Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

24.01.2017

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2017 rok - Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2017 - Ostrołęka

 

Lp

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 17.01.2017r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Zatory nr 30/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
2 17.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Strzegowo nr XXIII/139/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, w zakresie słów w § 1 ust. 1 "na okres 10 lat" oraz w zakresie § 1 ust. 2 i ust. 3  
3 31.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia części Gminy Rzekuń dla miasta Ostrołęka  
4 31.01.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXX/188/16 Rady Gminy Goworowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad, na jakich radnemu rady gminy przysługują diety, w części, tj. w zakresie
§ 1 ust. 1 pkt 4
 
5 7.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic i remizo-świetlic będących własnością Gminy Rzekuń  
6 15.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Winnica nr XX/152/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawienia nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością gminy Winnica  
7 14.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr XXVIII/197/2017 z dnia 13 lutego
2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców w sprawie przyłączenia części Gminy Rzekuń (części sołectw: Nowa Wieś Wschodnia, Ławy, Goworki)
do miasta Ostrołęki
 
8 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Rzekuń z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia obsługi prawnej Radzie Gminy Rzekuń  
9 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 200/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w części , tj. w zakresie § 5 ust. 2  
10 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 194/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania w części, tj. w zakresie § 1, § 2, § 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 3  Załącznika nr 1 do uchwały  
11 29.03.2017r. stwierdzenie nieważności § 6 ust. 3 uchwały Nr 196/XXXIV/2017 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących  w skład zasobu Gminy Małkinia Górna oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony  
12 26.04.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miasta Mława nr XXIX/342/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mława  
13 5.05.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Dzierzgowo nr 107/XXII/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania  
14 6.06.2017r. stwierdzenie nieważności:

- zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach,

- zarządzenia nr 17/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w dniu 24 kwietnia 2017 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach,

- zarządzenia nr 21/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach.
 
15 19.06.2017r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 22/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
17 29.06.2017r.

stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 24/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w dniu 06 czerwca 2017 r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach

 
18 11.07.2017r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 8.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
19 14.07.2017r. stwierdzenie nieważności zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 8.06.2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
20 14.07.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Świercze Nr 153/XXVII/2017 z dnia 8.06.2017r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Świeszewie  
21 21.07.2017r.

stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku nr XLIII/341/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu ogólnego pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku w zakresie następujących unormowań Regulaminu ogólnego pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku: ust. 6 zdanie drugie, ust. 20, ust. 21 zdanie drugie, ust. 38 zdanie pierwsze, ust. 42, ust. 46, ust. 47.   

 
22 26.07.2017r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Wójta Gminy Zatory nr 29/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w dniu 04 lipca 2017r. na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach  
23 16.08.2017r.

stwierdzenie nieważności:

- zarządzenia nr 34/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach,

- zarządzenia nr 35/2017 Wójta Gminy Zatory z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Zatorach Pani A.J.D.

 
24 25.08.2017r.

stwierdzenie nieważności:

- zarządzenia nr 2/2017 Burmistrza Gminy Brok z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku,

- zarządzenia nr 3/2017 Burmistrza Gminy Brok z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku,

- zarządzenia nr 6/2017 Burmistrza Gminy Brok z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku,

- zarządzenia nr 7/2017 Burmistrza Gminy Brok z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku Pani J. C.

 
27 9.11.2017r.

stwierdzenie nieważności:

- zarządzenia nr 228/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły,

- zarządzenia nr 239/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce,

- zarządzenia nr 240/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Pana K. F. dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy

 
34 30.10.2017r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego nr V/26/139/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu ciechanowskiego, w zakresie dotyczącym § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz § 1 ust. 2 tej uchwały  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 24.01.2017, Ilość wejść: 2700, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry