Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Radom

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Radom

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

17.01.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2011 r.   

 2 19.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/11/2010 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych  
 3  20.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr II/38/2010 Rady Miasta Pionki z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowyni i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej      
 4 21.01.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy w Promnie z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład gospodarki Komunalnej w Promnie  
 1 22.03.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/21/11 Rady Gminy Chlewiska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chlewiskach  
 3 30.03.2011r. stwierdzenie nieważności § 9 oraz § 16 ust. 6, 9 i 11 załącznika do Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzionych przez Gminę Borkowice   
 4 30.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 5.18.2011 Rady Gminy Grabów nad Pilicą z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grabów nad Pilicą na lata 2011-2014"   
 6 31.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy w Tczowie z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  
 8 15.04.2011r.  stwierdzenie nieważności § 4 ust. 5 i 9 oraz § 10 ust. 7 Załącznika do Uchwały Nr V/7/2011 Rady Gminy w Gielniowie z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania, wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Gielniów oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego           
10 29.04.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/40/11Rady Gminy Pniewy z dnia 24 marca 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki oraz Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w Regionie, Poddziałanie 8.1.2. wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Regionie ze środków Programu Kapitał Ludzki           
11 29.04.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr 103/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miasta Radomia     
12 02.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 2 Uchwały Nr 100/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia
15 18.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/49/2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy i Miasta Mogielnica
17 10.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 2 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Nr 32/98/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Długopoli i Krępie Kościelnej
18 25.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dalszym
19 24.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 2 Uchwały Nr VII/31/2011 Rady Gminy Garbatka-Letnisko 21 kwietnia 2011r. w sprawie opłaty za świadczenia usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu samorządowym prowadzonym przez Gminę Garbatka-Letnisko
20 24.05.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr IV.29.2011 Rady Gminy Błędów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
22 03.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie Rady Miejskiej w Warce
23 03.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Warce z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rejestracji audio i wideo sesji Rady Miejskiej w Warce
26 16.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 1 Uchwały Nr VII/43/2011 Rady Gminy w Borkowicach z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach 
27 17.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 11 ust. 2 i § 13 ust. 4 Uchwały Nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania oraz wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew
28 22.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/47/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie zmiany w statucie gminnej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Chlewiskach
30 28.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 6 Uchwały Nr 35/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec
31 30.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/39/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów  
32 29.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/80/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z sieci wodociągowej i za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej
33 29.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/82/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew
35 28.07.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr IX.47.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk 
36 04.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice
38 24.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały V/50/2011 Rady Gminy w Potworowie z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
39 16.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/62/2011 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wieniawa
40 20.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 4 Uchwały Nr VI/94/2011 Rady Gminy Magnuszew z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Magnuszew
41 20.09.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 6 Uchwały Nr X/65/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi
42 26.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/71/2011 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/235/09 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Białobrzegi obowiązku w zakresie odbioru stałych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych od właścicieli posesji oraz określenia wysokości opłat za odbiór tych odpadów
45 28.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/53/11 Rady Gminy Głowaczów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/93/03 Rady Gminy Głowaczów z dnia 10 grudnia 2003 r. ustalenia opłat za pobór wody z ujęć wodnych i wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłaty eksploatacyjnej
46 30.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/44/2011 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/98/05 Rady Gminy w Jastrzębiu z dnia 31 maja 2005 r.   
48 25.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/68/2011 Rady Gminy Gózd z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w działaniach dotyczących działalności statutowej
49 28.11.2011r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Wyśmierzyc z dnia 23 grudnia 2010r. nr 47/2010 w sprawie powierzenia obowiązków Zastępcy Burmistrza (Wiceburmistrza)
50 30.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/61/2011 Rady Gminy w Chynowie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów   
51 30.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/41/2011 Zarządu Powiatu w Lipsku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą 
54 16.12.2011r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 101/2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowcu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora zespołu Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie 
55 30.12.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XII/90/2011 Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach z dnia 29 listopada 2011 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2012 rok
56 30.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/67/2011 Rady Gminy w Chynowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chynowie 
57 30.12.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr XIV/51/2011 Rady Gminy Gielniów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Gielniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
Podziel / Share
04.07.2011, Ilość wejść: 4113, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy
do góry