Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

17.01.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 r.   

 2 19.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych  
 3  20.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr II/38/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowyni i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej      
 4 21.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy w Promnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład gospodarki Komunalnej w Promnie  
 1 22.03.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach  
 3 30.03.2011r. stwierdzenie nieważności § 9 oraz § 16 ust. 6, 9 i 11 załącznika do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzionych przez Gminę Borkowice   
 4 30.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 5.18.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2011-2014"   
 6 31.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy w Tczowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  
 8 15.04.2011r.  stwierdzenie nieważności § 4 ust. 5 i 9 oraz § 10 ust. 7 Załącznika do Uchwały Nr V/7/2011 Rady Gminy w Gielniowie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Gielniów oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego           
10 29.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/40/11Rady Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki oraz Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Regionie, Poddziałanie 8.1.2. wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Regionie ze środków Programu Kapitał Ludzki           
11 29.04.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr 103/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Radomia     
12 02.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 2 Uchwały Nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
15 18.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica
17 10.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 32/98/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długopoli i Krępie Kościelnej
18 25.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
19 24.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 2 Uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko 21 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisko
20 24.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr IV.29.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
22 03.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Rady Miejskiej w Warce
23 03.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rejestracji audio i wideo sesji Rady Miejskiej w Warce
26 16.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
27 17.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 11 ust. 2 i § 13 ust. 4 Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew
28 22.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/47/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
30 28.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 6 Uchwały Nr 35/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec
31 30.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów  
32 29.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej
33 29.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/82/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew
35 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk 
36 04.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice
38 24.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały V/50/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
39 16.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/62/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wieniawa
40 20.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr VI/94/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew
41 20.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 6 Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi
42 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/71/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów
45 28.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/93/03 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 grudnia 2003 r. ustalenia opłat za pobór wody z ujęć wodnych i wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty eksploatacyjnej
46 30.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005 r.   
48 25.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/68/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących działalności statutowej
49 28.11.2011r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 23 grudnia 2010r. nr 47/2010 w sprawie powierzenia obowiązków Zastępcy Burmistrza (Wiceburmistrza)
50 30.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy w Chynowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów   
51 30.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/41/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą 
54 16.12.2011r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora zespołu Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie 
55 30.12.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok
56 30.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy w Chynowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie 
57 30.12.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XIV/51/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
Podziel / Share
Daniel Koleński, 04.07.2011, Ilość wejść: 3499, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry