Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2004 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń Wojewody Mazowieckiego z roku 2004.

Nr  Data wydania Treść zarządzenia Pobierz Zmiana Utrata mocy obowiązywania Ogłoszenie
1 10.01.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego  Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do częśći nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej 32     nie podlega
2 10.01.2004 w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Nowodworskiego oraz na zbycie z  zasobu nieruchomości Skarbu państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 40     nie podlega
3 10.01.2004  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Walecznych 10     nie podlega
4 10.01.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy w Słupnie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 13, poz. 473
5 13.01.2004 wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Szaserów i ulicy Szaserów i ul Osowskiej      
6 16.01.2004 w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 447 i wyników wyborów do rady dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 2     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 11, poz. 431
7 26.01.2004 zmieniające ( nr 157 z 23.07.2002)  zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji  i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie      
8 27.01.2004 zmieniające zarządzenie ( 57/96 Wojewody Płockiego z 23.08.1996 r.) o wszczęciu postepowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego ,,PETROBUDOWA'' W Płocku     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 24, poz. 792
9 30.01.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 177 z 1.08.2000 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu  Opałem i Materiałami Budowlanymi     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 24, poz. 793
10 2.02.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kampinos     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 22, poz. 721
11 2.02.2004 w sprawie wyborów uzupełniających  do Rady Gminy Świerszcze     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 22, poz. 722
12 2.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 229 z 30.12.2003) w sprawie powołąnia mazowieckiej Wojewódzkiej komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2004 r. na terenie województwa mazowieckiego.      
13 6.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Kozienice oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej     nie podlega
14 06.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bogucinie, gmina Garbatka - Letnisko      
15 06.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu państwa nieruchomości położonej w miejscowości Świerze Górne, gm. Kozienice     nie podlega
16 06.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Tarczyn oraz na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomośći położonej w Tarczynie      
17 6.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej 27      
18 06.02.2004 w sprawie powołania Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zarządzenie nr 70 z 6.02.2004     
19 06.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 214 z 18.11.2003 )w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Zastrzeżone''      
20 11.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Gotarda 5      
21 11.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Kościuszki 96      
22 11.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kozienice oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Chartowej      
23 20.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 130 z 01.07.2003) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
24 20.02.2004 uchylające zarządzenie ( nr 40 z 13.02. 2003 ) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw koordynacji przygotowań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do wdrażania funduszy strukturalnych, członkostwa w Unii Europejskiej oraz powołania zespołu      
25 24.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Jadowie, gmina Jadów, przy ul. Krótkiej 2      
26 26.02.2004 zmieniające zarządzenie (nr 136 z 16.09.1999) w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 58, poz. 1475
27 27.02.2004 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej      
28 27.02.2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego pod nazwą  "Komisja negocjacyjna"      
29 27.02.2004 w sprawie zniesienia Oddziałów w Otwocku i Wołominie oraz utworzenia Oddziału w Warszawie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie      
30 27.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 95 z 29.04.2003) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego      
31 01.03.2004 zmieniające zarządzenie (nr 229 z 30.12.2003) w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewodzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2004r. na terenie województwa mazowieckiego      
32 02.03.2004 w sprawie powołania Rady Kozienickiego Parku Krajobrazowego      
33 08.03.2004 zmieniające zarządzenie (nr4 z 09.01.2002) w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Nr 57,poz.1460 z 15 marca
34 08.03.2004 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie zamiany  na część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego  27/29      
35 8.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy stare Babice     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 57,poz.1461
36 8.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Zbuczyn     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 57,poz.1462
37 11.03.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 223 z 11.12.2003) w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe ,,Żytkowice'' w Żytkowicach.     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 77, poz. 1921
38 12.03.2004 zmieniające zarządzenie ( Ministra Zdrowia z 31.12.1952r. z późn. zmianami) w sprawie ustalenia obowiązującego tekstu zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą ,, Wytwórnia Surowic i Szczepionek ,,Biomed'' w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 77, poz. 1922
39 12.03.2004 w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu ,, Osłona Przeciwosuwiskowa''   zarz Nr 149 z 07.04.2011r.   
40 16.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Księdza Zygmunta Sajny 1.      
41 16.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chlewiska     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 60, poz. 1531
42 16.03.2004 w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej do spraw stwierdzenia przygotowania zawodowego i przeprowadzania egzaminów o nadanie uprawnień budowlanych w dziedzinie transportu kolejowego oraz ustalenia regulaminu jej działania      
43 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  położonej w Żurominie przy ul. Warszawskiej 8      
44 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem częśći nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Raciąrzu przy ul. Błonie 1      
45 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 6       
46 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej 31 a      
47 19.03.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 183 z 21.08.2000 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad pzredsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa ,,CEZAL''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 83, poz. 2059
48 19.03.2004 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2004 r. przeniesie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
49 19.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Siedlcach  przy ul. Starowiejskiej 66      
50 23.03.2004 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 9 z 16.01.2005  
51 25.03.2004 zmieniające ( nr 118 z 31.05.2001 ) zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiebiorstwem państwowym p.n.: Zakład Usług Technicznych Energetyki w Radomiu     Dz. Urz. Nr 78, poz. 1953
52 26.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 74, poz. 1834
53 26.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 74, poz. 1835
54 29.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 25      
55 29.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 27 a      
56 2.04.2004 w sprawie powołania Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Pogramy Rozwoju Regionalnego   uchylone zarządzeniem Nr 87 z 18.06.2004 r. nie podlega
57 02.04.2004 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w MUW oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych  przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych  Wojewodzie Mazowieckiemu zarządzenie nr 81 z 04.04.2005, Nr 427 z 28.11.2007, Nr 80 z 24.04.2008, Nr 64 z 27.02.2009 zarz Nr 315 z 26.07.2010r.  
58 9.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 92, poz. 2252
59 09.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orońsko     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 83, poz. 2060
60 09.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 242, poz. 6502
61 10.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66      
62 10.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2      
63 10.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. Piłata      
64 10.04.2004 w sprawie przystapienia do sporządzenia planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego      
65 14.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza 2D      
66 19.04.2004 zmieniajace zarządzenie( nr 130 z 1.07.2003 r) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
67 22.04.2004 w sprawie powołania Zespołu do spraw kordynacji działań jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania zwiazane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz funkcjonowaniem Miasta Stołecznego Warszawy w trakcie Europejskiego Forum Ekonomicznego odbywającego się w Warszawie w dniach od 28 do 30 kwietnia 2004      
68 23.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz. Urz. 2004 r. Nr 107, poz. 2595
69 27.04.2004 w sprawie powołania Rady Mazowieckiego , Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zarządzenie nr 105 z 23.07.2004, Nr 194 z 18.07.2008     
70 28.04.2004 zmieniające zarządzenie ( nr  18 Z 6.02.2004 ) w wprawie powołania Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego      
71 29.04.2004 o wszczęciu postępowania narawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego ,,Stochem'' zarządzenie Nr 150 z 29.06.2005, Nr 318 z 22.12.2006   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 102, poz. 2483
72 29.04.2004 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej pzredsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych ,,POLSPORT''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 115, poz. 2811
73 30.04.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 238 z 6.12.2002 )  w sprawie powołania Zespołu  do oceny  wniosków złozonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów      
74   odwołano rezerwację         
75 11.05.2004 w spawie powołania Zespołu doradczego do spraw podziału dotacji podmiotowych dla spółek wodnych zajmujących się się wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółówych na terenie województwa mazowieckiego    zarz Nr 381 z 06.11.2007  
76 13.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krzywonodze Małej     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2918
77 13.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży      Dz. Urz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2919
78 13.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlnia Letnisko     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2920
79 17.05.2004 w sprawie nadania Statutu zakładowi Obsługi  Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie   zarz 149 z 29.06.2006  
80 24.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 6      
81 24.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśniecie trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  i Administracji do części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 3/5      
82 24.05.2004 w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzeu wojewódzkiego w Warszawie  zarządzenie nr 9 z 20.01.2005    
83 24.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Magnuszewie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 129, poz. 3153
84 2.06.2004 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Państwowa Agencja Reklamowa     Dz. Urz. Nr 135, poz. 3354
85 2.06.2004 w sprawie powołania zespołu opinio - doradczego w celu ustalenia wartości  rezerw państwowych mobilizacyjnych przechowywanych w Polskich Zakładach Optycznych S.A.      
86 15.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 178 z 30.06.2002 )o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Głowne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ,, ENERGOPROJEKT''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 156, poz. 3950
87 18.06.2004 w sprawie powołania Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki      
88 18.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 142 z 2.07.2001) o wszczęciu postepowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem  państwowym pod nazwą: Chłodnia Przemysłowo - Handlowa ,,MORS POLO''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3788 
89 18.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 126 z  10.12.1998 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego  nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwa : Przedsiębiorstwo Doświadczalno - Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ,,Eureka''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3789
90 18.06.2004 zmieniajace zarządzenie ( nr 124 z 27.06.2003 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem panstwowym pod nazwa: Warszawska Centrala Materiałow Budowlanych  z siedziba w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3790
91 18.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 148 z 13.07.2001 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu  zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem  państwowym  pod nazwa : Przedsiębiorstwo  Projektowania i Modernizacji Przemysłu Automatyki i aparatury Pomiarowej ,,MERAL''.       Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3791
92 30.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr  278 z 29.12.2000 ) o wszczęciu postaępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu nad przedsiębiorstwem panstwowym pod nazwa: Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 175, poz. 4528
93 30.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 160 z 1.08.2002 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu  komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót drogowych ,,RODRO'' z siedziba w Radomiu przy ul. Wolanowskiej 61     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 175, poz. 4529
94 30.06.2004 w sprawie rozwiązania Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej      
95 6.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
96 6.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Granica, gmina Michałowice      
97 6.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5A      
98 7.07.2004 w spawie wyboów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 172, poz. 4446
99 7.07.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 172, poz. 4447
100 14.07.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 4 z 9.01.2002 ) w sprawie nadania statutu MUW      
101 19.07.2004 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz  Uniwersytetu Warszwskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  położonej w Warszawie przy  ul. Żurawiej 4      
102 19.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cyryla i Metodego 4       
103 19.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Ostrołeki  oraz na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa nieruchomośći położonych w Mordach przy ul Kilińskiego 2.      
104 21.07.2004 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa Przedsiębiorstwo robót drogowych ''RODRO'' w Radomiu  zarządzenie nr 130 z 21.09.2004 i nr 147 z 21.07.2004   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 185, poz. 4849
105 23.07.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 69 z 27.04.2004 )  w sprawie powołania Rady Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego      
106 30.07.2004 o wszczęciu postępowania naprawczego oreaz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe ,,Śródmieście''. zarzadzenie nr 165 z 21.07.2005   Dz. Urz z 2004 r. Nr 203, poz. 5434
107 2.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie      
108 5.08.2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jedlanka Nowa, Gmina Iłża zarz Nr 220 z 06.08.2008    
109 5.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Jednorożec oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w wsi Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec      
110 5.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na  zrzezczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu do nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 3      
111 5.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Strzałkach, gmina Gostynin      
112 5.08.2004 w spawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych  położonych w Ośrodku Turystyczno- Wypoczynkowym Wilga, gmina Wilga zarz Nr 74 z 06.03.2009    
113 11.08.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzewnie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5419
114 11.08.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Prażmów     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5420
115 13.08.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy w Szelkowie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 208, poz. 5582
116 16.08.2004 w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu do opracowania koncepcji funkcjonowania służby zdrowia w aglomeracji warszawskiej i przyległych  powiatach w sytuacjach o znamionach kryzysu      
117 18.08.2004 w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego      
118 26.08.2004 w sprawie wyrażenia  zgody na dokonanie  darowizny na rzecz Miasta Makowa Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki      
119 31.08.2004 w sprawie Wojewódzkiego Zespołu do Opracowania Założeń do Koncepcji Organizacji Przewozów Substancji Niebezpiecznych na Terenie i w Rejonie m.st. Warszawy      
120 31.08.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 97 z 30.04.2003 ) w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Karwaczu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 221 poz. 5903
121 31.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Literackiej      
122 1.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do nieruchomosci położonych w Płocku  przy ul. Kolegialnej 15 i ulicy  1-go Maja      
123 7.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do rady Gminy Rząśnik     Dz. Urz. z 2004 r. 242, poz. 6502
124 7.09.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  i ustalenia jej składu      
125 13.09.2004 zmieniające (zarządzenie nr 4 z 20.01.1999 ) Statut Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. z 2004 r. 239, poz. 6412
126 14.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Iłów.     Dz. Urz. z 2004 r. 239, poz. 6413
127 14.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż     Dz. Urz. z 2004 r. 239, poz. 6414
128 14.09.2004 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej zarz Nr 95 z 12.03.2007    
129 14.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonych w Żurominie przy ul. Warszawskiej 8      
130 21.09.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 104 z 21.07.2004 ) w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa: Przedsiębiorstwo Robót drogowych ,,RODRO'' w Radomiu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 249, poz. 6702
131 23.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  położonej w Ciechanowie przy ul. 11 pułku Ułanów Legionowych 35      
132 23.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy - Miasta Milanówek oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Łąkowej/Książenickiej        
133 23.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łyse     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 249, poz. 6703
134 24.09.2004 w sprawie wpowołania Zespołu Opiniującego oferty organizacji pozarządowych dotyczące rozwiązywania problemu bezdomności      
135 28.09.2004 o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego  nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Zakłady Silikatowe ,,Żytkowice'' w Żytkowicach   uchylenie zarządu komisarycznego zarządzeniem Nr 238 z 19.10.2005   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 250, poz. 6748
136 30.09.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 38 z 31.03.1999) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Wola'' w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 250, poz. 6749
137 30.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łochowie, powiat Węgrów      
138 5.10.2004 w sprawie zmiany zarządzenia ( nr 224 z 15.12.2003)  w sprawie powołani Komisji d/s analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
139 13.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Pomiechówek części nieruchomości położonej w obrębie Nowy Modlin, gmina Pomiechówek      
140 15.10.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 266, poz. 7258
141 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ul Stankowizna 19   zarz Nr 490 z 17.10.2011r.  
142 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Izabelin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin      
143 19.10.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 39 z 12.02.2002 )w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Rzucowie, gmina Borkowice      
144 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kaskadowej 7      
145 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 23      
146 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łomiankach przy ul Pułkowej      
147 21.10.2004 zmieniajace zarządzenie( nr 104 z 21.07.2004 ) w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,, RODRO" w Radomiu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 268, poz. 7300
148 25.10.2004 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody Zarz Nr 293 z 31.08.2007, Nr 361 z 17.10.2007, Nr 399 z 16.11.2007, Nr 21a z 22.02.2008, Nr 28 z 12.03.2008    
149 26.10.2004 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piasecznie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 268, poz. 7301
150 27.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińska Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul Stankowizna 50      
151 28.10.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 228 z 30.12.2003 ) w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego  pod nazwa : Centralny Ośrdek  Badawczo- Projektowy  Budownictwa  Przemysłowego,, Bistyp '' z siedziba w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 281, poz. 7624
152 29.10.2004 w sprawie uchylenia zarządu Komisarycznego  oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 281, poz. 7625
153 5.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ząbki     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 275, poz. 7490
154 5.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Grójeckiego  oraz na zbycie z zasobu nieruchomości  Skarbu państwa  nieruchomości położonych w Grójcu przy ul. Laskowej      
155 5.11.2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Chylice, gmina Jaktorów      
156 5.11.2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w współwłasności  nieruchomości położonej w Milanówku przy ul Dembowskiej      
157 8.11.2004 zmieniajace zarządzenie ( nr 130 z 1.07.2003) w sprawie regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
158 9.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Latowicz     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 282, poz. 7674
159 9.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowne     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 282, poz. 7675
160 9.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujacych się na nieruchomościach gruntowych  położonych w Serocku, przy ulicy Pułtuskiej 27 oraz ulicy Pułtuskiej 27a       
161 10.11.2004 w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego brak   Zarz. Nr 51 z 9.02.2010 r.  
162 15.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu państwa części nieruchomości położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin      
163 15.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w współwłasności nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Owalnej       
164 15.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin      
165 15.11.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 71 z 8.04.2002 )o ustanowieniu  dysponentów środków budżetowych      
166 17.11.2004 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa : Zakład Produkcyjno- Remontowy i Usług Technicznych ,,Zremb'' w Wierzbicy     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 299, poz. 8168
167 18.11.2004 zmieniające zarzadzenie( nr 100 z 20.05.2002 ) w sprawie utworzenia Mazowieckiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
168 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 95      
169 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Jadwisin, gmina Serock      
170 23.11.2004 w  sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Otwock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku, obręb 198      
171 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Armiii Krajowej      
172 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej      
173 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińska Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim      
174 24.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sterdyń     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 299, poz. 8169
175 29.11.2004 w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie   uchylone zarządzeniem Nr 71 z dnia 24.03.2005  
176 29.11.2004 zmieniajace zarządzenie (  nr 130 z 1.07.2003) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
177 2.12.2004 uchylające zarządzenie ( nr 234 z 19.10.2001 ) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okólnik 1      
178 3.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Spokojnej 15      
179 7.12.2004 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych Wójta Gminy Nadarzyn, Do Rady Gminy Nadarzyn oraz do Rady Powiatu Pruszkowskiego w okręgu wyborczym nr 3      Dz. Urz. Nr 300 poz. 8298
180 7.12.2004 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do wdrożenia przepisów ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego       
181 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicach : Antoniewskiej 50 i Marymonckiej 42 oraz na zbycie do zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicach: Mrówczej, Połczyńskiej 56 i 1-go Praskiego PUłku 21      
182 9.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu     DZ. Urz. Nr 303,poz. 8567
183 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koziej      
184 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Hutniczej 1 zarządzenie nr 80 z 04.04.2005    
185 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Otwocku przy ulicach: Chrobrego, Czecha i Ambasadorskiej      
186 13.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą     Dz.Urz. Nr 306,poz.8988 z 14 grudnia
187 13.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka     Nr 306, poz. 8989 z 14 grudnia 2004
188 14.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płońsku przy ul. Płockiej 86a      
189 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Czarna, gmina Wołomin      
190 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ząbki oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu państwa udziału w współwłasności nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej      
191 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości  stanowiącej  lokal mieszkalny nr 2 w budynku położonym w Warszawie przy alei Solidarności 129/131      
192 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Miłej 27      
193 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Warszawskiej      
194 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strachówka oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Strachówce      
195 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Licealnej      
196 17.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciązenie służebnością na rzecz Gminy Jaktorów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kolonia Chylice, gm Jaktorów zarządzenie nr 210 z 30.12.2004    
197 17.12.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 241 z 11.12.2002 ) w sprawie Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie      
198 20.12.2004 zmieniające zarzadzenie( nr 60 z 28.02.2003 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Zakłady Sprężyn ,,PZL-Warszawa''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 315, poz. 10324
199 20.12.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 252 z 21.12.2002 )o wszczęciu postępowania naprawczego  oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwa : Warszawska Fabryka Dźwigów ,,Translift''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 315, poz. 10325
200 21.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Kałuszyn oraz na zbycie z zasobu Skarbu państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 32      
201 22.12.2004 o ustanowieniu dysponentów środków budżetowych( uchyla zarządzenie nr 71 z 8.04.2002 )      
202 23.12.2004 zmieniające zarządzenie( 57/96 Wojewody Płockiego z 23.08.1996)  w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komiasarycznego nad przedsiębiorstewm Budownictwa przemysłowego ,,Petrobudowa'' w Płocku      Dz. Urz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10533
203 23.12.2004 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach do Rady Gminy Szulborze Wielkie przed upływem kadencji     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 315, poz. 10326
204 28.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Murmańskiej 1      
205 28.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ochoczej      
206 28.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Draceny      
207 28.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Gąbinie     DZ.Urz. z 2004 r. Nr 318, poz. 10469
208 29.12.2004 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,, BIPROMEL''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10534
209 29.12.2004 w w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa : Warszawska Centrala Materiałów budowlanych z siedziba w Warszawie i utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwami: Warszawska Centrala Materiałow Budowlanych-Logistyka z z siedzibą w Warszawie oraz Warszawska Centrala Materiałow Budowlanych-Plus z siedzibą w Warszawie zarządzenie nr 20 z 09.02.2005r.  Nr 249 z 31.10.2005   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10535
210 30.12.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 196 z 17.12.2004)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością na rzecz Gminy Jaktorów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa położonej w Obrębie Kolonia Chylice, gm. Jaktorów       
211 30.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Felińskiego 2A      
212 30.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 4 w budynku połozonym w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 36      
213 30.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 27 w budynku połozonym w Warszawie przy Gandhiego19 Nr 52 z 03.03.2006 r.    
Podziel / Share
Beata Darnowska, 09.05.2013, Ilość wejść: 3527, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry