Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

01.02.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Warszawa

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

05.01.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr I/3/2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Marki jako podjętej z naruszeniem art. 18 a ust. 1 w związku z art. 11 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

 2 07.01.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr LV/242/2010 Rady Gminy Sochaczew z dnia 27 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew dla fragmentu wsi Dachowa w części dotyczącej obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 09.8K Dd, jako niezgodnej z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XVI/65/2007 Rady Gminy w Sochaczewie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sochaczew  
07.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/27/10 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Powiatu Mińskiego dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej i szkoleniowej jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)     
 4 17.02.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/16/2011 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011r. jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)   
 5 21.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania    
 9 03.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/15/2011 Rady Gminy Baranów z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011    
10 03.03.2011r.  stwierdzenie nieważności § 17 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr 10/III/2011 Rady Gminy w Iłowie z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowego Przedszkola w Iłowie jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 6 w zw. z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  
11 02.03.2011r.   stwierdzenie nieważności § 1 ust. 2 Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy  
24 24.03.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr 18/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i punkty przedszkolne Gminy Celestynów w caasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczonych na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  
25 24.03.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/27/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, z powodu rażącego naruszenia art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)     
26 24.03.2011r. stwierdzenie nieważności § 14 Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz zapewniania im opieki, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 63/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 lutego 2011r.    
32 08.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/37/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 marca 2011r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok - jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 5a ust. 4 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)   
47 22.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej przyznawania   
49 29.04.2011r.

stwierdzenie nieważności: § 1 Uchwały Nr 77/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic lokalnych i dojazdowych we wsiach Łbiska i Pęchary - Łbiska w gminie Piaseczno w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg publicznych, Uchwały Nr 78/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy dojazdowej we wsi Wola Gołkowska, § 1 Uchwały Nr 79/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic loklanych i dojazdowych we wsiach Antoninów i Mieszkowo w gminie Piaseczno w części dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych projektowanych dróg publicznych,  Uchwały Nr 82/VI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23.03.2011r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy loklanej i ulic dojazdowych we wsi Julianów w gminie Piaseczno, jako podjętych z istotnym naruszeniem art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.)   

 
54 20.05.2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011r.
58 25.05.2011r. stwierdzenie nieważności uchwały Nr VIII/31/2011 rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Baranów Nr III/24/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego wieś Bronisławów
59 27.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 8 Uchwały Nr 51/V/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, w części dotyczącej publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
61 27.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/67/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego dla części wsi Wieliszew (obręb PGR) gm. Wieliszew
66 8.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/55/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
71 22.06.2011r. stwierdzenie nieważność zarządzenia Nr 831/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 6
73 29.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/36/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Łazy Kolonia Ludwików w części dotyczącej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7, pochodzącej z obrębu Łazy Kolonia Ludwików, jednostka ewidencyjna Kampinos jako niezgodniej z art. 15 ust 1, w związku z art. 14 ust. 1 i 2 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami<Dz.U. Nr 130 ,poz. 871>), zwanej dalej "ustawą o pzp" oraz Uchwałą Nr XLI/180/90 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie: przystapienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
80 08.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łomianki jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o pzp" oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodariowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) zwanego dalej "rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu studium".
86 15.07.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 Uchwały Nr XII/82/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania napojów alkoholowych, jako podjętego z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn.zm.) 
88 12.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/32/2011 Rady Gminy Strachówka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/78/2004  jako niezgodnej z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o pzp"
94 26.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/56/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Prażmów do podejmowania działań dotyczących uzgodnienia warunków budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Prażmów - z uwagi na brak podstaw prawnych do jej podjęcia
95 25.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/50/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego Gminy Puszcza Mariańska obejmującego wieś Olszanka w zakresie obszaru wydzielonego liniami rozgraniczającymi, oznaczonego na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do uchwały, symbolami MN NP z powodu istotnego naruszenia art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o pzp"  
98 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 28 czerwca 2011r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb przeprowadzenia linii energetycznej 400 kV Miłosna - Ujrzanów przez teren Gminy Kałuszyn, w zakresie w jakim zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały dotyczy ona terenu poza granicami Gminy Kałuszyn
99 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/96/11 Rady Miasta Otwock z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustosunkowania się do skargi Pana Tomasza Sadowskiego na działalność Prezydenta Miasta Otwocka z powodu naruszenia art. 238 ust. 1 kpa
100 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/73/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Marki jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 5 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.)  
102 12.08.2011r. stwierdzenie nieważności stanowiska Nr 1/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie: interpretacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Południowego Wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/141/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 30 grudnia 2008 r.  
104 09.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/70/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania i sposobu pobierania opłat za parkowanie
105 12.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 5-8 Uchwały Nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno 
109 12.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2-3, § 7 oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr IX/60/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sońsk  
110 18.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/87/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „ Przyjaźń " - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Łajski w części dotyczącej:

-południowej części działki nr ew. 507 z obrębu Łajski oraz południowej i południowo - zachodniej części działki nr ew. 508/4 z obrębu Łajski (usytuowanych pomiędzy dz. nr ew. 505/3 a 510/3 i oznaczonych w ww. planie miejscowym symbolem planistycznym 4 MNx), jako niezgodnej z art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. ",

-ustaleń § 11 pkt 6, § 12 pkt 7, § 14 pkt 3, 7 i 8, § 27 ust. 1 pkt 9 i 10, jako podjętych bez podstawy prawnej.

111 24.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/95/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/85/11 Rady Miasta Zielonka z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Zielonka, w zakresie § 2 ust. 2
112 18.08.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach Nr X/67/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz regulaminu przewozu osób i bagażu środkami „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie:

-punktu 8 litera b) rozdziału IV załącznika nr 1 - Taryfa przewozowa za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie sformułowania „bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub",

-punktu 8 litera b) rozdziału IV załącznika nr 2 - Taryfa przewozowa za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie sformułowania „bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub",

-punktu 8 litera b) rozdziału IV załącznika nr 3 - Taryfa przewozowa za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego „Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o. w zakresie sformułowania „bez dokumentu potwierdzającego tożsamość lub",

-załącznika nr 4 - Regulamin przewozu osób i bagażu środkami Komunikacji Miejskiej Łomianki" Sp. z o.o.

114 19.08.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/90/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „Przyjaźń" - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Topolina w części dotyczącej:

-działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 479 z obrębu Topolina, w związku z naruszeniem dyspozycji art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p. ",

-ustaleń § 11 pkt 3, § 25 ust. 1 pkt 9 i 10, jako podjętych bez podstawy prawnej.

115 23.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/88/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „Przyjaźń" - rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Skrzeszew w części dotyczącej ustaleń § 30 ust. 1 pkt 9 i 10 ako podjętych bez podstawy prawnej.
116 25.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla wybranych obszarów w miejscowościach: Tulewo, Tulewo Górne, Lucynów w Duży, Fidest, Skuszew, Deskurów, Rybno,w całości - z powodu istotnego naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o p.z.p.
122 19.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/105/2011 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie dzieci 5 - letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie do Niepublicznego Przedszkola "Bajkowy Dom" w Jabłonnie
138 22.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/81/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za ciepło pobrane ze źródeł ciepła stanowiących własność Gminy Sońsk
139 22.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 2 oraz § 8 Uchwały Nr VII/44/2011 Rady Gminy Gołymin Ośrodek z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Gminę Gołymin-Ośrodek przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych  
141 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 lit.a w zakresie słów „oraz liczby dni" uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 255/XI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. o zmianie uchwały Nr 200/X/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6.07.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno.
144 27.09.2011r.

stwierdzenie nieważności § 6 pkt 3 uchwały Nr XIV/56/2011 Rady Gminy Leoncin z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Leoncin oraz zapewnienia im dalszej opieki, jako podjętej z istotnym naruszeniem art.11.ust.3 w związku z art.33 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.)

147 03.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 149/2011Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniającej regulamin okreslający warunki przewozu osób i bagażu ręcznego środkami lokalnego transportu zbiorowego gminy Grodzisk Mazowiecki jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prowo przeowzowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z późn. zm.)   
148 10.10.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr XV/103/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
149 10.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/58/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w miejscowości Korabiewice, w części dotyczącej wyrazów : "z gminy Puszcza Mariańska" zawartym w § 4 załącznika do Uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 32 Konstytucji RP
150 11.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII-83/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, po. 1493, z późn.zm.) 
154 20.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/76/2011 Rady Gminy Nieporęt z dnia 14 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Nieporęt oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
160 07.11.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 51/XI/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabia Wola obejmującego fragment miejscowości Huta Żabiowolska w części dotyczącej ustaleń:

-§ § 8, 34, 36, 37 oraz 38 uchwały, w odniesieniu do terenów oznaczonych symbolem : 1U, MN, 2U, MN, 1U,P i 2U,P oraz ustaleń rysunku planu miejscowego dla ww. terenów w związku z naruszeniem dyspozycji art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>) zwaną dalej "ustawą o pzp" ,

-§ § 8, 34 oraz 40 uchwały w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 3ZL oraz ustaleń rysunku planu miejscowego dla ww. terenu w związku z naruszeniem dyspozycji 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o pzp,

-§ 35 ust. 2 pkt 3 uchwały jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o pzp 

163 28.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 100/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki, w zakresie § 60 ust. 5 załącznika nr 6 do Statutu 
167 30.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr ZO.XIV.0007.81.2011 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym w Siedlcach
168 29.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/103/2011 w sprawie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczew
172 16.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 114/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa 
173 15.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/93/2011 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
175 22.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 116/XII/2011 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka  
179 23.12.2011 r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI.128.2011 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielgolas Duchnowski w zakresie działek nr ew. 55/1 i 55/2    
Podziel / Share
Daniel Koleński, 01.02.2011, Ilość wejść: 4828, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry