Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

05.02.2018

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2018 rok - Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2018 - Warszawa

 

Lp.

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 24.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Chynów z 15 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice”,  w części ustaleń  
2 25.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Rzekuń z 27 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń”  
3 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.371.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów”, w zakresie ustalenia § 4 ust. 1 pkt 11  
4 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.369.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna część B, gmina Halinów”, w zakresie ustalenia § 4 ust. 1 pkt 11  
5 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 284/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna  
6 25.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI.242.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie  
7 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI.320.2017 Rady Gminy Prażmów z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko - Ustanówek”, w części ustaleń  
8 7.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr LX/1578/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  
9 2.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI.321.2017 Rady Gminy Prażmów z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap I”, w części ustaleń  
10 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.370.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów”, w części ustaleń  
11 2.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/234/17 Rady Gminy Gozdowo z 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo  
12 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/201/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria”, w części ustaleń  
14 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/262/2017 Rady Gminy Teresin z 14 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa”, w części ustaleń  
15 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Błoniu z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ.”, w części ustaleń  
16 12.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1287/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 17 stycznia 2018 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 766/XXVII/2008 z dnia 15.10.2008r i Nr 1418/XLVI/2014 z dnia 14.05.2014, w granicach obejmujących obszary oznaczone w obowiązującym planie symbolami 7UA, 14M/UA, 8UA .”  
17 15.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy nr LX/1590/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w części dotyczącej § 2, § 3, § 4, § 5  
18 16.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/353/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 26 stycznia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr we. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych”, w zakresie § 31 ust. 2 pkt 1, w  odniesieniu do sformułowania: „(…) do 18,0 m (…)”  
19 21.02.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 17 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I”, w zakresie ustaleń:

- § 11 pkt 3 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „(…), 28KDPJ (…)”;

- § 31 uchwały, w części tabelarycznego zestawienia dotyczącego terenu oznaczonego symbolem 28KDPJ;

- części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 28KDD;

- części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 48KDPJ i 57KDPR
 
20 15.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/238/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z 9 stycznia 2018 r. "w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała"  
21 28.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/460/2018 Rady Miesjkiej w Łomiakach z 25 stycznia 2018 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski", w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: ZN2, ZN3, ZN4, ZN5 I ZN6  
22 6.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/242/2018 Rady Gminy Radziejowice z 2 lutego 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice dotyczącego fragmentu miejscowości Kuklówka Zarzeczna – obszar I”, w części ustaleń  
23 6.03.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z 30 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym, obejmującego obręb  ewidencyjny 0023 02-14, z wyłączeniem części działki ewidencyjnej numer 45/4 oraz obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, położone w obrębie 0025 02-16”, w odniesieniu do części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do obowiązujących ustaleń planu oznaczenia,  zamieszczonego w legendzie rysunku planu, opisanego jako  „wymiary [m]”

 
24 6.03.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z 30 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb  ewidencyjny 0022 02-13”, w odniesieniu do części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do  obowiązujących ustaleń planu oznaczenia, zamieszczonego w legendzie rysunku planu, opisanego jako „wymiary [m]”

 
25 6.03.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z 30 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0021 02-12”, w odniesieniu do:

- § 17 pkt 4, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji usług, na poziomie 40% powierzchni całkowitej budynku, w przypadku ich lokalizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;

- części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do obowiązujących ustaleń planu oznaczenia,  zamieszczonego w legendzie rysunku planu, opisanego, jako „wymiary [m]”
 
26 12.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/363/18 Rady Miejskiej w Błoniu z 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, w części ustaleń  
27 9.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E, w zakresie ustaleń § 3 pkt 1 uchwały  
28 9.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/379/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z 31 stycznia 2018 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Dębinka" w mieście Łochów", w zakresie ustaleń części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem US/U, w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/1 i 2/2 obręb Łochów - miasto, stanowiących w części użytek leśny  
29 9.03.2018r. stwierdzenie nieważności  uchwały Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Klwów z 31 stycznia 2018 r. "w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź", w części ustaleń  
         
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 05.02.2018, Ilość wejść: 1758, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry