
37 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/254/2017 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 20 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borki-Wyrki i części wsi Ługi-Rętki gm. Zbuczyn - część "F", w części ustaleń  
38 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr ZO.XXVI.0007.236.2017 w sprawie: wprowadzenienia Programu nauki języka angielskiego dla dzieci na terenie Gminy Dębe Wielkie  
39 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/335/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. " w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru między ulicami: Żytnią i Sikorskiego - etap I.", w części ustaleń  
40 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/295/2017 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 stycznia 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn - rejon ul. Warszawskiej", w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1K  
43 28.02.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/334/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla obrębów geodezyjnych Olszanka, Sitno, Kręgi Nowe." w części ustaleń  
45 9.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/1056/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lutego
2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
 
46 9.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 7 lutego 2017 r.
Nr 205/XXXIV/2017 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego
 
47 8.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/1063/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Langiewicza 1/3  
48 8.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV.237.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki"  
49 7.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/247/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych  
50 2.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII.325.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. Rady Miejskiej
w Brwinowie  "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele - Etap I - fragment zgodnie z uchwałą nr LII.559.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 9 maja 2014 r. ", w części ustaleń
 
52 15.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 363/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ruda, na terenie gminy Radzymin - część A  
53 15.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/215/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Rady Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sołtysom sołectw w Gminie Mińsk Mazowiecki  
54 10.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 450/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek - Borowina) w gminie Konstancin - Jeziorna  
55 7.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/261/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy  
56 13.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 9 lutego 2017 r. Nr XXVII/187/2017 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nasielsku  
57 17.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII.269.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 9 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów"  
58 17.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy  
60 14.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie – Jeziornie, dotyczącej ustaleń § 1 uchwały nadającej nowe brzmienie § 50 pkt 5 lit. e uchwały Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 14 czerwca 2011 r., w zakresie, w jakim nie wyklucza ze stosowania jej ustaleń zawartych w § 3 ust. 1 pkt 10  
61 13.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/185/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia
9 lutego 2017 r. "w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów"
 
62 13.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów", w części  
63 14.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. Nr 426/VII/27/2017 w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diety przez sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna  
64 27.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/143/2017 Rady Miejskiej w Bieżuniu z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bieżunia oraz zmiany Miejscowych Planów Ogólnych Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bieżuń oraz Planów Szczegółowych i Rewaloryzacji Miasta Historycznego Bieżuniu  
65 16.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVII/111/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok."  
66 20.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/272/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzyń oraz części miejscowości Czosnów", w części ustaleń  
67 17.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/271/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 lutego 2017 r. "w sprawie przystąpienia do zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cegłów"  
68 21.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI.8.2017 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo, gmina Siemiątkowo  
69 3.04.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 26 stycznia 2017 r. nr:

- XXXVII/87/2017 w sprawie odwołania Pana Wiktora Klimiuka z funkcji Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXXVII/88/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXXVII/89/2017 w sprawie odwołania Pana Jana Sławomira Mackiewicza ze stanowiska Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXXVII/90/2017 w sprawie odwołania ze stanowiska Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Pani Ilony Soja-Kozłowskiej,

- XXXVII/91/2017 w sprawie wyboru Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXXVII/92/2017 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy,

- XXXVII/93/2017 w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 
70 22.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały XXXV/246/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 lutego 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki, w części ustaleń  
71 24.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII.255.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
72 23.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 293/XLI/2017 Rady Miasta Ostrołęka z dnia 2 marca 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu "Galeria Bursztynowa" w Ostrołęce", w części ustaleń  
73 17.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/213/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. „zmieniająca uchwałę nr XXV/224/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzóze, Borek Miński, Budy Barczące, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Iłówiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Iłówiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków”  
74 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 168.XXXI.2017 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 2 marca 2017 r. "W sprawie uchwalenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoniawy-Bramura  
75 3.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2017 r.: Nr 33/17, Nr 34/17, Nr 35/17, Nr 36/17, Nr 37/17, Nr 38/17, Nr 39/17, Nr 40/17, Nr 41/17, Nr 42/17, Nr 43/17, Nr 44/17  
76 7.04.2017r. stwierdzenie nieważności § 5 pkt 5 uchwały Nr XXIX/315/17 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
78 3.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX.91.2017 Rady Gminy Goszczyn z dnia 24 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn"  
79 5.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/155/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 marca 2017 r. "w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jednorożec"  
80 7.04.2017r. stwierdzenie nieważności § 6 uchwały i załącznika Nr 3 do uchwał Nr XXXV.167.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  
82 3.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 497/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia
27 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A2",  w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1U
 
84 10.04.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/10/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 6 marca 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Aleksandrów, w gminie Nieporęt", w części graficznej odnoszącej się do terenu ograniczającego od:

- północy – południową linią rozgraniczającą terenu oznaczonego symbolem 2KD(Z);

- wschodu – zachodnią linią rozgraniczającą terenu oznaczonego symbolem 2WS;

- południa – południową granicą obszaru objętego planem miejscowym;

- zachodu – zachodnią granicą obszaru objętego planem miejscowym.

 
85 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/137/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. "w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentu miejscowości Nowa Wieś"  
86 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/138/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. "w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zielona, położonej w gminie Ojrzeń"  
87 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/139/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. "w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentu miejscowości Osada Wola"  
88 21.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 24 marca 2017 r. "w sprawie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Ojrzeń dla fragmentów miejscowości: Kicin, Wola Wodzyńska i Halinin"  
89 26.04.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu
do terenów oznaczonych symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN oraz 1U(US)

 
91 20.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/170/2017 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie miejscowości Kuczbork - Osada, gmina Kuczbork - Osada, w części ustaleń  
92 18.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/192/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin.", w części ustaleń  
93 19.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/193/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 22 lutego 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mała Wieś przy Drodze gmina Leoncin.", w części ustaleń  
97 25.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXV/173/2017 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zielona 2, gmina Kuczbork- Osada, w części ustaleń  
98 25.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XXV/171/2017 Rady Gminy w Kuczborku - Osadzie z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Kozielsk I, gmina Kuczbork - Osada, w części ustaleń  
99 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały XXXIV/318/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 marca 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn  - rejon ul. Długiej" ew części ustaleń  
103 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 901/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec"  
104 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 900/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami 3.K i 1.MN/US”  
105 8.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 marca 2017 r. Nr XXXVI/367/17 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Wyszków, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjaliści i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2017 w zakresie § 2 uchwały oraz § 3 pkt 5 załącznika do uchwały  
106 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/271/2017 Rady Miasta Pionki z dnia 28 marca 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1465/10, nr 1465/9 i części działki nr 1465/11, położonych w Pionkach przy ul. Polnej."  
107 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/233/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1766 i 3368", w części ustaleń  
110 4.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XX/257/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 marca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania  
111 4.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/120/2017 Rady Gminy Grębków z dnia 30 marca 2017 r. "w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków dla obszaru, w skład którego wchodzą działki ewidencyjne o numerach ewidencyjnych 645, 761 i 762 oraz część działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 705, położone w obrębie ewidencyjnym 0020 Polków Sagały, w jednostce ewidencyjnej 143302-2 Grębków."  
112 4.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/360/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka  
113 28.04.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 pkt 1 lit. a, § 3 ust. 5, § 4, § 5 ust. 1 w zakresie sformułowania "stanowiących ich własność", ust. 4 w części "w sposób umożliwiający jego powtórne wykorzystanie", ust. 5, ust 6, § 6, §  7 ust. 2, § 12 ust. 3 pkt 9 w zakresie sformułowania "odpady niebezpieczne, w szczególności: ", § 14 w odniesieniu do altan śmietnikowych i utwardzonych terenów, § 26 załącznika do uchwały Nr XXXIIII/309/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczew  
114 10.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/264/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi Pana Włodzimierza Słowińskiego  
115 5.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 187/XXV/17 Rady Gminy Bulkowo z dnia 28 marca 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 54, część 204, część 176 (droga), 55/1, 55/3, 55/4 położonych w miejscowości Sochocino - Praga w obrębie geodezyjnym 0028 Sąchocino Praga i działek nr ewid. 1, 3, 4, część 5 (droga), część 121 położonych w miejscowości Sochocino - Czyżewo w obrębie geodezyjnym 0027 Sąchocino Czyżewo w gminie Bulkowo”  
118 8.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/312/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 10 kwietnia 2017 r. „zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Świętochów gmina Tarczyn”, w części dotyczącej ustaleń § 1 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) 2. Dopuszcza się etapowe uchwalanie planu miejscowego.”  
121 4.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/156/2017 Rady Gminy Chynów z dnia 28 marca 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Widok”, w części ustaleń  
122 9.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/176/2017 Rady Gminy Jakubów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Jakubów w zakresie § 1-3  
123 9.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 167/XXX/2017 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 31 marca 2017 r. „w sprawie  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Drwały i Rakowo”, w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: MN/ML, ML, RM  
124 8.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 272/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 31 marca 2017 r. „w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa”, w zakresie ustaleń § 17 ust. 2 uchwały, w odniesieniu do gruntów leśnych w ramach jednostek terenowych  oznaczonych symbolami: ZL-1 i ZL-2  
125 9.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Bieniewice, którego granice wyznacza: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Purzyckiego, teren PKP, zachodnia granica administracyjna wsi Bieniewice (na odcinku od PKP do ul. Strażackiej), północna linia rozgraniczająca ul. Strażackiej i ul. Błońskiej (do ul. Purzyckiego).”, w części ustaleń  
126 9.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów gm. Błonie – etap I”, w części ustaleń  
129 11.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia
27 kwietnia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin"
 
130 13.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/236/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz. 6852”  
134 24.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 468/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 kwietnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru węzłowego „Grzecznarowskiego – Niemcewicza – Jarzynowa – Biała - Etap I””, w części ustaleń  
135 16.05.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/309/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 10 kwietnia 2017 r. „w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Nadarzyn
 w Kobyłce”, w zakresie ustaleń:

- § 4 pkt 5;

- § 6 pkt 1;

części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem KS/U.
 
136 26.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/285/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przekazania skargi Pana Włodzimierza Słowińskiego  
137 18.05.2017r. stwierdzenie nieważności Nr XXX/235/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 24 kwietnia 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca uchwalonego uchwałą Nr XXXI/228/08 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 8 września 2008 roku, ogłoszoną Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 189, poz. 6852”  
138 24.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 448/XXX/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 228/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  
139 18.05.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 208/XXVII/2017 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 marca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo”, w zakresie ustaleń:

- § 1, w odniesieniu do sformułowania: „(…), Leśniewo Dolne, Sokołowo (…)”;

- § 2, w odniesieniu do sformułowania: „(…), Nr 4, Nr 5 (…)”;

załącznika graficznego Nr 4 i Nr 5.
 
140 19.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/147/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27 kwietnia 2017 r. „w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olszanka w obrębach Pietrusy i Nowe Łepki.”, w zakresie ustaleń § 4 pkt 3 uchwały  
142 23.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/310/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 kwietnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka”, w części dotyczącej ustaleń § 2 pkt 6 uchwały, w zakresie w jakim nie wyklucza ze stosowania jej ustaleń zawartych w § 3 pkt 11 uchwały zmienianej  
146 24.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/307/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska  
147 1.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 223/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy, w części ustaleń  
149 31.05.2017r stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/276/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych  
150 30.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 222/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice, w części ustaleń  
151 30.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/281/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. „w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIV/274/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin  
152 30.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 22 maja 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin”, w części ustaleń  
153 2.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 221/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa, w części  
155 6.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 224/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka, w części ustaleń  
156 30.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/384/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 marca 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego - północ z częścią wsi Ołtarzew - część II",  w części ustaleń  
157 10.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 18 maja 2017 r. Nr SR. XXIX.0007.274.2017 w sprawie zmiany nazwy ul. XXX-lecia, w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie  
158 12.06.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/385/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. „w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.”

 
160 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych terenów położonych w miejscowości Wyszków.”, w części ustaleń  
161 9.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/384/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla wybranych obszarów położonych w Wyszkowie - etap II.”, w części ustaleń  
162 29.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 284/VII/2017 Rady Miasta Józefowa z dnia 10 maja 2017 r. „w  sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa dla terenu położonego w rejonie ul. Sikorskiego, Dobrej, Kasprowicza, Wilsona, Bukowej i Matejki – etap A”, w części ustaleń  
163 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Strzegowo z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Marysinek gmina Strzegowo  
164 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 287/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawiec określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek, w zakresie pkt I. części Nr V pt. "Oświadczenia Kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji" załącznika Nr 1 do Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Milanówek stanowiącego załącznik do uchwały, tj. w odniesieniu do oświadczenia co do zameldowania kandydata na pobyt stały  
165 12.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 426/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna, zatwierdzonego uchwałą Nr 261/XXXIV/05 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 września 2005 r.”.  
166 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 427/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola (rejon ulicy Żytniej i Biedronki)” w części ustaleń  
167 14.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 428/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola, Kolonia Lesznowola (rejon ulicy Okrężnej)” w części ustaleń  
168 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 429/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Łazy”, w części ustaleń  
169 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 430/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Lesznowola dla części obrębu Łoziska”, w części ustaleń  
170 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 431/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Marysin i części obrębu Wólka Kosowska”, w części ustaleń  
171 20.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 432/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mroków (rejon działek o nr ew. 32/14, 32/15)”, w części ustaleń  
172 20.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 433/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola (rejon ulicy Postępu działki o nr ew. 476/3, 476/4, 476/2, 477, 478, 479)”, w części ustaleń  
173 22.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 434/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (rejon pomiędzy ulicą Nową, Jarząbka, Tukanów oraz granicą  gminy)”, w części ustaleń  
174 22.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 435/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stefanowo (rejon ulicy Letniskowej i Jemioły)”, w części ustaleń  
175 22.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 436/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 maja 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Stara Iwiczna (rejon torów kolejowych)”, w części ustaleń  
176 27.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 197/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25.05.2017r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w części tekstowej  
177 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/251/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 29 maja 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Grójca - działki nr 1729 i 1730 przy ul. POW.”, w części dotyczącej ustaleń § 8 ust. 2 uchwały, w zakresie w jakim nie wyklucza ze stosowania  definicji zawartej w § 2 pkt 6 uchwały  
178 27.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/336/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 25.05.2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sulejówek  
179 28.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 437/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26.05.2017r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 114/XI/2015 z dnia 30.06.2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice, Podolszyn, zatwierdzonego uchwałą Nr 650/XLVII/2001 Rady Gminy Lesznowola z dnia 21.09.2001r.  
180 29.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 438/XXXI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26.05.2017r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Lesznowola Nr 161/XIII/2015 z dnia 10.11.2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola  
181 23.06.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;

- XXXVI/94/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. Skweru Teheremskiego),

- XLI/95/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ul. Sygnetowej),

- XLI/96/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (dot. ul. Daniszewskiej),

- XLI/97/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zmian w załączniku nr II dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2017 rok,

- XLII/98/2017 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania załącznika Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do budżetu m.st. Warszawy za 2016 rok.

 
182 3.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/157/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31.05.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Chrzanówek, Długołęka, Dzbonie, Elżbiecin, Opinogóra Górna, Opinogóra-Kolonia, Kołaczków, Kołaczki-Budzyno, Kotermań, Pomorze, Przedwojewo, Rembówko, Wierzbowo, Władysławowo, Wola Wierzbowska i Zygmuntowo, gmina Opinogóra Górna  
184 4.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/318/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 7.06.2017r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części gminy Tarczyn  
185 27.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/319/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 7.06.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLI/297/2017 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 22.03.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Jasionówka, Burakowskie  
186 27.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie - ul. Wiejska.  
187 3.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12.06.2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie-Radonice 4 w zakresie ustaleń w załącznika 1, 2 i 3.  
188 4.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/164/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13.06.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - dz. Nr ewid. 99 w części dotyczącej ustaleń § 9 ust. 2 pkt 6 uchwały, w zakresie sformułowania "(...) może być (...).  
189 10.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/165/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13.06.2017r.  w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Bądkowo Kościelne"  
190 28.06.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII.291.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1.06.2017r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prażmów, w części tekstowej i graficznej, w zakresie, w jakim dopuszcza zabudowę na terenie IK w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią  
191 11.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/331/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14.06.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - etap I. w części dotyczącej ustaleń § 16 ust. 2 pkt 1, § 33 pkt 1 lit. c tiret drugie, § 37* lit. c tiret drugie, § 37 pkt 2 lit. e, tekstu oraz rysunku w zakresie gruntów leśnych w ramach jednostki terenowej MNZL.  
192 7.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/320/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30.05.2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Michałów-Reginów gm. Wieliszew  
193 12.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/347/2017 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22.06.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części Sulejówka po południowej stronie torów kolejowych - część I (przedszkole miejskie), w części dotyczącej ustaleń § 4 ust. 1 pkt 4 uchwały  
194 26.07.2017r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2 i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr 92/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
195 12.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/461/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 21.06.2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria -Osiedle Marianki, rejon ul. Wiejskiej  
196 12.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 456/XXXII/2017 Rady Gminy Ciechanów z dnia 5.06.2017r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.  
197 27.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 242/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 2, obręb Poniatowo  
198 25.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/271/271/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych i zasad ich przyznawania  
199 1.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/393/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu położonego pomiędzy ulicami 11 Listopada i Generała Józefa Sowińskiego oraz dla wybranych działek położonych przy ulicach: Stefana Okrzei, 3 Maja, Dolnej i Kazimierza Skarżyńskiego - etap I.”, w części ustaleń  
200 14.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/296/17 rady Miejskiej Sochaczew z dnia 23.06.2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew dla terenu położonego przy ulicy Olimpijskiej, w odniesieniu do ustaleń § 1 ust. 5 pkt 12, § 6 pkt 2, § 6 pkt 3 uchwały.  
201 27.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 245/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 1, obręb Brudnice  
202 25.07.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/383/2017 Rady Miasta w Markach z dnia 28 czerwca 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Marki „Pustelnik Wschodni””, w części dotyczącej ustaleń § 9 pkt 3 lit. b uchwały, w zakresie sformułowania:
„(…) pasa drogi w przypadku wydzielenia (…)”

 
205 26.07.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 243/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk

 
206 27.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 244/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 6, obręb Cierpigórz  
207 27.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 246/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 5, obręb Olszewo  
208 27.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 247/XXXIV/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 3, obręb Franciszkowo  
209 21.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 177/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Brwilno Dolne”, w części dotyczącej ustaleń § 9 ust. 2 pkt 5 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) może być (…)”  
210 4.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały XXXIII/332/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Gminy Stare Babice  
212 3.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Baranów z dnia 30 czerwca 2017 r. Nr XXXIII/155/2017 w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XX/93/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów  
213 1.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 353/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar B, uchwalonego uchwałą Nr 165/XVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 28 stycznia 2016 roku”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 1.  
214 1.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 354/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar C, uchwalonego uchwałą Nr 309/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 27 marca 2013 roku”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 1.  
215 1.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 355/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock – obszar D, uchwalonego uchwałą Nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 27 stycznia 2014 roku”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 1.

 
216 1.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 356/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C, uchwalonego uchwałą Nr 433/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 marca 2014 roku”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 1.

 
217 1.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 357/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1, uchwalonego uchwałą Nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 2 lutego 2015 roku”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 1.

 
218 1.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 358/XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja E, uchwalonego uchwałą Nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 sierpnia 2015 roku”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 1.

 
219 3.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/166/2017 Rady Miasta i Gminy Kosów Lacki z dnia 30 czerwca 2017 r. o uchwaleniu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kosów Lacki

 
220 4.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1047/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin – część I”, w części dotyczącej ustaleń § 8 ust. 1 pkt 6 w odniesieniu do sformułowania „(…) w liniach rozgraniczających (…)” .

 
221 4.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/404/17 Rady Miasta Otwocka z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów oznaczonych jako działki nr ew.: 51/10, 51/12, 51/13, 51/15, 51/16, 51/18, 53/7 z obrębu 31, stanowiących własność Gminy Otwock, z powodu istotnego naruszenia art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"  
222 4.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV.307.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna – część A, gmina Halinów”, w zakresie ustaleń części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 10MN.

 
223 4.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV.308.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 29 czerwca 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Grabina – część B, gmina Halinów”, w części dotyczącej ustaleń § 14 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) ZL, (…)”.

 
224 4.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego”, w części ustaleń  
225 8.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/335/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie  ul. Wyszyńskiego - obszar IV”, w części ustaleń

 
226 8.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/337/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie od ul. Leśnej do ul. Wojska Polskiego - obszar VI”, w części ustaleń

 
227 8.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/338/17 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 czerwca 2017 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka w rejonie poniżej ul. Bankowej - obszar VII”, w części ustaleń  
228 10.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/1278/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Foksal, w części  
230 8.08.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 178/XX/2017 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 czerwca 2017 r. „w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Stary Duninów”, w zakresie ustaleń § 9 ust. 2 pkt 1 uchwały, w odniesieniu do sformułowania: „(…) i z § 9 ust. 14 (…)”.

 
232 12.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Klembów z dnia 27 lipca 2017 r. Nr XXVII.330.2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ujednolicenia nazw ulic w miejscowości Ostrówek gmina Klembów  
233 25.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/349/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 lipca 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - etap I", w części ustaleń  
234 5.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/394/2017 Rady Miasta Marki z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w zakresie § 3, §4, pkt 1, 4 i § 5  
235 23.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28.07.2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej  
236 23.08.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Wieliszew z dnia 28.07.2017r. Nr XXXVIII/336/2017 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej  
237 9.09.2017r. stwierdzenie nieważności zarządzenia r 1261/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 388 im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Deotymy 25/33  
238 9.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/312/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów"  
239 9.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/314/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów”, w części ustaleń

 
240 9.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/311/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów”, w części tekstowej
i graficznej w odniesieniu do:

- granicy strefy 150 m od granic cmentarza, w ramach terenów oznaczonych symbolami: 1U, 1MN, 2MN i 3KDW;

- terenów oznaczonych symbolami: 2U, MNu i KDD,KP
 
241 9.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/313/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów”, w części tekstowej i graficznej w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem MN w zakresie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 73/13 z obrębu Henryszew, jednostka ewidencyjna Jaktorów  
243 15.09.2017r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXIV/225/17 Rady Gminy Latowicz z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Latowicz  
244 25.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/449/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Haliny Smolińskiej z 21 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”  
245 25.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/450/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Tomasza Abramczyka z 17 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”

 
246 25.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/451/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Bogdana Abramczyka z 25 lipca 2017 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Legionowo z 28 czerwca 2017r. Nr XXXII/411/2017 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Legionowo”

 
250 28.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIII/180/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Zaręby Kościelne i Nienałty Brewki"  
251 22.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1087/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. „w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 132/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków” w zakresie ustaleń § 2

 
252 25.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1088/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2017 r. „w sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 930/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów”

 
253 25.09.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV.312.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 25 sierpnia 2017 r. „w sprawie rozpatrzenia wezwania Wnioskodawcy do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXV.207.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 21 września 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałów, gmina Halinów”

 
257 3.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/446/2017 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 sierpnia 2017 r. uchylającej uchwałę Nr XXIII/291/2008 Rady Miasta Legionowo z dnia 3 września 2008r. w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa w części  obejmującej teren działki o nr ewidencyjnym nr 59/4 z obrębu ewidencyjnego nr 43  
258 25.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXII/142/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 1 września 2017 r. "w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok"  
259 27.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 581/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1, w części ustaleń  
260 29.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 490/XXXIV/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 sierpnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębów: Wola Mrokowska, Kolonia Mrokowska, Warszawianka, Mroków”, w odniesieniu do terenów  oznaczonych symbolami: 1UP i 1 KDGP, w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 35/1 i 35/2, położonych w miejscowości Wola Mrokowska  
261 25.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/41/17 Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Spacerowa, Krasickiego, Partyzantów, Kolejowa, w odniesieniu do ustaleń § 1 pkt 5 i 10 ww. uchwały, nadającego nowe brzmienie, odpowiednio, § 15 ust. 3 pkt 3 oraz § 16 ust. 3 pkt 3 uchwały Nr XV/12/12 Rady Gminy Garbatka - Letnisko z dnia 2 lutego 2012 r., w zakresie w jakim w stosunku do znowelizowanych zapisów planu miejscowego nie wyklucza stosowania ustaleń zawartych w § 2 ust. 1 pkt 22 uchwały zmienianej  
262 29.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 583/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1, w części ustaleń  
263 29.09.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 582/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin – Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2,  w części ustaleń  
265 18.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/314/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Opacz Mała", w części ustaleń  
266 9.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1135/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 września 2017 r. „w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr 482/XVIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 21 marca 2016 r. poz.  2780) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Jazgarzew dla fragmentu terenu położonego pomiędzy ulicami Główną i Leśną”  
267 20.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/315/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica”, w części ustaleń  
268 10.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/250/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 20 września 2017 r. „w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jadów obejmującego obszary położone na terenie wsi Adampol, Borki, Borzymy, Dębe, Iły, Jadów, Kukawki, Letnisko Nowy Jadów, Myszadła, Nowinki, Nowy Jadów, Oble, Podbale, Podmyszadła, Sitne, Starowola, Strachów, Sulejów, Szewnica, Urle, Wójty, Wólka Sulejowska, Wujówka, Wyglądały, Zawiszyn” – w zakresie ustaleń § 3  
269 10.10.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 157/XXVIII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 września 2017 r. „w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy drodze krajowej Nr 10 w miejscowościach: od Dłużniewo Małe do Nowa Góra”

w zakresie ustaleń § 2 ust. 2

 
270 10.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 158/XXVIII/2017 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 września 2017 r. „w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Rostkowo” – w zakresie ustaleń § 2 ust. 2  
271 26.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV.110.2017 Rady Gminy Goszczyn z 20 września 2017 r. "w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goszczyn"  
274 20.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 214/XXIV/2017 Rady Gminy Stara Biała z 21 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Nowa Biała”, w części ustaleń  
275 17.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 376/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z 28 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Kołłątaja” w Ostrołęce”,  w części ustaleń  
277 16.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 503/XXXV/2017 Rady Gminy Lesznowola z 27 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Janczewice i części obrębu Podolszyn”, w części ustaleń  
278 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII.167.2017 Rady Gminy Rybno z 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110 KV SOCHACZEW – ŁOWICZ 1, w części ustaleń  
279 17.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/365/2017 Rady Gminy Wieliszew z 29 września 2017 r. „w sprawie: uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn (przy ulicy Słowackiego)” w zakresie ustaleń § 3 pkt 5  
280 17.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/364/2017 Rady Gminy Wieliszew z 29 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew, gm. Wieliszew” w odniesieniu do ustaleń § 4 ust. 1 pkt 11 lit. a uchwały w zakresie sformułowania „(…) mierzoną od  średniego poziomu gruntu rodzimego do najwyższego punktu przykrycia dachu (…)”  
281 17.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/366/2017 Rady Gminy Wieliszew z 29 września 2017 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kałuszyn, gm. Wieliszew”, w zakresie ustaleń § 3 pkt 4  
282 26.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/545/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 27 września 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz – Wola Dobieska – część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice”, w części ustaleń  
283 20.10.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1138/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z 20 września 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100. m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ. MAZ. poz. 11725 z dn. 13.11.2013 r.) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST.”

 
284 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX.0007.214.2017 Rady Gminy w Siennicy z 28 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik, Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki”, w części ustaleń  
285 31.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX.0007.213.2017 Rady Gminy w Siennicy z 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst, Zalesie, Kośminy, w części ustaleń  
286 3.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX.0007.212.2017 Rady Gminy w Siennicy z 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w  granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan, Nowy Starogród, Starogród, w części ustaleń  
287 7.11.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 365/XLVI/2017 Rady Miejskiej Sierpca z 4 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpc dla obszarów położonych wzdłuż rzeki Sierpienicy, w:

- części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem P 1.3, w zakresie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 195, 196 i 197, położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;

- części graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: MNU 2.2, MN 2.1.2 i K 2.6, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy w granicach obszarów o bardzo niekorzystnych  warunkach geologicznych narażonych na występowanie ruchów masowych i osuwania się mas ziemnych
 
288 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/379/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z 2 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – etap II”, w części dotyczącej ustaleń § 16 ust. 2 pkt 1 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) stały (…)”  
289 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/378/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z 2 października 2017 r. „w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zachodniej części sołectwa Łomianki Dolne – etap I”, w części ustaleń  
290 25.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Leoncin z dnia 20 września 2017 r. Nr XLIV/238/17 w sprawie ogólnego i bezpłatnego udostępniania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach realizowanego w ramach projektu pn. "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Leoncin" w części dotyczącej ust. 5, ust. 8 lit. a, e, f, ust. 11 Załącznika nr 1 - Regulamin korzystania z placu zabaw położonego na działce ewidencyjnej nr 201/5 przy Szkole Podstawowej w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach  
291 24.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/387/17 Rady Gminy Raszyn z 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Grudzi i ul. Willowej, w części tekstowej i graficznej uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 1MNU i 2U  
292 24.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/386/17 Rady Gminy Raszyn z 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar I, w zakresie, w jakim dopuszcza do zabudowy w granicach strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400, na terenach oznaczonych symbolami: 3UP, 5UP i 7UP  
293 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVIII/190/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z 29 września 2017 r. "w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck"  
294 23.10.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/347/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z 27 września 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowe Racibory przy ulicy Granicznej” w zakresie ustaleń § 2  ust. 2

 
295 24.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/185/2017 Rady Gminy Młodzieszyn z 9 października 2017 r. „w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Helenka”, w zakresie ustaleń § 2  
296 26.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/240/2017 Rady Gminy Jastrząb z 27 września 2017 r. „w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Jastrząb z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów osiedla zabudowy  jednorodzinnej Gminy Jastrząb uchwalonego uchwałą Rady Gminy Jastrząb Nr XLIII/157/10 z dnia 21 maja 2010 r.”  
297 30.10.207r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28 września 2017 r. Nr XXXI/259/2017 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek, w części: § 2 pkt 6 oraz § 18 ust. 1 w zakresie słów: "i ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt" Załącznika do uchwały pn. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pomiechówek zwany dalej "Regulaminem"  
298 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 208/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z 28 września 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, w części ustaleń  
299 27.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 207/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z 28 września 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", w części ustaleń  
300 6.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/363/17 Rady Miasta Zielonka z 28 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Wolności - obszar VIII”, w części ustaleń  
301 14.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/201/2017 Rady Gminy Radziejowice z 9 października 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Budy Mszczonowskie i Radziejowice-Parcel”, w części ustaleń  
302 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/199/2017 Rady Gminy Radziejowice z 9 października 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty miejscowości Benenard”, w części ustaleń  
303 9.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/200/2017 Rady Gminy Radziejowice z 9 października 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice obejmującego fragmenty wsi Budy Mszczonowskie i Tartak Brzózki”, w części ustaleń  
304 7.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/364/17 Rady Miasta Zielonka z 28 września 2017 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie Alei Piłsudskiego i ul. Mareckiej - obszar II”, w części ustaleń  
305 8.11.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1169/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 października 2017 r. „w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A28, A29) – etap I, zatwierdzonego Uchwałą Nr 532/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16.05.2012 r. w granicach terenów oznaczonych w tym planie symbolami 1UP i 3U”

 
307 8.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/208/2017 Rady Gminy Łąck z 12 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck, powiat płocki”, w zakresie ustaleń § 2.  
308 8.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXI/212/2017 Rady Gminy Łąck z 12 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck dla części terenu wsi Łąck.”, w zakresie ustaleń § 2  
309 8.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1167/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z 18 października 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w  Piasecznie 1340/XLIV/2010 z dnia 24 lutego 2010 r.”, w zakresie ustaleń § 1 pkt 1 uchwały  
310 31.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/172/2017 Rady Miejskiej w Różanie z 22 września 2017 r. "w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Różan  
313 9.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/202/2017 Rady Gminy Radziejowice z 9 października 2017 r. „w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice (dotyczy fragmentów wsi Słabomierz i Tartak Brzózki (obręb ewid. Tartak)”  
316 6.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/208/2017 Rady Gminy Sochaczew z 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy  NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ JEDNOTOROWEJ 110 KV SOCHACZEW – ŁOWICZ 1, w części ustaleń  
317 16.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/348/2017 Rady Gminy Zbuczyn z 27 października 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zbuczyn”, w części ustaleń  
318 20.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 515/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z 25 października 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Mysiadło”, w części ustaleń  
319 29.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r. Nr XXXV.455.2017 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie  
320 17.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/240/2017 Rady Gminy Teresin z 12 października 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego fragment obrębów Teresin i Paprotnia” w części ustaleń  
321 17.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/1403/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 19 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sadyby Północnej – część druga, w części ustaleń
 
322 17.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/1402/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z 19 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Nehru, w części ustaleń
 
323 21.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 619/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z 25 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Marynin po północnej stronie ul. Gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki – obszar I”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 uchwały w odniesieniu do sformułowania „(…) powierzchni  informacyjnej tablic i urządzeń reklamowych oraz (…)”
 
324 23.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/402/2017 Rady Gminy Jabłonna z 30 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 uchwały w odniesieniu do sformułowania „(…), a do których inwestor wykaże się posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (…)”  
325 23.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/1401/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 19 października 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Karolin Zachodni, w części ustaleń  
327 20.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Szydłowo z 24 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Giednia, gmina Szydłowo  
328 28.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/406/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z 26 października 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – etap II”, w części ustaleń  
329 29.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/400/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z 26 października 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Łomianki””, w części ustaleń  
330 24.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/374/17 Rady Miejskiej w Tarczynie z 26 października 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziorzany dla  obszaru ograniczonego ulicą Spacerową, granicą obrębu Jeziorzany oraz ulicą Spokojną, obręb   Rembertów”, w zakresie ustaleń  części graficznej uchwały, w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii  zabudowy usytuowanej w granicach strefy ograniczeń zabudowy wynikających z przepisów odrębnych w ramach terenu oznaczonego  symbolem 1.MN  
331 5.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 480/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z 30 października 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nadma, na terenie gminy Radzymin – część A-1c”, w zakresie ustaleń części graficznej uchwały, dla terenów oznaczonych symbolami: 7MN/U, 8MN/U, 5MN, 6MN i 9MN, w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej w granicach strefy kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN700  
332 23.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/1421/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Muzeum Warszawy darowizny na rzecz Muzeum Niepodległości w Warszawie  
334 28.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/408/2017 Rady Gminy Jabłonna z 30 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 uchwały w odniesieniu do sformułowania „(…), a do których inwestor wykaże się posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (…)”  
335 24.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/407/2017 Rady Gminy Jabłonna z 30 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczący części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 uchwały w odniesieniu do sformułowania „(…), a do których inwestor wykaże się posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (…)”  
336 23.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/405/2017 Rady Gminy Jabłonna z 30 października 2017 r. „w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2 pkt 2 uchwały w odniesieniu do sformułowania „(…), a do których inwestor wykaże się posiadaniem prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (…)”  
337 6.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV.312.2017 Rady Gminy Prażmów z 9 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola – etap I”, w części ustaleń  
338 28.11.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/203/2017 Rady Gminy w Nowej Suchej z 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ WN 110 KV SOCHACZEW – ŁOWICZ 1, w części ustaleń  
339 8.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Klwów z 13 listopada 2017 r. „w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Klwów.”, w części ustaleń  
340 6.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 288/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 2, obręb Poniatowo, w części ustaleń  
341 6.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 289/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk, w części dotyczącej ustaleń § 10 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) stały (…)”  
342 5.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 291/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 1, obręb Brudnice, w części ustaleń  
343 6.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 292/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 3, obręb Franciszkowo, w części dotyczącej ustaleń § 10 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) stały (…)”  
344 6.12.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 293/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 5, obręb Olszewo, w części dotyczącej ustaleń § 10 ust. 2 uchwały, w zakresie sformułowania: „(…) stały (…)”

 
345 8.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/226/2017 Rady Gminy Stoczek z 20 listopada 2017 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stoczek, gmina Stoczek.”  
349 14.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/429/17 Rady Miasta Otwocka z 14 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Świderską, Szkolną, Przewoską, Batorego i Wiejską w Otwocku”, w zakresie ustaleń części graficznej uchwały, w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej w granicach strefy ograniczonych możliwości lokalizacji budynków w ramach terenów oznaczonych symbolami: MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-7, MN-8, MN-9 i MN-10  
350 8.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/184/17 Rady Gminy Ciechanów z 23 listopada 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek”, w części ustaleń  
351 12.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/183/17 Rady Gminy Ciechanów z 23 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek”, w części ustaleń  
352 12.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/201/2017 Rady Gminy Puszcza Mariańska z 8 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska obejmującego fragment wsi Radziwiłłów”, w części ustaleń § 19 ust. 2  
353 12.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI/202/2017 Rady Gminy Puszcza Mariańska z 8 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariańska dla fragmentu miejscowości Bartniki (Zabudziska)”, w zakresie ustaleń § 5 ust. 1 pkt 11  
355 2.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/188/2017 Rady Miasta Łaskarzew z 29 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łaskarzew obejmującego teren istniejącego i projektowanego cmentarza wraz ze strefą sanitarną”, w części ustaleń  
356 3.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/1505/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Południowego w rejonie ul. Poznańskiej, w części  
357 2.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII.350.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 30 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chobot – część B, gmina Halinów”, w części ustaleń  
358 21.12.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1207/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z 22 listopada 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi  Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ. MAZ. poz. 11725 z dnia 13.11.2013 r) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w  obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST.”, w części ustaleń

 
359 27.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/1508/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. św. Wincentego, w części  
360 22.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1210/XL/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z 22 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska”, w zakresie ustaleń § 6 pkt 6 uchwały, w odniesieniu do sformułowania: „(…) lub terenie (…)”  
361 5.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL.406.2017 Rady Miasta Pruszkowa z 30 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru „Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV”, w części  
362 2.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII.351.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 30 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część D, gmina Halinów”, w części ustaleń  
363 27.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII.352.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 30 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Brzeziński – część E, gmina Halinów”, w zakresie ustaleń § 4 ust. 1 pkt 10 uchwały  
364 22.12.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 547/XXXVII/2017 Rady Gminy Lesznowola z 30 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów”, w części ustaleń  
365 4.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/1506/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Vogla, Rosy, Prętowej i Ruczaj część druga, w części  
366 8.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIX/204/2017 Rady Miejskiej w Glinojecku z 30 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszaru położonego w obrębie Kondrajec Szlachecki”  
367 2.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/425/2017 Rady Gminy Raszyn z 29 listopada 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I”, w części  
368 2.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/229/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 27 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica”  
369 2.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. Nr XL/324/2017 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół podapodstawowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski  
370 3.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/305/2017 Rady Gminy Zakroczym z 28 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0004 01-04 oraz działki ewidencyjne nr 21/2, 23/1, 23/2, 26, 27/3, 28, 30 i 34 w obrębie ewidencyjnym 0003 01-03, działkę ewidencyjną nr 20/28 w obrębie ewidencyjnym 0006 01-06, działkę ewidencyjną nr 33/3 w obrębie ewidencyjnym 0009 01-09, działki ewidencyjne 103/2, 103/3 w obrębie ewidencyjnym 0026 02 -17”, w części ustaleń  
372 3.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/306/2017 Rady Gminy Zakroczym z 28 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0024 02-15”, w części ustaleń  
373 3.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/307/2017 Rady Gminy Zakroczym z 28 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0005 01-05”, w części ustaleń  
374 3.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/304/2017 Rady Gminy Zakroczym z 28 listopada 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy obejmującego działki o nr ew. 278/5, 278/6 i 281/1 położonych w miejscowości Janowo”, w części ustaleń  
375 5.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 193/XXXIII/2017 Rady Gminy Zatory z 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, część wsi Pniewo, w części ustaleń  
376 8.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIV/585/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 29 listopada 2017 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II,  w części  
377 5.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 366/XL/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka, w zakresie § 6 ust. 1 uchwały  
378 10.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/426/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z 5 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nowy Dwór Mazowiecki”, w części  
379 9.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/229/2017 Rady Gminy Sochaczew z 6 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/102/2008 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew we wsi Kaźmierów  
380 9.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/230/2017 Rady Gminy Sochaczew z 6 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Sochaczew – fragmenty wsi Kożuszki Parcel i Janaszówek.”, w części ustaleń  
381 9.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 185.L.2017 Rady Gminy Wiązowna z 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wiązowna – Centrum” obszar planistyczny „A”, w części dotyczącej § 21 ust. 1 pkt 2 lit. f uchwały, w zakresie sformułowania: „(…), o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających (…)”  
382 16.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/255/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 13 grudnia 2017 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniewniewice Folwarczne gmina Leoncin", w zakresie ustaleń § 7 pkt 4 uchwały  
383 10.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 268/XLIX/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z 5 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wylazłowo, gmina Lubowidz, w części  
385 18.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI-194/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z 14 grudnia 2017 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami 6-go Września, Wileńską, Nowowiejską i Żelazną", w części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem: 1MW/U  
386 16.01.2018r. stwierdzenie nieważności § 4 załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr LI.450.2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Brwinów  
Podziel / Share
24.01.2017, Ilość wejść: 23856, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry