Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Płock

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1

14.02.2011r.

stwierdzenie nieważności § 1 pkt 1 i § 1 pkt 2 Uchwały Nr III/13/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w zakresie zmieniającym zapis § 9 ust. 2 Statutu Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu w części obejmującej sformułowanie "oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  Rady Miejskiej w Raciążu" stanowiącego załącznik do Uchwały VII/52/93 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 2 lutego 1993 r. w sprawie połączenia instytucji kultury, zmienionej Uchwałą Nr XIV/82/2008 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 22 lutego 2008 r. ,zmienionej Uchwałą Nr XLI/225/2010 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 8 października 2010r. 

 
2 14.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr II/15/10 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego położonego na terenie Gminy Łąck i gruntów przyległych do Jeziora w strefie do 300 m       
3 14.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr II/18/10 Rady Gminy w Łącku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Jeziora Zdworskiego położonego na terenie Gminy Łąck i gruntów przyległych do Jeziora w strefie do 300 m z ustaleniami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łąck    
1 02.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/30/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli  oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w 2011r., a także określenie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sochocin       
2 03.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 13/IV/11 Rady Gminy Bulkowo z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie przejęcia i zaliczenia drogi powiatowej do dróg gminnych    
3 31.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym  z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest gmina Brudzeń Duży    
4 29.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 26/VI/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bielsk     
6 02.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 23/VI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zobowiązania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bledziewie do udostępnienia boiska mieszkańcom Gminy Sierpc   
7 29.04.2011r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 1 Uchwały Nr38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów w sprawie odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów w części dotyczącej ustalenia opłaty za jedną godzinę realizacji zajęć dla dzieci rodziców zameldowanych poza terenem Gminy Bodzanów w wysokości 2 zł za jedno dziecko   
8 06.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 33/VI/2011 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie : ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, za wysługę lat  
9 18.05.2011r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta Raciąża z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu Nr SOiO.1130-1/10.  
14 18.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/46/2011 Rady Gminy Radzanowo z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie na Gminne Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie oraz nadania mu statutu  
15 22.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 83/VIII/2011 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie użyczenia zabudowanej nieruchomości w trybie bezprzetargowym zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencji geodezyjnej 60/2 w m. Cybulin stanowiącej własność gminy Bodzanów   
17 05.12.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 80/XVIII/2011 Rady Gminy Sanniki z dnia 31 października 2011 r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sanniki  w części dotyczącej jej zapisów ujętych w § 1 pkt 6 oraz § 2 pkt 3                                
Podziel / Share
Daniel Koleński, 04.07.2011, Ilość wejść: 2620, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry