Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2010 rok Delegatura Siedlce

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

2

28.01.2010

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Garwolin z 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 3 16.03.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVI242/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości dla Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie       
 4 12.03.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVIII/245/2009 Rady Miasta i Gminy w Łosicach z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miata i gminy Łosice     
 5 22.03.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/211/10 Rady Gminy w Skórcu z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw     
 6 02.04.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/749/2010 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia mijscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki     
 8  23.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/199/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie     
 9  24.05.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/201/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie    
 10 28.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXX/169/10 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sobolew § 1 pkt 18 lit b, pkt 25 i pkt 31     
 11 03.06.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/195/2010 Rady Gminy Platerów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu    
 13 20.06.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/204/2010 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie remontu pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie    
 14 29.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXIII/259/2010 Rady Miasta Garwolina z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w ustalonej strefie płatnego parkowania w Mieście Garwolin    
 15 30.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/321/2010 Rady Miasta Węgrowa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie odpowiedzi na skargę Pani Marii Król z dnia 20 maja 2010r. skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego    
 17 31.08.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LIV/277/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek i punktów aptecznych ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Łosickiego    
 18 03.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXIV/262/10 Rady Miasta Garwolina z dnia 2 sierpnia 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin w części § 5, 8 i 11 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Garwolin stanowiącego załącznik do uchwały    
 21 27.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/156/2010 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie akceptacji planu działalności i rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łosicach spólki z o.o. w kontekście polityki transportowej uwzględniającej zapotrzebowanie zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego na świadczenie usług w zakresie transportu publicznego zbiorowego na lata 2011 - 2015    
23  01.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/254/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 października 2010r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej        
 24 01.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/250/2010 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: " Powiatowy Zakład Hodowli roślin i Zwierząt"    
 25 10.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVIII/295/10 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 10 listopada 2010r. i w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2011    
 26 03.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXXII/298/2010 Rady Miasta Garwolin z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta Garwolin na 2011r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie     
 27 15.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr L/206/2010 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komulnalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, w części dotyczącej jej zapisów ujętych w :  § 1 pkt I ppkt 2 lit. b,  § 1 pkt III,  § 2 pkt 1 ppkt 2 lit. a, § 2 pkt 1 ppkt 2 lit. c, § 2 pkt III oraz § 2 pkt IV        
 28  10.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/203/2010 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobolew na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, z wyjątkiem lokali mieszkalnych oraz wyrażenia zogdy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony    

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 2407, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry