Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

03.02.2010

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 2010 rok Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2010 - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

08.01.2010r.

stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 Uchwały Nr L/289/09 Rady Miasta Sulejówek z z 4 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzani ścieków na obszarze gminy Sulejówek na okres od 01.01.2010 - 31.12.2010

2

19.01.2010r.

stwierdzenie nieważności § 1 ust. 1 Uchwały Nr 1249/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z 16 grudnia 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1158/XXXIX/2009 z 23 września 2009 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piaseczna ograniczonego od północnego zachodu obszarem: E16LsMN, od południowego wschodu granicą administracyjną miasta i rzeką Jeziorką (Górki i Szymona).

 

 

4

26.01.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 374/XXXII/09 Rady Miasta Milanówka z 18 grudnia 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Milanówka w zakresie: - § 3 ust. 3 i 4 Załącznika nr 3 do Statutu Miasta Milanówka - Regulamin Rady Miasta Milanówka; - § 19 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 Załącznika nr 3 do Statutu Miasta Milanówka - Regulamin Rady Miasta Milanówka oraz § 12 ust. 2, 3 i 4 Załącznika Nr 4 do Statutu Miasta Milanówka - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka

 

 

5

26.02.2010r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 291/V/10 Rady Miasta Józefow z 18 stycznia 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej przyznawania

 

 
 6 08.03.2010r.   stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 156/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w mieście Podkowa Leśna, w zakresie § 6 w części dotyczącej sformułowania "w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego    
 7  08.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 158/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Podkowa Leśna jako podjętej z naruszeniem art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych    
 8  11.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 155/XXXV/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia zasad wykupu wolnych miejsc w kolumbarium na cmentarzu komunalnymw Podkowie Leśnej - z powodu naruszenia art. 32 Konstytucji RP    
 9  26.03.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LV/308/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Sulejówek na okres od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 24 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 58 ust. 1 o samorządze gminnym     
 10  26.03.2010r. stwierdzenie nieważności § 49 Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLIII/475/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Jabłonna"- jako sprzecznego z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2010 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.    
 11  06.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 286/10 Rady Gminy Celestynów  z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Clelstynów na lata 2010 - 2015    
 12 20.40.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LIV/518/10 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zmian w statucie Miasta Sochaczewa w zakresie § 1 w cześci dotyczącej sformułowania :" W Rozdziale V Rada Miejska w § 26 ust. 1 Radę na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący, a w wyjątkowych sytuacjach usprawiedliwionych szczególnymi okolicznościami upoważniony przez niego jeden z Wiceprzewodniczących" otrzymuje brzmienie:  "Radę  na zewnątrz reprezentuje jej Przewodniczący lub  upoważniony przez niego jeden z Wiceprzewodniczących"        
 13  23.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki    
16   30.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego część obrębu geodezyjnego wsi Baranów    
 17  30.04.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwał Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 30 marca 2010r.  Nr XXXIII/311/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Arkadiusza i Hanny Młyńskich, Nr XXXIII/312/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Hawrylak , Nr XXXIII/313/2010  w sprawie rozpatrzenia skargi  Pana Andrzeja Kruczyńskiego    
19 04.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 515/XXXVI/2010 Rady mijskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zmian w załączniku do Satutu SPZ ZOZ w Radzyminie określającym szczegółową strukturę organizacyjną zakładu     
 20  05.05.2010r. stwierdzenie nieważności ust. 3 § 11 Załącznika Nr 2  do Uchwały Nr XXXVI/194/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Przedszkola w Cegłowie     
 21 28.05.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/13/10 Rady Gminy w Leoncinie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie rozwiązania Przedsiębiorstwa Komunalnego Leoncin Sp. z o.o.    
 22  02.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 165/XLV/2010 Rady Gminy Iłów z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania tych punktów, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 2 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95), oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DZ. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).    
 23 14.06.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 4508/2010 Zarządu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie wykupu lokalu nr 3 przy ul. Szczuczyńskiej 3 jako podjętej bez podstawy prawnej oraz z naruszeniem przepisu art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).    
 24  14.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LX/338/2010 Rady Miasta Sulejówek z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego    
 25  29.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/269/2010 Rady Gminy Leszno z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wygldy jako sprzecznej z przepisem art. 88 Konstytucji Rzeczypospolitej oraz z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w związku z art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy o samorządzie gminnym    
 26  28.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. Nr 648/2010 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 643/2006 z dnia 30.08.2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki, jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  zagospodarowaniu przstrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z późn. zm.) oraz niezgodnej z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2010r. Nr 17, poz. 95).    
 27  28.06.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 maja 2010r. Nr 649/2010 w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr 121/2007 z dnia 27.06.2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki, jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  zagospodarowaniu przstrzennym (Dz.U. Nr80, poz. 717 z późn. zm.) oraz niezgodnej z art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2010r. Nr 17, poz. 95).    
 28 19.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIX/407/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Karczewa, z powodu naruszenia art. 238 kpa     
 29 27.07.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIII/395/2010 Rady Gminy Wieliszew z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wieliszew w zakresie § 23 ust. 2, § 27, § 43 ust. 3, § 108 ust. 2 jako niezgodnych z ustawą o samorządzie gminnym oraz § 110 ust. 5, jako niezgodnego z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 122, 1198, z późn. zm.)       
 30  27.07.2010r.  stwierdzenie nieważności § 16 ust. 7 Statutu Przedszkola Miejskiego w Kałuszynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXI/207/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r.  w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Publicznego w Kałuszynie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn zm.)     
 31  04.08.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/391/2010 Rady Mejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ropatrzenia skargi na Radę Miejską w Łomiankach z powodu istotnego naruszenia art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)      
 32  29.07.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LII/394/2010 Rady Mejskiej w Łomiankach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łomianki na lata 2010-2020, z powodu rażącego naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 68, poz. 449)     
 33  30.07.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/159/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Wólka Smolana i Konary    
 35 11.08.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 1449/LXIX/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gminnych oznaczonych nr ew. 402/01 i 125/3 położonych w Piasecznie w obrębie 24 z powodu istotnego naruszenia art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675)    
 36  18.08.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 674/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Książenice w Gminie Grodzisk Mazowiecki jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 17 pkt 13 w zw. z art. 17 pkt 7 lit e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwaną w dalszej części ustawą o p.z.p. istotnym naruszeniem 17 pkt 7 lit c ustawy o p.z.p. w związku z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz naruszeniem art. 52 ust. 1 stawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199, poz. 1227, z późn. zm) zwaną w dalszej części ustawą środowiskową    
 38 16.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 328/XL/2010r. Rady Gminy Czosnów z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Czosnów    
 40 24.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 498/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 24 sieprnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie onbsługiwanym przez GEA- NOVA sp. z o.o. w okresie od 1 października 2010 r. do 30 września 2011r. w zakresie § 4 w części dotyczącej sformułowania "podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiekciego" jako sprzecznego  z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych    
 41  24.09.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLIX/263/10 Rady Gminy Somianka z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka, obejmującego część terenu sołectwa Janki       
 43 08.10.2010r.  stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr XLII/361/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Halinów, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)       
 44 14.10.2010r.  stwierdzenie nieważności § 7 ust. 6 pkt 1, § 8 ust. 6 pkt 1, § 9 ust. 4 pkt 2, § 10 ust. 3 pkt 1, § 11 ust. 3 pkt 1 i  §  12 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr LI/549/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewdencyjnych 667/2, 1449/87, 1449/89, 1449/153 i części ul. Szkolnek, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)      
 45  22.10.2010r. stwierdzenie nieważności § 7 ust. 6 pkt 1, § 8 ust. 6 pkt 1, § 9 ust. 6 pkt 1, § 10 ust. 6 pkt 1, § 11 ust. 5 pkt 1 i § 12 ust. 5 pkt 1 uchwały Nr LI/547/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Rajszew w rejonie ul. Różanej, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675) w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)      
 46  22.10.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 175/XLVI/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 23 września 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewdencyjnych nr 239/2, 239/3 i 246 z obrębu Kozłów Biskupi w Gminie Nowa Sucha    
 47  22.10.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLI/218/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 23 września 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Cegłowie prowadzone przez Gminę Baranów, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 14 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)       
 48  28.10.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LI/556/2010 Rady Gminy Jabłonna z dnia  22 września 2010r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi p. Mirosława Gizmajer z dnia 10.08.2010r. i przekazanie jej do rozpatrzenia Wójtowi Gminy Jabłonna    
 49 09.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LXXII/338/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 5 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu na terenie miasta Piastowa niektórych substancji, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym     
 50 09.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 541/V/47/2010 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 października 2010r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna    
 53 19.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXIX/281/10 Rady Gminy Mrozy z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Mrozach prowadzonego przez Gminę Mrozy jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 oraz art. 16 ust. 6 w zw. z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)      
 54 18.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 1557/LII/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 258/XI/2007 r.  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 04.07.2007 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Piaseczno    
 55 26.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 471/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Milanówka jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)    
 56 29.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/260/10 z dnia 28 października 2010r. w sprawie: opłat za miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym w Siennicy, jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 13 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) oraz art. 32 Konstytucji RP (Dz. U z 1997 r. , Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)     
 57 25.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 724/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zakazu wprowadzania do obrotu tzw. dopalaczy na terenie Miasta Grodziska Mazowieckiego    
 58 29.11.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/394/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 października 2010r. w sprawie Programu Wspólpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 59 30.11.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVI/389/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 22 października 2010r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XLV/219/03 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 16 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Józefin, gmina Halinów    
 60 06.12.2010r.   stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 581/XLII/2010r. Rady Gminy Lesznowola z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Lesznowola w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji- jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)    
 61 06.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 557/LXIV/10 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Serock       
62 10.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVII/221/10 Rady Gminy Regimin z dnia 8 listopada 2010r.  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych, transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Regimin w zakresie: § 7 ust. 3, 4 i 5, § 8, § 12 ust. 1, 3, 4, 5,6        
63 06.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 452/XXXIX/10 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 października 2010r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Milanówek lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg w zakresie § 6 ust. 3 w części dotyczącej wyrażenia: "wydania decyzji" jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)       
 64 03.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 628/LN/2010 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 26 października 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu i zasad współpracy  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 65 06.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 312/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchlwania Programu współpracy Powiatu Grodziskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami na 2011 r.  z powodu istotnego naruszenia art. 5a ust. 4  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 66 08.12.2010r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XL/285/10 Rady Gminy w Mrozach z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Mrozy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 1 i ust. 4 pkt 9, 10, 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)    
 67 13.12.2010r.  stwierdzenie nieważności § 4 ust. 3 Uchwały Nr 359/V/2010 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Józefowa     
 68 10.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 316/XLVIII/10 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 października 2010r. w sprawie  szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych powiatu i jednostek podległych powiatowi mających charakter cywilnoprawny w zakresie § 2 ust. 3 jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w zw. z art. 39 ust. 3 i art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)      
 69 14.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLV/444/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy, w zakresie § 1 pkt 3      
 70 10.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 517/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania     
 71 16.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 81/2010 Zarządu Powiatu w Legionowie z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie    
 72 14.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/216/10 Rady Gminy Dobre z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie : uchwalenia Regulaminu utrzymania czestości i porządku na terenie Gminy Dobre w części dotyczącej § 2, § 4 pkt 3, § 5, § 13, § 19 ust 5 jako podjętej z istotnym naruszeniem § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. u. Nr 100, poz. 98) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. u. z 2005 r. Nr 235, poz. 2008 ,z późn. zm.)       
 73 15.12.2010r.   stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LVI/402/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Marysinek, w części dotyczącej ustaleń : § 13 pkt 6 zd 3  i § 14 ust. 4 w zakresie "stacji telekomunikacyjnych"  jako niezgodnej z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675), w zw. z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, późn. zm.)       
 74 13.12.2010r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LV/416/10 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Sierakowska" w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/8 pochodzącej z obrębu 21, jednostka ewidencyjna Łomianki jak niezgodnej z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>) oraz Uchwałą Nr XXI/143/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Sierakowska"  i Uchwałą Nr XXV/165/2004 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/143/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego : "Sierakowska"    
75   14.12.2010r. stwierdzenie nieważności § 20 ust. 5 pkt 8, § 21 ust. 5 pkt 8, § 22 ust. 5 pkt 8, § 23 ust. 5 pkt 8, § 24 ust. 5 pkt 8, § 25 ust. 5 pkt 8, § 26 ust. 5 pkt 8, § 27 ust. 5 pkt 8, § 28 ust. 5 pkt 8, § 29 ust. 5 pkt 8, § 30 ust. 6 pkt 8, § 31 ust. 5 pkt 8, § 32 ust. 5 pkt 8, § 33 ust. 5 pkt 8, § 34 ust. 5 pkt 8, § 35 ust. 5 pkt 9, § 36 ust. 5 pkt 8, § 37 ust. 5 pkt 8, § 38 ust. 5 pkt 8, § 39 ust. 5 pkt 9, § 40 ust. 5 pkt 9, § 41 ust. 5 pkt 6, § 42 ust. 5 pkt 8, § 43 ust. 6 pkt 8, § 44 ust. 5 pkt 8, § 45 ust. 5 pkt 8, § § 46 ust. 5 pkt 8, § 47 ust. 5 pkt 8, § 48 ust. 5 pkt 8, § 49 ust. 5 pkt 8, § 50 ust. 5 pkt 8, § 51 ust. 5 pkt 8, § 52 ust. 5 pkt 8, § 53 ust. 5 pkt 8, § 54 ust. 5 pkt 8, § 55 ust. 5 pkt 8, § 56 ust.6 pkt 8, § 57 ust. 5 pkt 5, § 58 ust. 5 pkt 8, § 59 ust. 5 pkt 8, § 60 ust. 5 pkt 8, § 61 ust. 5 pkt 8, § 62 ust. 5 pkt 9, § 63 ust. 5 pkt 8, § 64 ust. 5 pkt 8, § 65 ust. 5 pkt 8, § 66 ust. 5 pkt 8, § 67 ust. 5 pkt 8, § 68 ust. 5 pkt 8, § 69 ust. 5 pkt 8, § 70 ust. 5 pkt 8, § 71 ust. 5 pkt 8, § 72 ust. 5 pkt 8, § 73 ust. 5 pkt 8, § 74 ust. 5 pkt 8, § 75 ust. 5 pkt 9 uchwały Nr XCIV/2804/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stare Włochy jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010r.  o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 605) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.  o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>)                                   
76   30.12.2010r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr V/70/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy     

Podziel / Share
Daniel Koleński, 03.02.2010, Ilość wejść: 3542, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry