Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

02.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Radomiu

Lp. Data Przedmiot Pobierz Uwagi

1

07.01.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Iłży z 2 grudnia 2009 r. Nr XLVII/254/09 w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu

2

02.02.2010 stwierdzenie nieważności § 7 załącznika do Uchwały Nr LIII/316/09 Rady Miejskiej w Warce z 23 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Warka

 

 

3

03.02.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/58/09 Rady Gminy w Chlewiskach z 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia upoważnienia w zakresie zarządzania mieniem oraz podpisywania czynności prawnych w Kancelarii Notarialnej

 

 

4

03.02.2010

stwierdzenie nieważności § 3 pkt 6 Załącznika do Uchwały Nr X/51/09 Rady Gminy w Chlewiskach w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Chlewiska

 

 
 5  22.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Kazanowie z dnia 25 lutego 2010 r.  Nr XXXV/135/2010 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kazanów        
 6   31.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 2 marca 2010 r. Nr XXXVI/173/2010 w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grabów nad Pilicą    
 8 13.04.2010r.  stwierdzenie nieważności użytych w § 1 uchwały słów :"... na warunkach określonych w załączniku nr 1", użytych w § 2 uchwały słów :"... na warunkach określonych w załączniku nr 2" oraz Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. Nr I/7/2010 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy najmu    
 9  13.04.2010r. stwierdzenie nieważności użytych w § 1 uchwały słów :"... na warunkach określonych w załączniku nr 1", oraz Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 5 marca 2010r. Nr I/8/2010 r. w sprawie wyrażenia zgody za zawarcie umowy dzierżawy    
 10 21.04.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Nowym Mieście n. Pilicą z dnia 12 marca 2010r. Nr XLIV/279/2010 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości    
 12 24.05.2010r.   stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 9/2010 r. Wójta Gminy Goszczyn z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły     
 13  14.06.2010r. stwierdzenie nieważnoścci zarządzenia Nr 224/23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie odwołania z funkcji dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Krępie Kościelnej    
 14  22.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Warce z dnia 20 maja 2010 r. Nr LIX/367/10 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy    
15   09.08.2010r. stwierdzenie nieważności § 4 Rozdziału 1, § 1 zdanie drugie i § 6 Rozdziału 3 oraz § 2 Rozdziału 4 - Załącznika do Uchwały Rady Gminy i Miasta Przysucha Nr XXXVIII/283/2010 z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej w Przysusze     
 16 10.08.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy i Miasta w Przysusze Nr XXXVIII/284/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przysusze oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu    
 17  31.08.2010r. stwierdzenie nieważności Zarządzenia Nr 58/2010 Burmistrza Miasta Grójec z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Częstoniewie    
 18  14.09.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/39/2010 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11 sierpnia 2010r.  w sprawie dokonania zmian w granicach okręgów wyborczych utworzonych dla wyboru Rady Gminy Chlewiska    
 19  06.09.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr Rady Miejskiej w Warce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warce.    
 20 04.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr CXVI/499/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 1 października 2010r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Pionki     
 21  04.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr CXVI/500/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 1 października 2010r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Miasta Pionki     
 22 02.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIII/182/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji    
 23 03.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXVII/409/10 Rady miejskiej w Warce z dnia 29 października 2010r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Warki    
 25 14.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/252/10 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego statutu Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu    

Podziel / Share
Daniel Koleński, 02.02.2010, Ilość wejść: 2153, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry