Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

05.02.2018

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 2018 rok - Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2018 - Warszawa

 

Lp.

   Data

                                                            Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 24.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/203/2017 Rady Gminy Chynów z 15 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice”,  w części ustaleń  
2 25.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/261/2017 Rady Gminy Rzekuń z 27 grudnia 2017 r. „w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń”  
3 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.371.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów”, w zakresie ustalenia § 4 ust. 1 pkt 11  
4 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.369.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Kościelna część B, gmina Halinów”, w zakresie ustalenia § 4 ust. 1 pkt 11  
5 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 284/XLIII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków w Mieście Podkowa Leśna  
6 25.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI.242.2017 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkowie  
7 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI.320.2017 Rady Gminy Prażmów z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko - Ustanówek”, w części ustaleń  
8 7.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr LX/1578/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  
9 2.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI.321.2017 Rady Gminy Prażmów z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap I”, w części ustaleń  
10 1.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.370.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Długa Szlachecka, gmina Halinów”, w części ustaleń  
11 2.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/234/17 Rady Gminy Gozdowo z 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo  
12 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVII/201/17 Rady Gminy Zaręby Kościelne z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Zaręby Kościelne dla terenów położonych w obrębie wsi Stara Złotoria”, w części ustaleń  
14 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/262/2017 Rady Gminy Teresin z 14 grudnia 2017 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębów geodezyjnych Teresin Gaj oraz Topołowa”, w części ustaleń  
15 31.01.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Błoniu z 28 grudnia 2017 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ.”, w części ustaleń  
16 12.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1287/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 17 stycznia 2018 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna teren śródmieścia etap I zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 365/XVI/2003 z dnia 20.11.2003r. zmienionego uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 766/XXVII/2008 z dnia 15.10.2008r i Nr 1418/XLVI/2014 z dnia 14.05.2014, w granicach obejmujących obszary oznaczone w obowiązującym planie symbolami 7UA, 14M/UA, 8UA .”  
17 15.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady m.st. Warszawy nr LX/1590/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych i dworców udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w części dotyczącej § 2, § 3, § 4, § 5  
18 16.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/353/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 26 stycznia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr we. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych”, w zakresie § 31 ust. 2 pkt 1, w  odniesieniu do sformułowania: „(…) do 18,0 m (…)”  
19 21.02.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1285/XLIII/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 17 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – część I”, w zakresie ustaleń:

- § 11 pkt 3 lit. d uchwały, w zakresie sformułowania: „(…), 28KDPJ (…)”;

- § 31 uchwały, w części tabelarycznego zestawienia dotyczącego terenu oznaczonego symbolem 28KDPJ;

- części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 28KDD;

- części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 48KDPJ i 57KDPR
 
20 15.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/238/2018 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z 9 stycznia 2018 r. "w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzynowłoga Mała"  
21 28.02.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/460/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z 25 stycznia 2018 r. "w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski", w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: ZN2, ZN3, ZN4, ZN5 I ZN6  
22 6.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/242/2018 Rady Gminy Radziejowice z 2 lutego 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziejowice dotyczącego fragmentu miejscowości Kuklówka Zarzeczna – obszar I”, w części ustaleń  
23 6.03.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/329/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z 30 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym, obejmującego obręb  ewidencyjny 0023 02-14, z wyłączeniem części działki ewidencyjnej numer 45/4 oraz obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, położone w obrębie 0025 02-16”, w odniesieniu do części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do obowiązujących ustaleń planu oznaczenia,  zamieszczonego w legendzie rysunku planu, opisanego jako  „wymiary [m]”

 
24 6.03.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/330/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z 30 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb  ewidencyjny 0022 02-13”, w odniesieniu do części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do  obowiązujących ustaleń planu oznaczenia, zamieszczonego w legendzie rysunku planu, opisanego jako „wymiary [m]”

 
25 6.03.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/331/2018 Rady Miejskiej w Zakroczymiu z 30 stycznia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zakroczym obejmującego obręb ewidencyjny 0021 02-12”, w odniesieniu do:

- § 17 pkt 4, w zakresie, w jakim dopuszcza do realizacji usług, na poziomie 40% powierzchni całkowitej budynku, w przypadku ich lokalizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym;

- części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do obowiązujących ustaleń planu oznaczenia,  zamieszczonego w legendzie rysunku planu, opisanego, jako „wymiary [m]”
 
26 12.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/363/18 Rady Miejskiej w Błoniu z 12 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś, w części ustaleń  
27 9.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/298/18 Rady Gminy Izabelin z 7 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek część E, w zakresie ustaleń § 3 pkt 1 uchwały  
28 9.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/379/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z 31 stycznia 2018 r. "w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu "Dębinka" w mieście Łochów", w zakresie ustaleń części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem US/U, w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2/1 i 2/2 obręb Łochów - miasto, stanowiących w części użytek leśny  
29 9.03.2018r. stwierdzenie nieważności  uchwały Nr XXXI/221/2018 Rady Gminy Klwów z 31 stycznia 2018 r. "w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kadź", w części ustaleń  
30 23.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/271/18 Rady Gminy Leoncin z 21 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin, w części ustaleń  
31 3.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały XXV.362.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z 27 lutego 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Tłuszcza”, w części dotyczącej:  § 14 pkt 2 lit. b uchwały w zakresie, w którym dopuszcza zasilanie w wodę z istniejących ujęć wody  w obszarze 150 m strefy ochrony sanitarnej od cmentarza  
32 4.04.2018r.

stwierdzenie nieważności załącznika do uchwały Nr 682/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach wychowania przedszkolnego i szkołach, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym w części ustaleń:

- § 3 ust. 5, w odniesieniu do sformułowania "(...) lub obniżyć (...)",

- § 6 ust. 6, w odniesieniu do sformułowania "(...) jednak nie więcej niż 8 godzin (...)"

 

 
33 4.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/236/2018 Rady Gminy Sochocin z 28 lutego 2018 r. „w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sochocin”  
34 3.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały LXII/1674/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 1 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Skweru Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, w części ustaleń  
35 30.03.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII.339.2018 Rady Gminy Prażmów z 1 marca 2018 r. „w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów nr XXIX/238/10 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gabryelin”  
36 13.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 300/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Straszewy, gmina Lubowidz, w części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do ustaleń w zakresie strefy ochrony pośredniej ujęcia wody  
37 10.04.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/426/18 Rady Miasta Zielonka z 28 lutego 2018 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka – w rejonie ul. Poniatowskiego i ul. Ossowskiej - obszar X”, w części ustaleń

 
38 19.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 299/LIV/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w rejonie ulicy Piastowskiej w miejscowości Zieluń, gmina Lubowidz  
39 19.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/327/2018 Rady Gminy Długosiodło z 22 marca 2018 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło”, w zakresie ustaleń § 2  
40 19.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/328/2018 Rady Gminy Długosiodło z 22 marca 2018 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło”, w zakresie ustaleń § 2  
42 25.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LX/275/18 Rady Gminy Kampinos z 26 marca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Komorów w gminie Kampinos”  
43 27.04.2018r. stwierdzenie nieważności załącznika do uchwały Nr XLIX/385/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czosnów w 2018 roku, w części ustaleń  
46 26.04.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXIII/1731/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Olszyna, w części ustaleń

 
47 25.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Świercze z 10 kwietnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klukówek”, w części ustaleń  
48 27.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/194/2018 Rady Gminy Joniec z 26 marca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Proboszczewice, gmina Joniec”, w części ustaleń  
50 30.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LX/657/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 28 marca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria – teren osiedla Marianki - rejon ul. Marianki i ul. Grójeckiej”, w części ustaleń  
51 2.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/237/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Rady Gminy Zabrodzie w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zabrodzie w 2018 roku  
52 2.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/486/2018 Rady Miasta Mława z 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ulicami Mikołaja Kopernika, PCK, Anny Dobrskiej, Ciechanowską, Górną i linią kolei  wąskotorowej, w części ustaleń  
53 2.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/487/2018 Rady Miasta Mława z 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części Miasta Mława między ul. Mikołaja Kopernika, Lasem Mławskim, granicą miasta, drogą krajową Nr 7, ul. Łąkową, ul. Padlewskiego, ul. Wójtostwo, w części ustaleń  
54 30.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/488/2018 Rady Miasta Mława z 27 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w środkowej części miasta Mława między linią kolejową, Os. Książąt Mazowieckich i ul. Henryka Sienkiewicza, w części dotyczącej § 26 ust. 2 pkt 2 uchwały, w zakresie sformułowania „(…) od 20 m (…)”  
55 30.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Ciechanów z 29 marca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki” w części  ustaleń  
56 30.04.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/221/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z 23 marca 2018 r. „w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Adamowa Góra.”, w zakresie ustaleń części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem RM  
57 2.05.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIII/426/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z 22 marca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 62 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn oraz dla części Tarczyna „osiedle Tarczynianka” działki nr ew. 782, 784, 786”, w odniesieniu do ustaleń części graficznej, w zakresie w jakim nie zalicza do obowiązujących ustaleń planu oznaczenia, zamieszczonego w legendzie, opisanego jako „wymiarowanie odległości podane w metrach”

 
58 16.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/426/2018 Rady Gminy Wieliszew z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ul. Sikorskiego i ul. Akacjowej), w części  
59 16.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/425/2018 Rady Gminy Wieliszew z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łajski gmina Wieliszew (w rejonie ulic: Suwalnej, Nowodworskiej i Sikorskiego), w części  
63 16.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 216/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z 28 marca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Zatory”, w zakresie ustaleń części  tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MN1, 2MN1, 3MN1, 4MN1, 5MN1, 6MN1, 7MN1, 8MN1, 9MN1, 10MN1 i 11MN1  
64 16.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 217/XXXVI/2018 Rady Gminy Zatory z 28 marca 2018 r. „w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zatory, obręb geodezyjny Drwały”, w  zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1MN1, 2MN1, 3MN1 i 4MN1  
65 21.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 426/XLIV/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Milanówek placówkach wychowania przedszkolnego, w zakresie § 4  
66 30.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/297/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska do piłki nożnej z bieżnią w Kołbieli, w zakresie załącznika Nr 1 do uchwały, w części dotyczącej ust. 4 lit. i, j, k, o oraz w części dotyczącej Przepisów porządkowych, w zakresie ust. 1 lit. d, e - w odniesieniu do zakazu spożywania alkoholu oraz żucia gumy, i, j  
68 28.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. Nr XLVII-549/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie  
70 30.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 379/2018 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu w sprawie odpłatnego przejmowania przez Gminę Celestynów urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych od osób fizycznych i prawnych, które te urządzenia wybudowały z własnych środków  
71 30.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 561/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z 26 marca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cegielnia, na terenie gminy Radzymin - część „A-1””, w zakresie ustaleń § 13 ust. 2 pkt 1 uchwały, w odniesieniu do sformułowania: „(…) stały (…) stały (…)”  
72 30.05.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVIII.360.2018 Rady Gminy Prażmów z 26 kwietnia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Dobrzenica i Błonie”, w części ustaleń § 23 ust. 2 uchwały, w odniesieniu do sformułowania: „(…) w szczególności (…)”  
73 5.06.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII/341/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w zakresie ustaleń: § 2 ust. 1, 3 i 6.

 
74 20.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII/507/2018 Rady Miasta Mława z 29 maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części Miasta Mława w rejonie ulic: Płockiej, Olesin, Zabrody, drogi Nr 7, granicy Miasta Mława, linii kolejowej i rzeki Seracz – część 1, w części  
75 20.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXII/403/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 maja 2018 r. w srawie ustanowienia emblematu pamiątkowego "Medal Orzeł Pęcicki" w całości  
76 20.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LX/335/2018 Rady Miasta Garwolina z 30 maja 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki”, w zakresie ustaleń części graficznej uchwały, dla terenu oznaczonego symbolem 5PU, w odniesieniu do nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej w granicach strefy zieleni  
77 26.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LV/261/2018 Rady Gminy Radziejowice z 28 maja 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziejowice, obejmującego fragment wsi Słabomierz”, w części  
78 26.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/37/2018 Rady Gminy w Jedlińsku z 28 maja 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w sołectwie Bierwce”, w części ustaleń  
79 4.07.2018r. stwierdzenie nieważnosci uchwały nr 387/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na postój taksówek osobowych na terenie gminy Celestynów oraz ustalenia opłat za korzystania z tych miejsc  
80 27.06.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LX/413/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z 28 maja 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej

 
81 28.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/360/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło w całości  
82 28.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXIII/672/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Góra Kalwaria  
84 6.07.2018r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia nr 136/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J.Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235 oraz Zarządzenia nr 143/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia kunkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J.Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235  
85 29.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/35/2018 Rady Gminy w Jedlińsku z 28 maja 2018 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlińsk obejmującego obszar w obrębie części miejscowości Bierwiecka Wola, Janki, Jedlińsk, Lisów, Nowe Zawady, Płasków, Piaseczno”, w zakresie ustaleń § 1 ust. 2  
86 4.07.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwał Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 maja 2018 r.

- nr 740/2018 w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu typu "parkuj i jedź" ("park & ride") na ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim, w zakresie ustaleń załączniku Nr 1, tj. § 3 ust. 6, ust. 9 i ust. 10, § 5 ust. 4, § 9

- nr 741/2018 w sprawie bezpłatnego parkingu typu "parkuj i jedź" ("park & ride") na ul. Piaskowej w Grodzisku Mazowieckim, w zakresie ustaleń: § 7 załącznika Nr 1 do uchwały

 
87 29.06.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 802/VII/45/2018 Rady Miejskiej Konstancin - Jeziorna z 6 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin - Jeziorna - etap 5, w części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem MN 3  
88 6.07.2018r. przedmiot rozstrzygnięcia nadzorczego opublikowano pod pozycją nr 84  
89 23.07.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/516/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z 21 czerwca 2018 r. „w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Karczewie w zachodniej części miasta Karczewa, Część 1”, w zakresie ustaleń:

- § 25 ust. 1, odnoszących się do oznaczenia: „2.WS” w zakresie liczby „2.”;

- części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 13.WS w zakresie liczby „13.”
 
90 25.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr LVII/312/18 Rady Gminy Leoncin z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin  
91 23.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVI/452/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z 21 czerwca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przypki, gmina Tarczyn – etap I”, w zakresie ustaleń części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 13R  
92 2.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXVIII.393.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z 25 czerwca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Jasienica - Obszar III”, w zakresie ustaleń części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: MN.7, UM.5A i UCP.2  
93 23.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII/447/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Wieliszew w 2018 r.  
94 24.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVI/216/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego, w zakresie § 2  
95 23.07.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr 754/2018 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z 27 czerwca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Lazurowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki”, w zakresie ustaleń:

- 18 pkt 2 lit. b tiret czwarte, odnoszących się do oznaczenia: „2KD-D” w zakresie cyfry „2”;

- części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem „4KD-D” w zakresie cyfry „4”.

 
96 3.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LVIII/500/2018 Rady Miasta Sulejówek z 28 czerwca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Miłosny - etap pierwszy”, w części dotyczącej ustaleń § 19 pkt 7 lit. d uchwały w zakresie sformułowania: „(…) za wyjątkiem obszaru 88-B.MN, dla którego ustala się 30%,”  
97 23.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 czerwca 2018 r. Nr 747/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ograniczenia w godzinach nocnych sprzegaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w zakresie ustaleń: § 3 ust. 3  
98 24.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. Nr XLVI/412/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Pruszkowskiego Pana Maksyma Gołosia w zakresie § 1 pkt 5 oraz w odniesieniu do zdania wstępnego § 1 w zakresie wyliczenia łącznego składników wynagrodzenia  
99 25.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 uchwały nr 100/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego  
100 24.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 uchwały Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 czerwca 2018 r. Nr XLVII.536.2018 w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa  
101 24.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 27 czerwca 2018 r. Nr LIX.540.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Brwinów  
102 25.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 508/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku  
103 26.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.0007.288.2018 Rady Gminy w Siennicy z 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Grzebowilk, Nowa Pogorzel, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie, Chełst,  Zalesie, Kośminy, w części  
104 26.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.0007.289.2018 Rady Gminy w Siennicy z 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Bestwiny, Lasomin, Kąty, Dłużew, Wólka Dłużewska, Majdan,  Nowy Starogród, Starogród, w części  
105 25.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Gminy Somianka Nr L/295/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Somianka w zakresie słów w § 3 uchwały: "z mocą obowiązującą od 1 października 2018 r."  
106 27.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Zakroczymiu Nr L/368/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Zakroczymia w zakresie ustaleń w § 3 uchwały w odniesieniu do sformułowania : "z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2018 r."  
107 26.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX.0007.290.2018 Rady Gminy w Siennicy z 28 czerwca 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Nowy Zglechów, Zglechów, Siodło, Świętochy, Żaków, Nowodzielnik,  Żakówek, Kulki, Dzielnik, Drożdżówka, Ptaki”, w części  
108 30.07.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/456/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Kobyłka jednoosobowej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce i powierzenia spółce zadań własnych Miasta Kobyłka w zakresie ustaleń § 3 uchwały  
109 7.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL.384.2018 Rady Gminy Prażmów z 28 czerwca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki – etap I”, w części ustaleń  
110 7.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL.376.2018 Rady Gminy Prażmów z 28 czerwca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów I” - etap II”, w części  
111 31.07.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 5 uchwały Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 16 lipca 2018 r. Nr L/374/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piastowa  
112 2.08.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVII.527.2018 Rady Miasta Pruszkowa z 28 czerwca 2018 r. „w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  Pruszkowa”.

 
115 6.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXI/274/2018 Rady Gminy Sochaczew z 27 czerwca 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Sochaczew obejmującego fragment obrębu wsi Kożuszki Parcel”, w części ustaleń  
116 6.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały nr XLIX/327/18 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za gminne lokale użytkowe  
117 27.08.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwał Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2018 r.

- Nr 959/347/18 w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

- Nr 960/347/18 w sprawie powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

 
118 13.08.2018r. stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew  
122 27.08.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 oraz § 3 uchwały Nr XLI/282/2018 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kałuszyn zasad usytuowania mejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  
123 13.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/331/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XII/109/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Dąbrówka, w zakresie określenia w § 2 terminu wejścia w życie uchwały na 1 listopada 2018 r.  
124 21.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/181/2018 Rady Gminy Radzanów z 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Radzanów, w zakresie ustaleń § 1 ust. 3  
125 21.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/183/2018 Rady Gminy Radzanów z 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska, w zakresie ustaleń § 1 ust. 3  
126 21.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIII/182/2018 Rady Gminy Radzanów z 26 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo, w zakresie ustaleń § 1 ust. 3  
127 24.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIII/251/2018 Rady Gminy Strzegowo z 18 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo, w części  
128 29.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 609/LII/2018 Rady Miejskiej w Radzyminie z 23 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowy Janków, na terenie gminy Radzymin – część „A”, w części ustaleń  
129 31.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 676/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 29/IV/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Iwiczna  
130 30.10.2018r.

stwierdzenie nieważności:

Zarządzenia nr 185/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2018 r. (w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J.Filipowicza w Otwocku, ul. Żeromskiego 235)

oraz

Zarządzenia nr 187/2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Gen. J.Filipowicza w Otwocku przy ul. Żeromskiego 235

 
131 31.08.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/293/18 Rady Gminy Gozdowo z 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gozdowo i Kolonia Przybyszewo w gminie Gozdowo, w części dotyczącej ustaleń § 16 ust. 2, w zakresie sformułowania: „(…) w liniach rozgraniczających (…)”  
132 3.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIX/294/18 Rady Gminy Gozdowo z 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gozdowo w gminie Gozdowo, w części tekstowej i graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1-US  
133 3.09.2018r. stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr XXXIX/292/18 Rady Gminy Gozdowo z 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo, w części  
134 14.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 672/XLVII/2018 Rady Gminy Lesznowola z 9 sierpnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Lesznowola i części obrębu Kolonia Lesznowola”  w zakresie § 7 ust. 1 pkt 7, w odniesieniu do sformułowania: „(…) od 7,5 do 7,6 m (…)”  
135 14.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVIII/327/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z 21 sierpnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części miasta Szydłowca, część I”, w części ustaleń  
136 14.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LIX/507/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych a także zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jabłonna, w zakresie § 4, 6, 7, 8 i 9  
137 14.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 55/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z 20 sierpnia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Miedniewice” w zakresie § 18 ust. 2  
138 18.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 57/XLVI/18 Rady Gminy Wiskitki z 20 sierpnia 2018 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki w obszarze działek o nr ew.: 512, 517/1, 517/2, 521/2, 547 w Miedniewicach” w częśći ustaleń  
139 18.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXVIII/723/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 29 sierpnia 2018 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubna”, w części ustaleń  
140 27.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI.388.2018 Rady Gminy Prażmów z 30 sierpnia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 108/1 we wsi Ustanów”, w części  
141 21.09.2018r. stwierdzenie nieważności Rady Gminy Stanisławów Nr XXXVIII/313/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021, będących w posiadaniu gminy Stanisławów w cześci § 3 w zakresie słów: "i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego"  
142 26.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 727/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 27 sierpnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Potkanów – etap I”.”, w zakresie  ustaleń § 14 ust. 3  
143 30.10.2018r. przedmiot rozstrzygnięcia nadzorczego opublikowano pod pozycją nr 130  
144 26.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXVIII/722/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 29 sierpnia 2018 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „BEMA” w Górze Kalwarii”  
145 3.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LX/516/2018 Rady Miasta Sulejówek z 30 sierpnia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurawki – część III”, w zakresie ustaleń części graficznej, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 9KDD  
147 26.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr SR.XLIV.0007.401.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z 23 sierpnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości  Chrośla w gminie Dębe Wielkie” w części  
148 28.09.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 629/XLVI/2018 Rady Miasta Ciechanów z 30 sierpnia 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZWANKE” w Ciechanowie.”, w części  
149 2.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LI/382/2018 Rady Miejskiej w Piastowie z 28 sierpnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Al. Wojska Polskiego – Rondo”.”, w części  
150 3.10.2018r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. Nr LII-591/2018 w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m.st. Warszawa  
152 1.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 521/XLVIII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Miasto i Gmina Serock miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w zakresie § 3 uchwały  
153 4.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXIII/1973/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 30 sierpnia 2018 r. "w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta stołecznego Warszawy", w zakresie § 2  
154 9.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI.0007.301.2018 Rady Gminy w Siennicy z 6 września 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach  administracyjnych miejscowości: Pogorzel, Wojciechówka, Julianów, Strugi Krzywickie, Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda”  
155 9.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLI.0007.302.2018 Rady Gminy w Siennicy z 6 września 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w granicach administracyjnych miejscowości: Siennica, Siennica obręb Stara Wieś, Nowodwór, Gągolina”  
156 9.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr SR.XLV.0007.405.2018 Rady Gminy Dębe Wielkie z 13 września 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, w rejonie ulic: Leśnej, Pustelnickiej, Pogodnej, Strażackiej, Krótkiej, Szkolnej, Kościelnej, Złotej i Braci Tabiszewskich” w zakresie części tekstowej oraz graficznej planu  w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 3U  
157 10.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Konstancinie - Jeziornie z dnia 5 września 2018 r. Nr 845/VII/48/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, w zakresie ustaleń: § 2 ust. 3  
158 24.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1573/LI/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 19 września 2018 r. „w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie Gminy Piaseczno”, w zakresie § 2  
159 10.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 690/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z 28 września 2018 r. „w  sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części  obrębu Nowa Iwiczna”, w zakresie ustaleń  
160 15.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwaly Nr LXVI/284/2018 Rady Miejskiej w Mogielnicy z 24 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Teren A” położonego w sołectwie Izabelin, gmina Mogielnica, w części  
161 11.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLV/475/18 Rady Gminy Stare Babice z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Babice, w zakresie § 2 pkt 1 lit. a i pkt 2, w części dotyczącej placówki oświatowo-wychowawczej  
162 18.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXIV/290/2018 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Sochaczew  
163 24.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LV/431/2018 Rady Gminy Czosnów z 21 września 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Kazuń Bielany, część miejscowości Kazuń Nowy oraz część miejscowości Jesionka” w części  
164 24.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 748/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z 24 września 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wośniki””, w części  
165 18.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIX/467/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 7 września 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii  dróg gminnych  
166 18.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII.40.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gutkowo, w części  
167 25.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII.408.2018 Rady Gminy Prażmów z 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łoś, w części  
168 25.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII.409.2018 Rady Gminy Prażmów z 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek ewidencyjnych we wsi Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kamionka i Wągrodno, w części  
169 30.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII.410.2018 Rady Gminy Prażmów z 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dla części wsi „Prażmów II”, w części  
170 25.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLII.411.2018 Rady Gminy Prażmów z 27 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi „Prażmów III”, w części  
171 26.10.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 8 uchwały Rady Powiatu Puszkowskiego z dnia 25 września 2018 r. Nr XLIX/429/2018  sprawie zmiany statutu Powiatu Pruszkowskiego, w zakresie dodanego w uchwale § 36b ust. 3  
172 5.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/373/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z 27 września 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A2” – tereny położone w miejscowościach: Grębiszew, Józefów”, w części  
173 25.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 230/XXXVI/2018 Rady Gminy Świercze z 27 września 2018 r. „w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świercze”  
174 26.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 1541/L/2018 Rady Miejskiej w Piasecznie z 29 sierpnia 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grochowa”, w części  
175 29.10.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXV/268/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z 27 września 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck” w części  
176 29.10.2018r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta Ząbki Nr LXII/600/2018 z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ząbki, w zakresie dodanego w uchwale § 48b  
177 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/189/2018 Rady Gminy Radzanów z 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Wróblewo  
178 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXIV/188/2018 Rady Gminy Radzanów z 5 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego: Bońkowo Podleśne  
180 2.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LII/370/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z 27 września 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Maków Mazowiecki – w obrębie sektora D”, w zakresie ustaleń części tekstowej oraz graficznej w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U, 3U i 4U  
184 5.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/321/18 Rady Gminy w Skórcu z 11 października 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Teodorów, gmina Skórzec”  
185 6.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XL/263/2018 Rady Gminy Chynów z 27 września 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment wsi Nowe Grobice”, w części  
186 7.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLVI/320/18 Rady Gminy w Skórcu z 11 października 2018 r. „w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, gmina Skórzec”  
187 7.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXII/747/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 17 października 2018 r. „w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Krzaki  Czaplinkowskie”, w części  
188 27.11.2018r. stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr 710/XLIX/2018 Rady Gminy Lesznowola z 18 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 13 ust. 4 pkt f uchwały Nr 585/XL/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola  
189 6.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/418/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin, w zakresie ustaleń załącznika Nr 1 do uchwały, stanowiącego tekst studium, w odniesieniu do Części III pn. Kierunki zagospodarowania przestrzennego, w części  
190 9.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXV/306/18 Rady Gminy Dobre z 17 października 2018 r. „w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dobre, Gmina Dobre.”, w części  
191 9.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr X/71/18 Rady Gminy Chlewiska z 2 października 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów infrastruktury sportu i rekreacji w sołectwach Budki i Leszczyny – etap I”, w części  
193 19.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XLIV/257/2018 Rady Gminy Strzegowo z 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Unierzyż, gmina Strzegowo  
194 26.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr 430/18 Rady Gminy Celestynów z 18 października 2018 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrówka i części  miejscowości Stara Wieś” w części  
195 15.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXII/751/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z 17 października 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Cendrowice – etap Ia oraz fragment etapu II”, w części  
196 15.11.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały Nr LXXIV/548/2018 Rady Miejskiej w Płońsku z 11 października 2018 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów miasta Płońsk, położonych w strefach: północno-centralnej, wschodniej i przemysłowej”, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolami:

- 16MN i 3MW, w zakresie w jakim dopuszczają do realizacji nowej zabudowy w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;

- 1ZP, 2ZP, 4ZP i 5ZP, w zakresie w jakim dopuszczają do budowy obiektów usługowych
w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

 
197 15.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXI/376/2018 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomcy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w zakresie ustaleń § 6 ust. 1 i ust. 2, załącznika Nr 1 do uchwały oraz załącznika Nr 2 do uchwały  
198 15.11.2018r. swierdzenie nieważności uchwały Nr LXIII/537/2018 Rady Miasta Sulejówek z 11 października 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniego rejonu Nowej Żurawki w Sulejówku”, w części  
200 21.11.2018r. stwierdzenie nieważności § 8 ust. 2, 3, § 14, § 16 ust. 1 pkt 2 i 3, § 48 ust. 4 oraz § 72 załącznika do uchwały Nr XLIX.470.2018 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Halinów  
201 22.11.2018r.

stwierdzenie nieważności uchwały nr XXXVIII.48.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łaszewo,
w odniesieniu do ustaleń części graficznej, w zakresie w jakim dopuszcza do realizacji zabudowy na terenie oznaczonym symbolem:

- 5RM w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu oznaczonego symbolem 8ZL;

- 8RM w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu oznaczonego symbolem 10ZL;

- 23RM w odległości mniejszej niż 12 m od granicy lasu oznaczonego symbolem 11ZL
 
202 26.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/472/2018 Rady Gminy Wieliszew z 19 października 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Poddębie, gm. Wieliszew.”, w części  
203 26.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/473/2018 Rady Gminy Wieliszew z 19 października 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sikory (obręb Kępa Kikolska), gm. Wieliszew.”, w części  
204 26.11.2018r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr L/474/2018 Rady Gminy Wieliszew z 19 października 2018 r. „w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Topolina, gm. Wieliszew.”, w zakresie ustaleń  
Podziel / Share
Malwina Wójtowicz, 05.02.2018, Ilość wejść: 10589, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry