Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

20.01.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 09.01.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6, część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65 w części graficznej dotyczącej części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 217/2 214/9 i 212/8 z obrębu 65, jednostka ewidencyjna Legionowo, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz z naruszeniem § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

 
2 18.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 121/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola, w części dotyczącej § 18 pkt 5 uchwały oraz terenów oznaczonych, na załączniku Nr 1  do uchwały, symbolami 8UM  11UPS i 12UPST.  
3 26.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów" - część VI obejmującego fragment wsi Komorów.  
9 07.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 149/15/2011 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi  
14 21.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 150/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra  
16 28.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach  
17 28.03.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno — Podzaborówek we wsi Leszno, w zakresie ustaleń:

-części tekstowej oraz graficznej dla terenu usytuowanego pomiędzy terenami: 2Rn, 6MN, 7MN i 5KDW, stanowiącego część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 275/1, 276/2, 276/14 i 276/15 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno oraz dla terenu usytuowanego na północ od ul. Warszawskiej (jednostka terenowa KDG) i na południe od drogi klasy dojazdowej (jednostka terenowa 3KDD), stanowiącego część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 297, 280/2 i 373/4 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno, dla których nie określono przeznaczenia terenu, tj. jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p"

-części tekstowej oraz graficznej dla terenu oznaczonego symbolem 12Rn, dla którego brak ustaleń szczegółowych w części tekstowej, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p. i § 8 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587),

-§ 42 oraz, w części graficznej, terenu oznaczonego symbolem 3Rn i 4Rn, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p. i § 8 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-§ 43 oraz, w części graficznej, terenu oznaczonego symbolem 5KDW, stanowiącego drogę wewnętrzną (część dz. nr ew. 276/11 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno), przylegający do dz. nr ew. 275/1 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno, jako podjętej z naruszeniem § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 
22 06.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad  żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie, w zakresie § 5 uchwały jako sprzecznej z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnyvh i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).   
21 11.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Brochów dla elektrowni wiatrowych jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)   
27 10.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leoncin na lata 2012-2017  
28 12.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/116/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.  
33 25.04.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/88/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów” jako podjętej bez zachowania właściwego trybu, określonego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 
40 23.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/99/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck w 2012r.  
41 02.05.2012r. stwierdzenie nieważności § 6 Uchwały Nr XVIII/195/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek osobowych z terenu Gminy Zielonka oraz sposobu ich umieszczania  
47 30.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 118/XIV/2012 Rady Miejskiej w Wyszogrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo  
46 08.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń   
48 30.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr119/XIV/2012 Rady Miejskiej w Wyszogrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno  
49 07.05.2012r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 Uchwały Nr 124/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego  
67 23.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko dla terenu  o projektowanej funkcji produkcyjno - usługowej w sołectwie Babilon  
71 29.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/206/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : uzgodnienia planowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reja na działce w Sulejówku na działce ew. nr 52/5 obręb 5 w odłegłości ok. 12 m od dębu szypułkowego - pomnika przyrody  
88 29.06.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 i § 4 Uchwały Nr 169/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  
90 02.07.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 3, § 6 ust. 4, § 27 i § 28 załącznika do Uchwały Nr XX/229/12 Rady Miasta Otwock z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
91 20.07.2012r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie  
95 02.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/227/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody I Grupy taryfowej- Gospodarstwa domowe (zaopatrzenie ludności na cele socjalno-bytowe) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. z siedzibą w Otwocku na terenie Miasta Otwock na okres od 1 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.   
97 02.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/205/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej-Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce  
98 06.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Pułtusk  
114 27.07.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Kaniewski, gmina Karniewo, w zakresie ustaleń:

-§ 10 uchwały, w części dotyczącej ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 7MN/U oraz w części graficznej, w zakresie załącznika nr 9 do ww. uchwały, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p. w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), oraz art. 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. ";

-§ 14, § 15 ust. 1, § 25 ust. 6, § 26 ust. 12 i § 27 ust. 10 uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 15 ustawy o p.z.p.;

-§ 3 pkt 9, 11, 12, 13, 20 i 21 uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 15, w związku z art. 2 pkt 1, 13, 14 i 16 ustawy o p.z.p., oraz art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z poźn. zm.), w związku z art. 222 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

-§ 11, § 24 ust. 11 uchwały, jako podjętej z naruszeniem art. 7 Konstytucji RP oraz art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o p.z.p. i § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);

-§ 16 ust. 1 pkt 2 i 5, § 16 ust. 3, 4 i 6 uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 15 ustawy o p.z.p.;

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 5a do uchwały, w odniesieniu do symbolu WS stanowiącego teren wód otwartych, jako podjętej z naruszeniem art. 15 i 20 ust. 1 ustawy o p.z.p. oraz § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 4b do uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 4 MN/U, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 124/12 z obrębu Obiecankowo, jednostka ewidencyjna Karniewo, w pasie terenu o szerokości 10 metrów, usytuowanego w odległości 28 metrów od południowo - zachodniej granicy obszaru objętego planem, w kierunku północno - wschodnim oraz odpowiadającej mu części tekstowej uchwały, o której mowa w § 25 uchwały, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 i 14 ust. 1 i 2 ustawy o p.z.p.

 
124 03.08.2012r. stwierdzenie nieważności § 13 ust. 4 i 6 Uchwały Nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku  
139 14.09.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 166/XVI/ Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe"   
143 14.09.2012r stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 w zakresie słowa "zarządzeniem" oraz § 5 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew   
144 08.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 186/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów  
151 03.10.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII.116.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 28 sierpnia 2012 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów obejmujący część sołectwa Bielany - obręb PGO Bielany", w zakresie ustaleń:

-załącznika graficznego(załącznik nr 1 stanowiący rysunek planu) dla terenów oznaczonych symbolami 2U, 5U, 6U, 1MN i 2MN oraz ustaleń tekstu planu, odnoszących się do tego terenu, jako niezgodnych z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej dalej „ustawą o p.z.p " oraz sprzecznych z § 2 ust. 2 uchwały, określającym obszar objęty planem;

-§ 13 ust. 9 i 10 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 pkt 1 i art. 27 ustawy o p.z.p;

-§ 19 pkt 16 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 3 pkt 3a oraz art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 2a ustawy o p.z.p.;

-§ 10 ust. 3 pkt 1 i § 27 ust. 3 pkt 2, jako niezgodnych z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.;

-§ 13 ust. 7, § 12 ust. 1 pkt 6, § 15 ust. 3 do 6, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p. oraz art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10 i art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

- § 14 ust. 2 i 3 i § 21, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p.

 
155 12.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/262/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 września 2012r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
156 16.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/265/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XVII/164/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku  
164 29.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 191/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2012r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok  
167 05.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały NrXXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części wykraczającej poza ustalenia dotyczące działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 187/16 i 187/18 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 16-Piasecznia, jednostka ewidencyjna Kadzidło   
168 29.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/165/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszaru sołectw Izabelin-Górki i Miechowice, w gminie Mogielnica, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.  
170 30.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 209/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012r, w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka z powodu istotnego naruszenia art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  
178 20.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/132/12 Rady Gminy Regimin z dnia 26 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Regimin, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647), zwanej w dalszej części: "ustawą o p.z.p."   
179 20.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Gminy Regimin z dnia 26 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Regimin, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647), zwanej w dalszej części: "ustawą o p.z.p."  
185 06.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII.194.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w zakresie: § 1 ust. 2 uchwały w części nadania nowego brzmienia § 8 ust. 5 lit. a-d, ust. 8 i 9 uchwały zmienianej oraz § 1 ust. 3 i 4 uchwały oraz § 2 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), a także art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406)  
186 07.12.2012r. stwierdzenie nieważności § 15 ust. 1 pkt 5, pkt 10 od słów "i nadzoruje w imieniu rady terminowość ich wykonywania", pkt 11, pkt 18, § 31, § 34 ust. 2 zdanie drugie od słów "w uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącym i ogłasza na sesji", § 54 ust. 4 i 9, § 56 ust. 3, § 94 oraz § 95 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki      
188 29.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 218/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka  
198 17.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz-Jawczyce-Mory część I w części graficznej dla terenu oznaczonego symbolem 3KDGP  
200 02.01.2013r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr uchwały Nr XXII/216/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, w części dotyczącej ustaleń:

-     załącznika graficznego, dla obszarów oznaczonych kolorem szarym i symbolem: KDW 1, KDW 2; KDW 3; KDW 4; KDW 5; KDW 6; KDW 7; KDW 8; KDW 9 i KDW 11;

-     załącznika graficznego, dla obszarów oznaczonych kolorem białym i symbolem: KPJ Ig, KPJ 2g oraz ustaleń § 38 pkt 4 uchwały;     

-      załącznika graficznego, dla obszarów oznaczonych kolorem niebieskim i oznaczonych w legendzie, jako rowy melioracyjne w ewidencji WZMiUW oraz jako zbiorniki wodne;

-       załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolem MN2, w odniesieniu do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 774; 775/1; 777/1; 780; 781/6; 782/12; 783/9; 779/8; 912/15 i 1101 z obrębu Klaudyn, jednostka ewidencyjna Stare Babice, w części ewidencyjnie leśnej;

-        załącznika graficznego, w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 730/6 i 730/13 z obrębu Klaudyn, jednostka ewidencyjna Stare Babice, a przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka terenowa MN 2) oraz ustaleń § 18 uchwały;

      -        załącznika graficznego, w zakresie „proponowanego podziału działki";

-         załącznika graficznego, w zakresie oznaczenia literowego KW oraz ustaleń § 38 pkt 6 uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) oznaczonych na planie literami KW (...) ";

-         § 11 ust. 1, 5, 6 i 7, § 21 ust. 3 zd. 1 i ust. 4, § 25 ust. 2, § 26 ust. 4, § 27 ust. 4, § 28 ust. 4, § 35 pkt 4 uchwały;

     -         § 8 ust. 2 pkt 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „(...), za zgodą zarządcy, (...)";

-         §' 8 ust. 3 pkt 6 uchwały, fragment w brzmieniu: „(•••) po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci (odpowiednio gazowej i energetycznej)";

-         § 9 ust. 4 uchwały, fragment w brzmieniu: „Plan dopuszcza po uprzednim uzyskaniu na to zgód i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych: zmianę lokalizacji rowów czyli ich trasy, zamianę rowów na. rurociągi oraz budowę przepustów. Teren z którego przeniesiono w inne miejsce rów, zyskuje w rozumieniu planu przeznaczenie MN2. ";

-         § 11 ust. 4 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do -10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie scalanym i dzielonym, stanowiącym własność jednego właściciela. ";

-         § 13 pkt 7 uchwały, fragment w brzmieniu: „Na terenach oznaczonych symbolem MN 2 dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do - 10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie dzielonym lub odnośnie działek, których kształt odbiega znacznie od obrysu prostokąta, a dla terenów oznaczonych symbolem MN4 dopuszcza się odstępstwo do -5% odnośnie maksimum 1 działki na terenie dzielonym. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek. ";

-         § 17 ust. 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „Lokalizowanie innych obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka działalność prowadząca do zmiany zagospodarowania terenów w tej strefie wymaga każdorazowo indywidualnego uzgodnienia z właścicielem sieci. ";

-         § 19 ust. 1 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do -10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie parcelowanym lub odnośnie działek, których kształt odbiega znacznie od obrysu prostokąta. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek. ";

-         § 19 ust. 2 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej lub ropociągu dla budynków, w których nie będą przebywać ludzie na pobyt stały (wg określeń w przepisach odrębnych). ";

-         § 20 ust. 1 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do -5% odnośnie maksimum 1 działki na terenie parcelowanym. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek. "

-         § 21 ust. 2 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tego zakazu po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej dla budynków, w których nie będą stale przebywać ludzie. ";

-         § 22 ust. 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej dla budynków, w których nie będzie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. ";

-         § 38 pkt 1 lit. c tiret trzecie uchwały, fragment w brzmieniu: „(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę drogi".

 
203 08.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/248/2012 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa w części: § 2, § 3 pkt4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 i 27, § 6, § 8, § 12, § 16pkt2 i 3, § 17, § 19 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 lit. b, c, g i j, § 22, § 23, § 24 oraz § 25 pkt 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa  
204 03.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn w części: § 2, § 3, § 5 ust. 8, § 6 ust. 2 lit. b i c, ust. 3 lit. b i d i ust. 7, § 12 ust. 1, 2 i 3, § 14 ust. 1, 2, 5 i 7, § 15 ust. 5, 6, 7 i 8, § 16, § 17, § 20, § 22 ust. 1, 3 i 4 oraz § 23 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn  
205 28.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 759/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r.), w zakresie § 1 ust. 2 oraz ust. 6, jako niezgodnych z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, przyjętym uchwałą Nr 1366/LII/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2006 r. i zmienionym uchwałą Nr 1151/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009 r., a przez to sprzecznych z art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zwanej dalej „ustawą op.z.p  
210 04.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/250/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew, z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), w związku z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 
211 07.01.2013r.

stwierdzenie nieważności  Uchwały Nr XXVII/178/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów.

 
212 08.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 237/VI//2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa w części: § 2, § 3 ust 1 pkt 4-7, ust 3 pkt 2, ust. 6 i ust. 7, § 5, § 6, § 7 ust. 3 i 4, § 13, § 17 ust 2 pkt 5, 6, 8-11, § 19, § 22 ust. 1, 3 i 5, § 23, § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa  
218 10.01.2013r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr 221/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013  
219 07.01.2013r.

 stwierdznie nieważności Uchwały Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów w części: § 2, § 3, § 4 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 14 i 16, § 6, § 8, § 11, § 13 ust. 1 lit. c, ust. 2-10, § 14, § 17 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, c, g i h, § 20, § 21, § 22 oraz § 23 ust. 2-5 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów.

 
220 08.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 231/XXII/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w części: § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka  
222 10.01.2013r.

stwierdzenie nieważności § 7 ust. 3 i 5 oraz § 10 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 220/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

 
224 08.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 września 2012 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 214, 215, 216, 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do d", w zakresie ustaleń:

-§ 21 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 1, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. " oraz z § 2 ust. 1 i 2 uchwały;

      -§ 23 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o p.z.p.;

      -§ 24 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o p.z.p.;

-§ 14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 19 ust. 1 pkt 3 lit. i oraz lit. j uchwały, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy;

-§ 9 ust. 4 jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p. oraz art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 
225 08.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/272/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej w dalszej części „ustawą op.zp. ".

 
226 08.01.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/273/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej w dalszej części „ustawą op.z.p. ".

 
233 11.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 279/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Kolonia Warszawska i części obrębu Stefanowo ", w części:

-  tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu działki nr ew. 26/26 z obrębu Stefanowo, dla której dokonano zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, bez uzyskania zgody właściwego organu, a przez to niezgodnej z art. 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zwanej dalej „ustawą o p.z.p", w związku z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.):

  -  tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 7W w granicach działek nr ew. 48/4 i 49 z   obrębu Stefanowo, dla którego brak jest jednoznacznego ustalenia przeznaczenia terenu, co powoduje, że uchwała w tej części jest niezgodna z art. 15 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o p.z.p. oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu m.p.z.p. ".

 
234 14.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek" w części: § 2, § 3 pkt 1, 3, 4, 5, § 6 pkt 4 i 5, § 10, § 12 ust. 2, § 14, § 17 ust 7, § 22 ust. 2 pkt 3, § 23, § 26, 27 i 28 oraz § 30 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek  
235 15.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 1 ust. 1 pkt 4, ust. 6, ust. 21, ust. 22, ust. 29 pkt 3, 4 i 6, ust. 33 Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. Nr XXV/252/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki  
236 14.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uuchwały Nr XXX/204/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Crminy Prażmów w części dotyczącej § 2, § 3 ust. 2 pkt 8, 10, 11, 12, 13 oraz ust. 6, 7 i 8, § 4 ust. 1, 3 i 4, § 7, § 9, § 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, c i f, ust. 2-6, § 14 i § 15 Regulaminu.

 
237 21.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/107/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów w części: § 2, § 3, § 5 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, § 6 pkt 1, 3 i 4, § 8 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 13, § 13 ust.1 pkt 1, §14 ust.1 i 2, § 15 ust. 1, § 16, § 17, § 19 pkt 1 lit a, b, c, d, e, f i h i pkt 2 lit. b i c, § 20, § 22, § 25 i § 27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów  
244 17.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/167/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa w części: § 2, § 3, § 4 pkt 2-5, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 29 lit. e, 32, § 8 ust. 7, § 16 ust. 2, § 17, § 22 ust. 2, 3 i 10, § 26, § 28 ust. 4-6, § 31, § 34 pkt 2 lit. b, c, g i l, § 37, § 38 ust. 4 pkt 3 i 4, § 40 ust. 3 i 4 oraz § 41 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.

 
245 17.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre w części: § 2 pkt 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, § 4, § 6, § 9, § 13 pkt 2 lit. b, c, e, g, § 16, § 17 ust. 2-5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre  
247 18.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 293/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola, w części dotyczącej § 2, § 4 ust. 1, 2 i 3, § 5, § 27 pkt 1 lit. a, c i d, i pkt 2 lit. f, g, k i n, § 29 oraz § 30 ust. 1 i 3 Regulaminu.

 
250 18.01.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVIII/1305/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa -Płowiecka, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 62 ust. 2 pkt 3, pkt 8, pkt 9 lit. b, pkt 10 lit. b, § 63 ust. 2 pkt 7, § 64 ust. 2 pkt 8, § 65 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11 lit. b, § 66 ust. 2 pkt 7, jako niezgodnych z art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustaw]/ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p", w związku z uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, z późn. zm., zwanym dalej „Studium" oraz w związku z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.z.p.,

-§ 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy o p.z.p. oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w   sprawie   wymaganego   zakresu   projektu   miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p.",

-§ 11 ust. 3 pkt 3 uchwały, jako naruszających § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.

272 25.02.2013r.

uchwały Nr XXXI/209/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012 r. „w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko”w  części:

- tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 1ZC – cmentarz, z wyłączeniem terenu użytkowanego obecnie, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, jako cmentarz; dla terenu tego ustalono w planie przeznaczenie  niezgodne z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p.”, w związku § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315); dodatkowo na terenie tym znajdują się grunty rolne klasy III, których przeznaczenie na cele nierolnicze (cmentarza) nastąpiło bez uzyskania zgody właściwego organu, co jest sprzeczne z art. 17 pkt 8 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.); 

-  graficznej planu miejscowego, dotyczącej wyznaczenia stref sanitarnych (50 m i 150 m) istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza, oznaczonego w planie miejscowym symbolem 1ZC, w  ich części  bezprzedmiotowej, wobec stwierdzenia nieważności uchwały dla obszaru,  o którym mowa w tiret pierwsze niniejszego rozstrzygnięcia;

- tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 5MN/U, znajdującego się w granicach działek nr ew. 80/1, 81/1, 82/10, 83/1 i równocześnie położonego w strefie sanitarnej (50 m), wyznaczonej w części graficznej uchwały, tj. na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dla istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza (teren oznaczony symbolem 1ZC); dla terenu tego ustalono w planie przeznaczenie niezgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze;

-  graficznej planu miejscowego, dotyczącej wyznaczenia strefy sanitarnej 50 m  istniejącego  cmentarza, oznaczonego w planie miejscowym symbolem 1ZC, w  jej części  bezprzedmiotowej, wobec stwierdzenia nieważności uchwały dla obszaru,  o którym mowa w tiret  trzecie niniejszego rozstrzygnięcia;

-  tekstowej, tj. § 41 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, niezgodnego z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, przez ustalenie, jako przeznaczenia dopuszczalnego dla terenu położonego
w strefie 50 m od istniejącego i użytkowanego cmentarza, usługz zakresu gastronomii, pensjonatów, hoteli.

Podziel / Share
Daniel Koleński, 20.01.2012, Ilość wejść: 8047, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry