Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

04.07.2011

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2011 rok Delegatura Ostrołęka

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2011 - Delegatura Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce

 

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

3

08.02.2011r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 13/III/2011 Rady Gminy Świercze z 20 stycznia 2011r. w sprawie nabycia działek położonych w miejscowości Ostrzeniewo w części § 1 dotyczącej słów "za łączną kwotę 25 500 zł" 

 
 4 23.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/38/11 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania    
 5 17.02.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz warunków jego funkcjonowania    
 6 22.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy Karniewo z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Karniewo w sprawie nowego projektu Statutów Sołectw Gminy Karniewo    
 7  28.02.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/12/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica w części dotyczącej § 1 ust. 1 w zakresie w jakim w dodanym do § 25 Stautu ust. 6 wyłącza zastosowanie wobec sesji zwołanej w trybie § 23 ust. 1 Statutu Gminy Pokrzywnica wymogów określonych w § 25 ust. 3 tego Statutu        
 8 07.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/27/11 z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia kosztów pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu    
 10 24.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/19/11 Rady Gminy Winnica z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Winnica w latach 2011-2015 w zakresie unormowań ujętych w § 2 uchwały oraz w § 2, § 3, § 4 ust. 2, § 7 pkt 1 w zakresie słów " pod warunkiem , że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu" , § 10, § 12 ust. 2 i 3, § 13 ust. 7 załącznika Nr 1 do przedmiotowej uchwały    
 11 31.03.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IV/28/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  w zakresie § 1 ust. 1 pkt 3,,4,5,6,9,10,11 i 12, § 2 ust. 5, § 5, § 7 ust. 1 § 8 ust. od 1 do 4, § 12 ust. od 1 do 3, § 13, § 14, § 22 ust. 1 § 23 ust. 5, § 24 ust. 1 lit. b i ust. 5, § 26, § 27 ,§ 39 Regulaminu dostarczania wody  i odprowadzania ścieków w gminie Wąsewo stanowiącego załącznik do ww. uchwały.         
 13 04.04.2011r. stwierdzenie nieważności § 5 Uchwały Nr VIII/36/11 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zamiaru likwidacji  Bursy Szkolnej w Pułtusku w części dotyczącej słów "i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego"    
 14 15.04.2011r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. w sprawie przebudowy dróg gminnych    
 15 02.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 23/V/2011 Rady Gminy Boguty Pianki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Boguty Pianki  
 16 04.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 30/VI/2011 Rady Gminy Zatory z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zatory   
 17 06.05.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/35/2011 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania, wysokości ,warunków i trybu przyznawania zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłko okresowe i zasiłki celowe     
23 16.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr IX/27/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 12 maja 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pokrzywnica  
25 20.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VI/43/11 Rady Gminy W Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie włączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Szreńsku w strukturę organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku  
26 21.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 6-10 Uchwały Nr VI/45/11 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zgłoszenia wniosków do uwzględnienia w zmianach do planu zagospodarowania przestrzennego oraz określenia warunków budowy obiektów na czas prac nad zmianami w tymże planie   
27 21.06.2011r. stwierdzenie nieważności § 1 pkt 4 oraz § 2 pkt 4 Uchwały Nr 44/VII/2011 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoniawy - Bramura oraz określenia granic ich obwodów  
28 30.06.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/33/2011 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryby zawarcia umowy najmu  
31 14.07.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VII/49/2011 z dnia 14 czerwca 2011r. Rady Gminy Kadzidło w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej kl. 0-III  w Piaseczni  
34 18.08.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 56/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoniawy Bramura    
35 18.08.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 3 Uchwały Nr 55/IX/2011 Rady Gminy Płoniawy Bramura z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy Bramura   
36 02.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wybór sołtysa  
37 16.09.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XI/47/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obryte na lata 2011-2015  w zakresie § 3 Uchwały oraz w § 10 ust. 5, 6, i 7 i w § 12 załącznika do uchwały zatytułowanego Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obryte na lata 2011-2015   
38 16.09.2011r. stwierdzenie nieważności załącznika do Uchwały Nr XI/48/2011 Rady Gminy Obryte z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Obryte w latach 2011-2015  dotyczącą § 2, § 3, § 4 ust. 2, § 7 pkt 1 w zakresie słów: "pod warunkiem, że wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu"  § 10, § 12 ust. 2 i 3 oraz § 13 ust. 7 tego załącznika  
39 27.10.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/72/2011 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli  poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczególowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  
41 07.11.2011r. stwierdzenie nieważności § 3 Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Gminy Czerwonka z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami  Gminy Czerwonka  
42 07.11.2011r.

stwierdzenie nieważności :

-Uchwały Nr 41/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie odwołania radnego Stanisława Komosy z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Dzierzgowo,

-Uchwały Nr 42/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy,

-Uchwały Nr 43/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r., w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dzierzgowo,

-Uchwały Nr 44/VIII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 
43 23.11.2011r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr X/54/2011 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Mławie na kadencję 2012-2015  
44 24.11.2011r.

stwierdzenie nieważności:

-Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki w Zielonej

-Zarządzenia Nr 32/2011 Wójta Gminy w Krasnem z dnia 5 września 2011 r. w sprawie odwołania ze stanowiska p.o. dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki w Zielonej

-Zarządzenia Nr 34/2011 Wójta Gminy Krasne z dnia 6 września 2011 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks Jerzego Popiełuszki w Zielonej 

 
Podziel / Share
Daniel Koleński, 04.07.2011, Ilość wejść: 3434, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry