Pomoc dla niepełnosprawnych

Rozstrzygnięcia Nadzorcze

20.01.2012

Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody 2012 Warszawa

Poniżej znajduje się lista rozstrzygnięć nadzorczych wydanych przez Wojewodę w roku 2012 - Warszawa

Lp

Data

Przedmiot

Pobierz

Uwagi

1 09.01.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/172/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 214/8, 214/6, część działki o nr ewid. 212/1 z obrębu ewid. nr 65 w części graficznej dotyczącej części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 217/2 214/9 i 212/8 z obrębu 65, jednostka ewidencyjna Legionowo, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz z naruszeniem § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

 
2 18.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 121/X/2011 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Lesznowola i Kolonia Lesznowola, w części dotyczącej § 18 pkt 5 uchwały oraz terenów oznaczonych, na załączniku Nr 1  do uchwały, symbolami 8UM  11UPS i 12UPST.  
3 26.01.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XII/122/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XLIV/412/2006 Rady Gminy Michałowice z 13 października 2006 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Komorów" - część VI obejmującego fragment wsi Komorów.  
9 07.02.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 149/15/2011 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi  
14 21.03.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 150/XIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Wilcza Góra  
16 28.03.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach  
17 28.03.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/114/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno — Podzaborówek we wsi Leszno, w zakresie ustaleń:

-części tekstowej oraz graficznej dla terenu usytuowanego pomiędzy terenami: 2Rn, 6MN, 7MN i 5KDW, stanowiącego część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 275/1, 276/2, 276/14 i 276/15 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno oraz dla terenu usytuowanego na północ od ul. Warszawskiej (jednostka terenowa KDG) i na południe od drogi klasy dojazdowej (jednostka terenowa 3KDD), stanowiącego część działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 297, 280/2 i 373/4 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno, dla których nie określono przeznaczenia terenu, tj. jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm., w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p"

-części tekstowej oraz graficznej dla terenu oznaczonego symbolem 12Rn, dla którego brak ustaleń szczegółowych w części tekstowej, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p. i § 8 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587),

-§ 42 oraz, w części graficznej, terenu oznaczonego symbolem 3Rn i 4Rn, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p. i § 8 ust. 1 zd. 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-§ 43 oraz, w części graficznej, terenu oznaczonego symbolem 5KDW, stanowiącego drogę wewnętrzną (część dz. nr ew. 276/11 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno), przylegający do dz. nr ew. 275/1 obręb Leszno, jednostka ewidencyjna Leszno, jako podjętej z naruszeniem § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 
22 06.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/119/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad  żłobkami lub klubami dziecięcymi na terenie Gminy Błonie, w zakresie § 5 uchwały jako sprzecznej z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnyvh i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).   
21 11.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/82/2012 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie ustalenia minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych na terenie Gminy Brochów dla elektrowni wiatrowych jako podjętej z istotnym naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm)   
27 10.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/118/2012 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Leoncin na lata 2012-2017  
28 12.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/116/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie: Programu współpracy Gminy Błonie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 r.  
33 25.04.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XV/88/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/81/2012 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radzanów” jako podjętej bez zachowania właściwego trybu, określonego w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 
40 23.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XIII/99/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 marca 2012r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osieck w 2012r.  
41 02.05.2012r. stwierdzenie nieważności § 6 Uchwały Nr XVIII/195/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 26 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek osobowych z terenu Gminy Zielonka oraz sposobu ich umieszczania  
47 30.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 118/XIV/2012 Rady Miejskiej w Wyszogrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród w rejonie ul. Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo  
46 08.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVII/92/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Ojrzeń   
48 30.04.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr119/XIV/2012 Rady Miejskiej w Wyszogrodzie z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno  
49 07.05.2012r. stwierdzenie nieważności § 2 ust. 2 Uchwały Nr 124/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, punkty przedszkolne i oddziały przedszkolne w szkołach Gminy Celestynów w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego  
67 23.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsko dla terenu  o projektowanej funkcji produkcyjno - usługowej w sołectwie Babilon  
71 29.05.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/206/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : uzgodnienia planowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Reja na działce w Sulejówku na działce ew. nr 52/5 obręb 5 w odłegłości ok. 12 m od dębu szypułkowego - pomnika przyrody  
88 29.06.2012r. stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 i § 4 Uchwały Nr 169/XIX/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  
90 02.07.2012r. stwierdzenie nieważności § 5 ust. 3, § 6 ust. 4, § 27 i § 28 załącznika do Uchwały Nr XX/229/12 Rady Miasta Otwock z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
91 20.07.2012r. stwierdzenie nieważności zarządzenia Nr 84/2012 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Izabelinie  
95 02.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/227/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2012r. w sprawie dopłat dla odbiorców wody I Grupy taryfowej- Gospodarstwa domowe (zaopatrzenie ludności na cele socjalno-bytowe) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o. z siedzibą w Otwocku na terenie Miasta Otwock na okres od 1 sierpnia 2012r. do 31 grudnia 2012 r.   
97 02.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XX/205/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 18 maja 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej-Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce  
98 06.07.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII/105/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Obryte dotyczącego działki nr 2088 położonej we wsi Tocznabiel stanowiącej własność Skarbu Państwa z zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwo Pułtusk  
114 27.07.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVI/80/2012 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi: Chełchy Klimki, Gościejewo, Karniewo, Obiecanowo, Romanowo, Słoniawy, Szwelice, Tłucznice, Zakrzewo i Żabin Kaniewski, gmina Karniewo, w zakresie ustaleń:

-§ 10 uchwały, w części dotyczącej ustaleń dla terenu oznaczonego symbolem 7MN/U oraz w części graficznej, w zakresie załącznika nr 9 do ww. uchwały, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p. w związku z art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.), oraz art. 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. ";

-§ 14, § 15 ust. 1, § 25 ust. 6, § 26 ust. 12 i § 27 ust. 10 uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 15 ustawy o p.z.p.;

-§ 3 pkt 9, 11, 12, 13, 20 i 21 uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 15, w związku z art. 2 pkt 1, 13, 14 i 16 ustawy o p.z.p., oraz art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z poźn. zm.), w związku z art. 222 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981);

-§ 11, § 24 ust. 11 uchwały, jako podjętej z naruszeniem art. 7 Konstytucji RP oraz art. 32 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), w związku z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o p.z.p. i § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587);

-§ 16 ust. 1 pkt 2 i 5, § 16 ust. 3, 4 i 6 uchwały, jako podjętych z naruszeniem art. 15 ustawy o p.z.p.;

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 5a do uchwały, w odniesieniu do symbolu WS stanowiącego teren wód otwartych, jako podjętej z naruszeniem art. 15 i 20 ust. 1 ustawy o p.z.p. oraz § 8 ust. 2 zd. 1 rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

-części graficznej, stanowiącej załącznik nr 4b do uchwały, w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 4 MN/U, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 124/12 z obrębu Obiecankowo, jednostka ewidencyjna Karniewo, w pasie terenu o szerokości 10 metrów, usytuowanego w odległości 28 metrów od południowo - zachodniej granicy obszaru objętego planem, w kierunku północno - wschodnim oraz odpowiadającej mu części tekstowej uchwały, o której mowa w § 25 uchwały, jako podjętej z naruszeniem art. 15 ust. 1 i 14 ust. 1 i 2 ustawy o p.z.p.

 
124 03.08.2012r. stwierdzenie nieważności § 13 ust. 4 i 6 Uchwały Nr XIV/146/2012 Rady Miejskiej w Glinojecku  z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku  
139 14.09.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 166/XVI/ Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernice Borowe"   
143 14.09.2012r stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 w zakresie słowa "zarządzeniem" oraz § 5 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXIX/235/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu umieszczania materiałów reklamowych na słupach oraz tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Karczew   
144 08.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 186/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów  
151 03.10.2012r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII.116.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 28 sierpnia 2012 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błędów obejmujący część sołectwa Bielany - obręb PGO Bielany", w zakresie ustaleń:

-załącznika graficznego(załącznik nr 1 stanowiący rysunek planu) dla terenów oznaczonych symbolami 2U, 5U, 6U, 1MN i 2MN oraz ustaleń tekstu planu, odnoszących się do tego terenu, jako niezgodnych z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej dalej „ustawą o p.z.p " oraz sprzecznych z § 2 ust. 2 uchwały, określającym obszar objęty planem;

-§ 13 ust. 9 i 10 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 pkt 1 i art. 27 ustawy o p.z.p;

-§ 19 pkt 16 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 3 pkt 3a oraz art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 2a ustawy o p.z.p.;

-§ 10 ust. 3 pkt 1 i § 27 ust. 3 pkt 2, jako niezgodnych z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.;

-§ 13 ust. 7, § 12 ust. 1 pkt 6, § 15 ust. 3 do 6, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p. oraz art. 36 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10 i art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

- § 14 ust. 2 i 3 i § 21, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p.

 
155 12.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/262/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 września 2012r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  
156 16.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/265/12 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XVII/164/12 z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Otwocku  
164 29.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 191/XXII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 września 2012r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok  
167 05.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały NrXXIV/151/2012 Rady Gminy Kadzidło z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kadzidło w części wykraczającej poza ustalenia dotyczące działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 187/16 i 187/18 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 16-Piasecznia, jednostka ewidencyjna Kadzidło   
168 29.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXI/165/2012 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 września 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszaru sołectw Izabelin-Górki i Miechowice, w gminie Mogielnica, uchwalonego Uchwałą Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006r.  
170 30.10.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 209/XX/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 września 2012r, w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka z powodu istotnego naruszenia art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)  
178 20.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/132/12 Rady Gminy Regimin z dnia 26 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Regimin, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647), zwanej w dalszej części: "ustawą o p.z.p."   
179 20.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIII/131/12 Rady Gminy Regimin z dnia 26 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości z terenu Gminy Regimin, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647), zwanej w dalszej części: "ustawą o p.z.p."  
185 06.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XVIII.194.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w zakresie: § 1 ust. 2 uchwały w części nadania nowego brzmienia § 8 ust. 5 lit. a-d, ust. 8 i 9 uchwały zmienianej oraz § 1 ust. 3 i 4 uchwały oraz § 2 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.), a także art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406)  
186 07.12.2012r. stwierdzenie nieważności § 15 ust. 1 pkt 5, pkt 10 od słów "i nadzoruje w imieniu rady terminowość ich wykonywania", pkt 11, pkt 18, § 31, § 34 ust. 2 zdanie drugie od słów "w uzgodnieniu z Wiceprzewodniczącym i ogłasza na sesji", § 54 ust. 4 i 9, § 56 ust. 3, § 94 oraz § 95 ust. 3 i 4 załącznika do Uchwały Nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 października 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki      
188 29.11.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 218/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca na Burmistrza Miasta Milanówka  
198 17.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/251/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 19 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla obszaru Macierzysz-Jawczyce-Mory część I w części graficznej dla terenu oznaczonego symbolem 3KDGP  
200 02.01.2013r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr uchwały Nr XXII/216/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Klaudyn, w części dotyczącej ustaleń:

-     załącznika graficznego, dla obszarów oznaczonych kolorem szarym i symbolem: KDW 1, KDW 2; KDW 3; KDW 4; KDW 5; KDW 6; KDW 7; KDW 8; KDW 9 i KDW 11;

-     załącznika graficznego, dla obszarów oznaczonych kolorem białym i symbolem: KPJ Ig, KPJ 2g oraz ustaleń § 38 pkt 4 uchwały;     

-      załącznika graficznego, dla obszarów oznaczonych kolorem niebieskim i oznaczonych w legendzie, jako rowy melioracyjne w ewidencji WZMiUW oraz jako zbiorniki wodne;

-       załącznika graficznego, dla terenów oznaczonych symbolem MN2, w odniesieniu do działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 774; 775/1; 777/1; 780; 781/6; 782/12; 783/9; 779/8; 912/15 i 1101 z obrębu Klaudyn, jednostka ewidencyjna Stare Babice, w części ewidencyjnie leśnej;

-        załącznika graficznego, w części dotyczącej działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 730/6 i 730/13 z obrębu Klaudyn, jednostka ewidencyjna Stare Babice, a przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (jednostka terenowa MN 2) oraz ustaleń § 18 uchwały;

      -        załącznika graficznego, w zakresie „proponowanego podziału działki";

-         załącznika graficznego, w zakresie oznaczenia literowego KW oraz ustaleń § 38 pkt 6 uchwały, fragment w brzmieniu: „ (...) oznaczonych na planie literami KW (...) ";

-         § 11 ust. 1, 5, 6 i 7, § 21 ust. 3 zd. 1 i ust. 4, § 25 ust. 2, § 26 ust. 4, § 27 ust. 4, § 28 ust. 4, § 35 pkt 4 uchwały;

     -         § 8 ust. 2 pkt 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „(...), za zgodą zarządcy, (...)";

-         §' 8 ust. 3 pkt 6 uchwały, fragment w brzmieniu: „(•••) po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą sieci (odpowiednio gazowej i energetycznej)";

-         § 9 ust. 4 uchwały, fragment w brzmieniu: „Plan dopuszcza po uprzednim uzyskaniu na to zgód i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych: zmianę lokalizacji rowów czyli ich trasy, zamianę rowów na. rurociągi oraz budowę przepustów. Teren z którego przeniesiono w inne miejsce rów, zyskuje w rozumieniu planu przeznaczenie MN2. ";

-         § 11 ust. 4 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do -10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie scalanym i dzielonym, stanowiącym własność jednego właściciela. ";

-         § 13 pkt 7 uchwały, fragment w brzmieniu: „Na terenach oznaczonych symbolem MN 2 dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do - 10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie dzielonym lub odnośnie działek, których kształt odbiega znacznie od obrysu prostokąta, a dla terenów oznaczonych symbolem MN4 dopuszcza się odstępstwo do -5% odnośnie maksimum 1 działki na terenie dzielonym. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek. ";

-         § 17 ust. 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „Lokalizowanie innych obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka działalność prowadząca do zmiany zagospodarowania terenów w tej strefie wymaga każdorazowo indywidualnego uzgodnienia z właścicielem sieci. ";

-         § 19 ust. 1 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do -10% odnośnie maksimum 2 działek na terenie parcelowanym lub odnośnie działek, których kształt odbiega znacznie od obrysu prostokąta. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek. ";

-         § 19 ust. 2 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej lub ropociągu dla budynków, w których nie będą przebywać ludzie na pobyt stały (wg określeń w przepisach odrębnych). ";

-         § 20 ust. 1 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tej zasady do -5% odnośnie maksimum 1 działki na terenie parcelowanym. Przepisów tego ustępu nie stosuje się, jeżeli rysunek planu ustalił inne zasady podziału w odniesieniu do konkretnych działek. "

-         § 21 ust. 2 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tego zakazu po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej dla budynków, w których nie będą stale przebywać ludzie. ";

-         § 22 ust. 3 uchwały, fragment w brzmieniu: „Dopuszcza się odstępstwo od tego obowiązku po uzyskaniu zgody właściciela linii energetycznej dla budynków, w których nie będzie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. ";

-         § 38 pkt 1 lit. c tiret trzecie uchwały, fragment w brzmieniu: „(...) w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę drogi".

 
203 08.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/248/2012 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa w części: § 2, § 3 pkt4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26 i 27, § 6, § 8, § 12, § 16pkt2 i 3, § 17, § 19 pkt 1 lit. c i d oraz pkt 2 lit. b, c, g i j, § 22, § 23, § 24 oraz § 25 pkt 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pruszkowa  
204 03.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn w części: § 2, § 3, § 5 ust. 8, § 6 ust. 2 lit. b i c, ust. 3 lit. b i d i ust. 7, § 12 ust. 1, 2 i 3, § 14 ust. 1, 2, 5 i 7, § 15 ust. 5, 6, 7 i 8, § 16, § 17, § 20, § 22 ust. 1, 3 i 4 oraz § 23 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn  
205 28.12.2012r. stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 759/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 395/XVII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 672 z dnia 30.01.2004 r.), w zakresie § 1 ust. 2 oraz ust. 6, jako niezgodnych z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno, przyjętym uchwałą Nr 1366/LII/2006 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 11 lipca 2006 r. i zmienionym uchwałą Nr 1151/XXXIX/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2009 r., a przez to sprzecznych z art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zwanej dalej „ustawą op.z.p  
210 04.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXV/250/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 21 listopada 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Wieliszew, z powodu naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), w związku z art. 5b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 
211 07.01.2013r.

stwierdzenie nieważności  Uchwały Nr XXVII/178/2012 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów.

 
212 08.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 237/VI//2012 Rady Miasta Józefowa z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa w części: § 2, § 3 ust 1 pkt 4-7, ust 3 pkt 2, ust. 6 i ust. 7, § 5, § 6, § 7 ust. 3 i 4, § 13, § 17 ust 2 pkt 5, 6, 8-11, § 19, § 22 ust. 1, 3 i 5, § 23, § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Józefowa  
218 10.01.2013r. stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r. Nr 221/12 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Celestynów związanego z taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2013  
219 07.01.2013r.

 stwierdznie nieważności Uchwały Nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Jakubów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów w części: § 2, § 3, § 4 pkt 5, 6, 7, 8, 9, 14 i 16, § 6, § 8, § 11, § 13 ust. 1 lit. c, ust. 2-10, § 14, § 17 pkt 1 lit. b i c, pkt 2 lit. b, c, g i h, § 20, § 21, § 22 oraz § 23 ust. 2-5 Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Jakubów.

 
220 08.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 231/XXII/12 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w części: § 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka  
222 10.01.2013r.

stwierdzenie nieważności § 7 ust. 3 i 5 oraz § 10 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr 220/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie.

 
224 08.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 września 2012 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek 214, 215, 216, 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do d", w zakresie ustaleń:

-§ 21 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 1, w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą o p.z.p. " oraz z § 2 ust. 1 i 2 uchwały;

      -§ 23 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o p.z.p.;

      -§ 24 uchwały, jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o p.z.p.;

-§ 14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 19 ust. 1 pkt 3 lit. i oraz lit. j uchwały, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy;

-§ 9 ust. 4 jako niezgodnego z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o p.z.p. oraz art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 
225 08.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/272/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zielonka, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej w dalszej części „ustawą op.zp. ".

 
226 08.01.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXVI/273/12 Rady Miasta Zielonka z dnia 29 listopada 2012 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Miasta Zielonka, w której doszło do naruszenia art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej w dalszej części „ustawą op.z.p. ".

 
233 11.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 279/XXII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 listopada 2012 r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla obrębu Kolonia Warszawska i części obrębu Stefanowo ", w części:

-  tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu działki nr ew. 26/26 z obrębu Stefanowo, dla której dokonano zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, bez uzyskania zgody właściwego organu, a przez to niezgodnej z art. 17 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), zwanej dalej „ustawą o p.z.p", w związku z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.):

  -  tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 7W w granicach działek nr ew. 48/4 i 49 z   obrębu Stefanowo, dla którego brak jest jednoznacznego ustalenia przeznaczenia terenu, co powoduje, że uchwała w tej części jest niezgodna z art. 15 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy o p.z.p. oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu m.p.z.p. ".

 
234 14.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXV/266/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek" w części: § 2, § 3 pkt 1, 3, 4, 5, § 6 pkt 4 i 5, § 10, § 12 ust. 2, § 14, § 17 ust 7, § 22 ust. 2 pkt 3, § 23, § 26, 27 i 28 oraz § 30 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sulejówek  
235 15.01.2013r.  stwierdzenie nieważności § 1 ust. 1 pkt 4, ust. 6, ust. 21, ust. 22, ust. 29 pkt 3, 4 i 6, ust. 33 Uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. Nr XXV/252/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki  
236 14.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uuchwały Nr XXX/204/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Crminy Prażmów w części dotyczącej § 2, § 3 ust. 2 pkt 8, 10, 11, 12, 13 oraz ust. 6, 7 i 8, § 4 ust. 1, 3 i 4, § 7, § 9, § 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b, c i f, ust. 2-6, § 14 i § 15 Regulaminu.

 
237 21.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/107/2012 z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów w części: § 2, § 3, § 5 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, § 6 pkt 1, 3 i 4, § 8 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 13, § 13 ust.1 pkt 1, §14 ust.1 i 2, § 15 ust. 1, § 16, § 17, § 19 pkt 1 lit a, b, c, d, e, f i h i pkt 2 lit. b i c, § 20, § 22, § 25 i § 27 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stanisławów  
244 17.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIX/167/2012 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa w części: § 2, § 3, § 4 pkt 2-5, 8, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 29 lit. e, 32, § 8 ust. 7, § 16 ust. 2, § 17, § 22 ust. 2, 3 i 10, § 26, § 28 ust. 4-6, § 31, § 34 pkt 2 lit. b, c, g i l, § 37, § 38 ust. 4 pkt 3 i 4, § 40 ust. 3 i 4 oraz § 41 ust. 2 i 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piastowa.

 
245 17.01.2013r.  stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXI/177/12 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre w części: § 2 pkt 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, § 4, § 6, § 9, § 13 pkt 2 lit. b, c, e, g, § 16, § 17 ust. 2-5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre  
247 18.01.2013r.

 stwierdzenie nieważności Uchwały Nr 293/XXIII/2012 Rady Gminy Lesznowola z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lesznowola, w części dotyczącej § 2, § 4 ust. 1, 2 i 3, § 5, § 27 pkt 1 lit. a, c i d, i pkt 2 lit. f, g, k i n, § 29 oraz § 30 ust. 1 i 3 Regulaminu.

 
250 18.01.2013r.

stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XLVIII/1305/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru węzeł Marsa -Płowiecka, w części dotyczącej ustaleń:

-§ 62 ust. 2 pkt 3, pkt 8, pkt 9 lit. b, pkt 10 lit. b, § 63 ust. 2 pkt 7, § 64 ust. 2 pkt 8, § 65 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 lit. b, pkt 11 lit. b, § 66 ust. 2 pkt 7, jako niezgodnych z art. 9 ust. 4, art. 15 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustaw]/ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, w brzmieniu przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p", w związku z uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 października 2006 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, z późn. zm., zwanym dalej „Studium" oraz w związku z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o p.z.p.,

-§ 18 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, jako niezgodnych z art. 15 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ustawy o p.z.p. oraz § 4 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w   sprawie   wymaganego   zakresu   projektu   miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie wymaganego zakresu projektu m.p.z.p.",

-§ 11 ust. 3 pkt 3 uchwały, jako naruszających § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 153, poz. 955), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy o p.z.p.

272 25.02.2013r.

uchwały Nr XXXI/209/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 21 grudnia 2012 r. „w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -  części wsi Ustanów, Krupia Wólka, Jeziórko”w  części:

- tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 1ZC – cmentarz, z wyłączeniem terenu użytkowanego obecnie, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, jako cmentarz; dla terenu tego ustalono w planie przeznaczenie  niezgodne z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm., w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami <Dz. U. Nr 130, poz. 871>), zwanej dalej „ustawą o p.z.p.”, w związku § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315); dodatkowo na terenie tym znajdują się grunty rolne klasy III, których przeznaczenie na cele nierolnicze (cmentarza) nastąpiło bez uzyskania zgody właściwego organu, co jest sprzeczne z art. 17 pkt 8 ustawy o p.z.p., w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.); 

-  graficznej planu miejscowego, dotyczącej wyznaczenia stref sanitarnych (50 m i 150 m) istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza, oznaczonego w planie miejscowym symbolem 1ZC, w  ich części  bezprzedmiotowej, wobec stwierdzenia nieważności uchwały dla obszaru,  o którym mowa w tiret pierwsze niniejszego rozstrzygnięcia;

- tekstowej i graficznej planu miejscowego, dotyczącej terenu oznaczonego w planie symbolem 5MN/U, znajdującego się w granicach działek nr ew. 80/1, 81/1, 82/10, 83/1 i równocześnie położonego w strefie sanitarnej (50 m), wyznaczonej w części graficznej uchwały, tj. na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały, dla istniejącego i planowanego do rozbudowy cmentarza (teren oznaczony symbolem 1ZC); dla terenu tego ustalono w planie przeznaczenie niezgodne z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze;

-  graficznej planu miejscowego, dotyczącej wyznaczenia strefy sanitarnej 50 m  istniejącego  cmentarza, oznaczonego w planie miejscowym symbolem 1ZC, w  jej części  bezprzedmiotowej, wobec stwierdzenia nieważności uchwały dla obszaru,  o którym mowa w tiret  trzecie niniejszego rozstrzygnięcia;

-  tekstowej, tj. § 41 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, niezgodnego z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, przez ustalenie, jako przeznaczenia dopuszczalnego dla terenu położonego
w strefie 50 m od istniejącego i użytkowanego cmentarza, usługz zakresu gastronomii, pensjonatów, hoteli.

Podziel / Share
Daniel Koleński, 20.01.2012, Ilość wejść: 7531, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry