Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2

08.01.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/145/2009 z 8 grudnia 2009 r. Rady Gminy Rzewnie w sprawie opłat za wodę

`

4

08.01.2010 swierdzenie nieważności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Boguty-Pianki na rok 2010, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 115/XXVII/2009 z 3 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Boguty-Pianki na 2010 rok w zakresie części III "Sposób realizacji zadań" pkt 22 ppkt 1 i 2 załącznika

5

02.02.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/284/09 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z 30 grudnia 2009 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

   

 
 6 23.04.2010r.   stwierdzenie nieważności § 8 Uchwały Nr XXXI/146/10 Rady Gminy Nur z 26 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków    
 8 18.05.2010r.  stwierdzenie nieważności § 4 ust. 1 Uchwały Nr XLII/236/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz w sprawie wysokości dopłat do odprowadzanych ścieków    
 9  18.05.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/241/10 Rady Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. części nieruchomości gruntowej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 747/5, położonej w miejscowości Kadzidło     
 10 31.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLII/221/10 Rady Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia planu gospodarki odpadami dla gminy Krzynowłoga Mała na lata 2010 - 2013, z perespektywą na lata 2014-2021    
 11  22.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/141/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze licytacji przez Gminę Sypniewo nieruchomości położonej w Sypniewie w części dotyczącej słów "w drodze licytacji"    
 12  22.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVI/369/10 Rady Gminy Przasnysz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Przasnysz    
 13  23.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/13/2010 Rady Gminy w Czerwinie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gocłach    
 14  22.07.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LI/330/2010 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokali biurowych na okres 5 lat    
 15 02.08.2010r.  stwierdzenie nieważności: Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Krasne z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej, Zarządzenia Nr 14/2010 Wójta Gminy Krasne z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej        
 16  18.08.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/116/2010 Rady Gminy w Broku z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Brok    
 18  31.08.2010r.  stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/146/2010 Rady Gminy w Sypniewnie z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Sypniewnie stanowiącej własność Skarbu Państwa    
 19  30.08.2010r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2  Uchwały Nr XLIII/205/2010 Rady Gminy w Jednorożcu z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Jednorożcu stanowiącej własność Skarbu Państwa    
 20 14.09.2010r.  stwierdzenie nieważności § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXXI/117/10 Rady Gminy w Zarębach Kościelnych z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Zarębach Kościelnych stanowiącej własność Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu    
 22  29.09.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/150/2010 Rady Gminy Czerwonka z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie Statutu Gminy Czerwonka     
 23 01.10.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIV/213/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 31 sierpnia 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jednorożec    
 24 20.10.2010r.  stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 26/2010 Wójta Gminy Krasne z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielonej    
 25 18.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/506/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 12 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu i posiadania tzw. "dopalaczy" na terenie Gminy Pułtusk jako podjętej z istotnym naruszeniem zrt. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym    
 28 06.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIV/182/10 Rady Gminy w Rzewnie z dnia 30 września 2010r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nie uiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty    
 29 29.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/216/2010 Rady Gminy Obryte z dnia 26 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia realizowane przez Publiczne Przedszkole w Obrytem    
 30 02.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVII/196/10 Rady Gminy Stupsk z dnia 23 października 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015    
 31 08.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVIII/229/2010 Rady Gminy Jednorożec z dnia 10 listopada 2010r.  w sprawie utworzenia funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Jednorożec w zakresie §  1 ust. 3, 4, 6, 7, 8, oraz 9 Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Jednorożec stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały     
 32 08.12.2010r.  § 3 Uchwały Nr LI/259/2010 Rady Gminy Krzynowłoga Małaz dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Krzynowłoga Mała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011    

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 2454, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry