Pomoc dla niepełnosprawnych

Zarządzenia

Zarządzenia Wojewody Mazowieckiego 2004 rok

Poniżej znajduje się lista zarządzeń Wojewody Mazowieckiego z roku 2004.

Nr  Data wydania Treść zarządzenia Pobierz Zmiana Utrata mocy obowiązywania Ogłoszenie
1 10.01.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego  Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do częśći nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ul. Warszawskiej 32     nie podlega
2 10.01.2004 w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Nowodworskiego oraz na zbycie z  zasobu nieruchomości Skarbu państwa nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Bohaterów Modlina 40     nie podlega
3 10.01.2004  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Walecznych 10     nie podlega
4 10.01.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy w Słupnie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 13, poz. 473
5 13.01.2004 wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Szaserów i ulicy Szaserów i ul Osowskiej      
6 16.01.2004 w sprawie ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 447 i wyników wyborów do rady dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w okręgu wyborczym nr 2     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 11, poz. 431
7 26.01.2004 zmieniające ( nr 157 z 23.07.2002)  zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w warszawie oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur zamówień publicznych przez kierowników służb, inspekcji  i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych Wojewodzie      
8 27.01.2004 zmieniające zarządzenie ( 57/96 Wojewody Płockiego z 23.08.1996 r.) o wszczęciu postepowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego ,,PETROBUDOWA'' W Płocku     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 24, poz. 792
9 30.01.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 177 z 1.08.2000 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu  Opałem i Materiałami Budowlanymi     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 24, poz. 793
10 2.02.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kampinos     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 22, poz. 721
11 2.02.2004 w sprawie wyborów uzupełniających  do Rady Gminy Świerszcze     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 22, poz. 722
12 2.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 229 z 30.12.2003) w sprawie powołąnia mazowieckiej Wojewódzkiej komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2004 r. na terenie województwa mazowieckiego.      
13 6.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Kozienice oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa  nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Głowaczowskiej     nie podlega
14 06.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bogucinie, gmina Garbatka - Letnisko      
15 06.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu państwa nieruchomości położonej w miejscowości Świerze Górne, gm. Kozienice     nie podlega
16 06.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Tarczyn oraz na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa udziału we współwłasności nieruchomośći położonej w Tarczynie      
17 6.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej 27      
18 06.02.2004 w sprawie powołania Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zarządzenie nr 70 z 6.02.2004     
19 06.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 214 z 18.11.2003 )w sprawie zatwierdzenia szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,Zastrzeżone''      
20 11.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Gotarda 5      
21 11.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa częśći nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Kościuszki 96      
22 11.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kozienice oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Kozienicach przy ul. Chartowej      
23 20.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 130 z 01.07.2003) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
24 20.02.2004 uchylające zarządzenie ( nr 40 z 13.02. 2003 ) w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw koordynacji przygotowań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do wdrażania funduszy strukturalnych, członkostwa w Unii Europejskiej oraz powołania zespołu      
25 24.02.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Jadowie, gmina Jadów, przy ul. Krótkiej 2      
26 26.02.2004 zmieniające zarządzenie (nr 136 z 16.09.1999) w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego nad Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gostyninie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 58, poz. 1475
27 27.02.2004 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej      
28 27.02.2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego pod nazwą  "Komisja negocjacyjna"      
29 27.02.2004 w sprawie zniesienia Oddziałów w Otwocku i Wołominie oraz utworzenia Oddziału w Warszawie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie      
30 27.02.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 95 z 29.04.2003) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu Ochrony Kozienickiego Parku Krajobrazowego      
31 01.03.2004 zmieniające zarządzenie (nr 229 z 30.12.2003) w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewodzkiej Komisji Poborowej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powołania powiatowych komisji poborowych i powiatowych komisji lekarskich oraz zatwierdzenia wojewódzkiego planu poboru w 2004r. na terenie województwa mazowieckiego      
32 02.03.2004 w sprawie powołania Rady Kozienickiego Parku Krajobrazowego      
33 08.03.2004 zmieniające zarządzenie (nr4 z 09.01.2002) w sprawie nadania Statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie     Nr 57,poz.1460 z 15 marca
34 08.03.2004 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie zamiany  na część nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Poniatowskiego  27/29      
35 8.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy stare Babice     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 57,poz.1461
36 8.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Zbuczyn     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 57,poz.1462
37 11.03.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 223 z 11.12.2003) w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Silikatowe ,,Żytkowice'' w Żytkowicach.     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 77, poz. 1921
38 12.03.2004 zmieniające zarządzenie ( Ministra Zdrowia z 31.12.1952r. z późn. zmianami) w sprawie ustalenia obowiązującego tekstu zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą ,, Wytwórnia Surowic i Szczepionek ,,Biomed'' w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 77, poz. 1922
39 12.03.2004 w sprawie powołania Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Projektu ,, Osłona Przeciwosuwiskowa''   zarz Nr 149 z 07.04.2011r.   
40 16.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Góra Kalwaria oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Górze Kalwarii przy ul. Księdza Zygmunta Sajny 1.      
41 16.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chlewiska     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 60, poz. 1531
42 16.03.2004 w sprawie powołania Komisji Egaminacyjnej do spraw stwierdzenia przygotowania zawodowego i przeprowadzania egzaminów o nadanie uprawnień budowlanych w dziedzinie transportu kolejowego oraz ustalenia regulaminu jej działania      
43 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu  położonej w Żurominie przy ul. Warszawskiej 8      
44 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem częśći nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Raciąrzu przy ul. Błonie 1      
45 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 6       
46 18.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Lipsku przy ul. Spacerowej 31 a      
47 19.03.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 183 z 21.08.2000 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad pzredsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa ,,CEZAL''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 83, poz. 2059
48 19.03.2004 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych podporządkowanych Wojewodzie Mazowieckiemu do dokonywania w 2004 r. przeniesie wydatków budżetowych między paragrafami w obrębie jednego rozdziału      
49 19.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Siedlcach  przy ul. Starowiejskiej 66      
50 23.03.2004 w sprawie określenia zakresu zadań i kompetencji Wicewojewodów   zarz Nr 9 z 16.01.2005  
51 25.03.2004 zmieniające ( nr 118 z 31.05.2001 ) zarządzenie o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiebiorstwem państwowym p.n.: Zakład Usług Technicznych Energetyki w Radomiu     Dz. Urz. Nr 78, poz. 1953
52 26.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przesmyki     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 74, poz. 1834
53 26.03.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mrozy     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 74, poz. 1835
54 29.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 25      
55 29.03.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej 27 a      
56 2.04.2004 w sprawie powołania Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Pogramy Rozwoju Regionalnego   uchylone zarządzeniem Nr 87 z 18.06.2004 r. nie podlega
57 02.04.2004 w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielania zamówień publicznych w MUW oraz formy i trybu przekazywania informacji dotyczących procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych  przez kierowników służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników jednostek podporządkowanych  Wojewodzie Mazowieckiemu zarządzenie nr 81 z 04.04.2005, Nr 427 z 28.11.2007, Nr 80 z 24.04.2008, Nr 64 z 27.02.2009 zarz Nr 315 z 26.07.2010r.  
58 9.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Platerów     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 92, poz. 2252
59 09.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Orońsko     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 83, poz. 2060
60 09.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rząśnik     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 242, poz. 6502
61 10.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu położonej w Siedlcach przy ul. Starowiejskiej 66      
62 10.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu położonej w Mławie przy ul. Sienkiewicza 2      
63 10.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu przy ul. Piłata      
64 10.04.2004 w sprawie przystapienia do sporządzenia planu ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego      
65 14.04.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Sienkiewicza 2D      
66 19.04.2004 zmieniajace zarządzenie( nr 130 z 1.07.2003 r) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
67 22.04.2004 w sprawie powołania Zespołu do spraw kordynacji działań jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej realizujących zadania zwiazane z zapewnieniem ładu i porządku publicznego oraz funkcjonowaniem Miasta Stołecznego Warszawy w trakcie Europejskiego Forum Ekonomicznego odbywającego się w Warszawie w dniach od 28 do 30 kwietnia 2004      
68 23.04.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi     Dz. Urz. 2004 r. Nr 107, poz. 2595
69 27.04.2004 w sprawie powołania Rady Mazowieckiego , Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zarządzenie nr 105 z 23.07.2004, Nr 194 z 18.07.2008     
70 28.04.2004 zmieniające zarządzenie ( nr  18 Z 6.02.2004 ) w wprawie powołania Rady Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego      
71 29.04.2004 o wszczęciu postępowania narawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Warszawskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego ,,Stochem'' zarządzenie Nr 150 z 29.06.2005, Nr 318 z 22.12.2006   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 102, poz. 2483
72 29.04.2004 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej pzredsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Fabryka Artykułów Turystycznych i Sportowych ,,POLSPORT''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 115, poz. 2811
73 30.04.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 238 z 6.12.2002 )  w sprawie powołania Zespołu  do oceny  wniosków złozonych przez spółdzielnie mieszkaniowe o refundację kosztów      
74   odwołano rezerwację         
75 11.05.2004 w spawie powołania Zespołu doradczego do spraw podziału dotacji podmiotowych dla spółek wodnych zajmujących się się wykonaniem, utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych szczegółówych na terenie województwa mazowieckiego    zarz Nr 381 z 06.11.2007  
76 13.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Krzywonodze Małej     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2918
77 13.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iłży      Dz. Urz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2919
78 13.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jedlnia Letnisko     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 119, poz. 2920
79 17.05.2004 w sprawie nadania Statutu zakładowi Obsługi  Mazowieckiego  Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie   zarz 149 z 29.06.2006  
80 24.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości połozonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 6      
81 24.05.2004 w sprawie wyrażenia zgody na wygaśniecie trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych  i Administracji do części nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Armii Ludowej 3/5      
82 24.05.2004 w sprawie zakładowego planu kont Mazowieckiego Urzeu wojewódzkiego w Warszawie  zarządzenie nr 9 z 20.01.2005    
83 24.05.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Magnuszewie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 129, poz. 3153
84 2.06.2004 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Państwowa Agencja Reklamowa     Dz. Urz. Nr 135, poz. 3354
85 2.06.2004 w sprawie powołania zespołu opinio - doradczego w celu ustalenia wartości  rezerw państwowych mobilizacyjnych przechowywanych w Polskich Zakładach Optycznych S.A.      
86 15.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 178 z 30.06.2002 )o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Głowne Biuro Studiów i Projektów Energetycznych ,, ENERGOPROJEKT''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 156, poz. 3950
87 18.06.2004 w sprawie powołania Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki      
88 18.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 142 z 2.07.2001) o wszczęciu postepowania naprawczego oraz ustanowienia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem  państwowym pod nazwą: Chłodnia Przemysłowo - Handlowa ,,MORS POLO''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3788 
89 18.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 126 z  10.12.1998 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego  nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwa : Przedsiębiorstwo Doświadczalno - Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ,,Eureka''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3789
90 18.06.2004 zmieniajace zarządzenie ( nr 124 z 27.06.2003 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem panstwowym pod nazwa: Warszawska Centrala Materiałow Budowlanych  z siedziba w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3790
91 18.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 148 z 13.07.2001 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu  zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem  państwowym  pod nazwa : Przedsiębiorstwo  Projektowania i Modernizacji Przemysłu Automatyki i aparatury Pomiarowej ,,MERAL''.       Dz. Urz. z 2004 r. Nr 150, poz. 3791
92 30.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr  278 z 29.12.2000 ) o wszczęciu postaępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu nad przedsiębiorstwem panstwowym pod nazwa: Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 175, poz. 4528
93 30.06.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 160 z 1.08.2002 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu  komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót drogowych ,,RODRO'' z siedziba w Radomiu przy ul. Wolanowskiej 61     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 175, poz. 4529
94 30.06.2004 w sprawie rozwiązania Mazowieckiej Rady Integracji Europejskiej      
95 6.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Czarna, gmina Wołomin      
96 6.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Granica, gmina Michałowice      
97 6.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5A      
98 7.07.2004 w spawie wyboów uzupełniających do Rady Miasta Milanówka     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 172, poz. 4446
99 7.07.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Celestynów     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 172, poz. 4447
100 14.07.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 4 z 9.01.2002 ) w sprawie nadania statutu MUW      
101 19.07.2004 w sprawie wyrazenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz  Uniwersytetu Warszwskiego w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  położonej w Warszawie przy  ul. Żurawiej 4      
102 19.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie trwałego zarządu przysługującego Komendzie Stołecznej Policji z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Cyryla i Metodego 4       
103 19.07.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Miasta Ostrołeki  oraz na zbycie z zasobu nieruchomośći Skarbu Państwa nieruchomośći położonych w Mordach przy ul Kilińskiego 2.      
104 21.07.2004 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa Przedsiębiorstwo robót drogowych ''RODRO'' w Radomiu  zarządzenie nr 130 z 21.09.2004 i nr 147 z 21.07.2004   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 185, poz. 4849
105 23.07.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 69 z 27.04.2004 )  w sprawie powołania Rady Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego      
106 30.07.2004 o wszczęciu postępowania naprawczego oreaz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe ,,Śródmieście''. zarzadzenie nr 165 z 21.07.2005   Dz. Urz z 2004 r. Nr 203, poz. 5434
107 2.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie      
108 5.08.2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w miejscowości Jedlanka Nowa, Gmina Iłża zarz Nr 220 z 06.08.2008    
109 5.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Jednorożec oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w wsi Drążdżewo Nowe, gmina Jednorożec      
110 5.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na  zrzezczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu do nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 3      
111 5.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Strzałkach, gmina Gostynin      
112 5.08.2004 w spawie wyrażenia zgody na  zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanych  położonych w Ośrodku Turystyczno- Wypoczynkowym Wilga, gmina Wilga zarz Nr 74 z 06.03.2009    
113 11.08.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rzewnie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5419
114 11.08.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Prażmów     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 202, poz. 5420
115 13.08.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy w Szelkowie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 208, poz. 5582
116 16.08.2004 w sprawie powołania wojewódzkiego zespołu do opracowania koncepcji funkcjonowania służby zdrowia w aglomeracji warszawskiej i przyległych  powiatach w sytuacjach o znamionach kryzysu      
117 18.08.2004 w sprawie powołania Rady Kombatantów Województwa Mazowieckiego      
118 26.08.2004 w sprawie wyrażenia  zgody na dokonanie  darowizny na rzecz Miasta Makowa Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Makowie Mazowieckim przy ul. Moniuszki      
119 31.08.2004 w sprawie Wojewódzkiego Zespołu do Opracowania Założeń do Koncepcji Organizacji Przewozów Substancji Niebezpiecznych na Terenie i w Rejonie m.st. Warszawy      
120 31.08.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 97 z 30.04.2003 ) w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Karwaczu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 221 poz. 5903
121 31.08.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Literackiej      
122 1.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie do nieruchomosci położonych w Płocku  przy ul. Kolegialnej 15 i ulicy  1-go Maja      
123 7.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do rady Gminy Rząśnik     Dz. Urz. z 2004 r. 242, poz. 6502
124 7.09.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  i ustalenia jej składu      
125 13.09.2004 zmieniające (zarządzenie nr 4 z 20.01.1999 ) Statut Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego     Dz. Urz. z 2004 r. 239, poz. 6412
126 14.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Iłów.     Dz. Urz. z 2004 r. 239, poz. 6413
127 14.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raciąż     Dz. Urz. z 2004 r. 239, poz. 6414
128 14.09.2004 W sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Warszawskiej zarz Nr 95 z 12.03.2007    
129 14.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu do nieruchomości położonych w Żurominie przy ul. Warszawskiej 8      
130 21.09.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 104 z 21.07.2004 ) w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa: Przedsiębiorstwo Robót drogowych ,,RODRO'' w Radomiu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 249, poz. 6702
131 23.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości  położonej w Ciechanowie przy ul. 11 pułku Ułanów Legionowych 35      
132 23.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy - Miasta Milanówek oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Łąkowej/Książenickiej        
133 23.09.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łyse     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 249, poz. 6703
134 24.09.2004 w sprawie wpowołania Zespołu Opiniującego oferty organizacji pozarządowych dotyczące rozwiązywania problemu bezdomności      
135 28.09.2004 o wszczęciu postępowania naprawczego i ustanowieniu zarządu komisarycznego  nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Zakłady Silikatowe ,,Żytkowice'' w Żytkowicach   uchylenie zarządu komisarycznego zarządzeniem Nr 238 z 19.10.2005   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 250, poz. 6748
136 30.09.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 38 z 31.03.1999) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwa Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Wola'' w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 250, poz. 6749
137 30.09.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łochowie, powiat Węgrów      
138 5.10.2004 w sprawie zmiany zarządzenia ( nr 224 z 15.12.2003)  w sprawie powołani Komisji d/s analizy wniosków o dofinansowanie zadań zawartych w Programie na rzecz społeczności romskiej w Polsce      
139 13.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Pomiechówek części nieruchomości położonej w obrębie Nowy Modlin, gmina Pomiechówek      
140 15.10.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Przasnyszu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 266, poz. 7258
141 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ul Stankowizna 19   zarz Nr 490 z 17.10.2011r.  
142 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Izabelin oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w miejscowości Hornówek, gmina Izabelin      
143 19.10.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 39 z 12.02.2002 )w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Rzucowie, gmina Borkowice      
144 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Kaskadowej 7      
145 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 23      
146 19.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Łomiankach przy ul Pułkowej      
147 21.10.2004 zmieniajace zarządzenie( nr 104 z 21.07.2004 ) w sprawie prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ,, RODRO" w Radomiu     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 268, poz. 7300
148 25.10.2004 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody Zarz Nr 293 z 31.08.2007, Nr 361 z 17.10.2007, Nr 399 z 16.11.2007, Nr 21a z 22.02.2008, Nr 28 z 12.03.2008    
149 26.10.2004 w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Piasecznie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 268, poz. 7301
150 27.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody  na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińska Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul Stankowizna 50      
151 28.10.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 228 z 30.12.2003 ) w sprawie uchylenia zarządu komisarycznego oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego  pod nazwa : Centralny Ośrdek  Badawczo- Projektowy  Budownictwa  Przemysłowego,, Bistyp '' z siedziba w Warszawie     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 281, poz. 7624
152 29.10.2004 w sprawie uchylenia zarządu Komisarycznego  oraz likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą : Centrala Handlowa Przemysłu Muzycznego     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 281, poz. 7625
153 5.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ząbki     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 275, poz. 7490
154 5.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Grójeckiego  oraz na zbycie z zasobu nieruchomości  Skarbu państwa  nieruchomości położonych w Grójcu przy ul. Laskowej      
155 5.11.2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w obrębie Kolonia Chylice, gmina Jaktorów      
156 5.11.2004 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w współwłasności  nieruchomości położonej w Milanówku przy ul Dembowskiej      
157 8.11.2004 zmieniajace zarządzenie ( nr 130 z 1.07.2003) w sprawie regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
158 9.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Latowicz     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 282, poz. 7674
159 9.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sadowne     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 282, poz. 7675
160 9.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokali mieszkalnych w budynkach znajdujacych się na nieruchomościach gruntowych  położonych w Serocku, przy ulicy Pułtuskiej 27 oraz ulicy Pułtuskiej 27a       
161 10.11.2004 w sprawie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa na terenie województwa mazowieckiego brak   Zarz. Nr 51 z 9.02.2010 r.  
162 15.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu państwa części nieruchomości położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin      
163 15.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w współwłasności nieruchomości położonej w Józefowie przy ulicy Owalnej       
164 15.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Zegrzu, obręb Jadwisin      
165 15.11.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 71 z 8.04.2002 )o ustanowieniu  dysponentów środków budżetowych      
166 17.11.2004 w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa : Zakład Produkcyjno- Remontowy i Usług Technicznych ,,Zremb'' w Wierzbicy     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 299, poz. 8168
167 18.11.2004 zmieniające zarzadzenie( nr 100 z 20.05.2002 ) w sprawie utworzenia Mazowieckiej Komisji Dialogu Społecznego oraz powołania jej członków      
168 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedziba w Radomiu do nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Limanowskiego 95      
169 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz gminy Serock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Jadwisin, gmina Serock      
170 23.11.2004 w  sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Otwock oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Otwocku, obręb 198      
171 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Armiii Krajowej      
172 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sierpcu przy ulicy Armii Krajowej      
173 23.11.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Mińska Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim      
174 24.11.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sterdyń     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 299, poz. 8169
175 29.11.2004 w sprawie powołania składu osobowego Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie   uchylone zarządzeniem Nr 71 z dnia 24.03.2005  
176 29.11.2004 zmieniajace zarządzenie (  nr 130 z 1.07.2003) w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie      
177 2.12.2004 uchylające zarządzenie ( nr 234 z 19.10.2001 ) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Okólnik 1      
178 3.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Spokojnej 15      
179 7.12.2004 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych Wójta Gminy Nadarzyn, Do Rady Gminy Nadarzyn oraz do Rady Powiatu Pruszkowskiego w okręgu wyborczym nr 3      Dz. Urz. Nr 300 poz. 8298
180 7.12.2004 w sprawie powołania Zespołu Doradczego do wdrożenia przepisów ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego       
181 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Warszawie przy ulicach : Antoniewskiej 50 i Marymonckiej 42 oraz na zbycie do zasobu nieruchomości Skarbu Panstwa nieruchomości stanowiących własność Miasta Stołecznego Warszawy położonych w Warszawie przy ulicach: Mrówczej, Połczyńskiej 56 i 1-go Praskiego PUłku 21      
182 9.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu     DZ. Urz. Nr 303,poz. 8567
183 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Koziej      
184 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Hutniczej 1 zarządzenie nr 80 z 04.04.2005    
185 9.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Otwocku przy ulicach: Chrobrego, Czecha i Ambasadorskiej      
186 13.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą     Dz.Urz. Nr 306,poz.8988 z 14 grudnia
187 13.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Olszanka     Nr 306, poz. 8989 z 14 grudnia 2004
188 14.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego  w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Płońsku przy ul. Płockiej 86a      
189 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Czarna, gmina Wołomin      
190 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ząbki oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu państwa udziału w współwłasności nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Bocianiej      
191 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody  na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości  stanowiącej  lokal mieszkalny nr 2 w budynku położonym w Warszawie przy alei Solidarności 129/131      
192 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Miłej 27      
193 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Garwolińskiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ulicy Warszawskiej      
194 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Strachówka oraz na zbycie z zasobu Skarbu Państwa lokalu w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej w Strachówce      
195 15.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego oraz na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Sochaczewie przy ulicy Licealnej      
196 17.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciązenie służebnością na rzecz Gminy Jaktorów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kolonia Chylice, gm Jaktorów zarządzenie nr 210 z 30.12.2004    
197 17.12.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 241 z 11.12.2002 ) w sprawie Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki w Warszawie      
198 20.12.2004 zmieniające zarzadzenie( nr 60 z 28.02.2003 ) o wszczęciu postępowania naprawczego oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwą : Zakłady Sprężyn ,,PZL-Warszawa''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 315, poz. 10324
199 20.12.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 252 z 21.12.2002 )o wszczęciu postępowania naprawczego  oraz ustanowieniu zarządu komisarycznego nad przedsiębiorstwem państwowym pod nazwa : Warszawska Fabryka Dźwigów ,,Translift''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 315, poz. 10325
200 21.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta Kałuszyn oraz na zbycie z zasobu Skarbu państwa udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Kałuszynie przy ulicy Warszawskiej 32      
201 22.12.2004 o ustanowieniu dysponentów środków budżetowych( uchyla zarządzenie nr 71 z 8.04.2002 )      
202 23.12.2004 zmieniające zarządzenie( 57/96 Wojewody Płockiego z 23.08.1996)  w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komiasarycznego nad przedsiębiorstewm Budownictwa przemysłowego ,,Petrobudowa'' w Płocku      Dz. Urz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10533
203 23.12.2004 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach do Rady Gminy Szulborze Wielkie przed upływem kadencji     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 315, poz. 10326
204 28.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Murmańskiej 1      
205 28.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ochoczej      
206 28.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Draceny      
207 28.12.2004 w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w Gąbinie     DZ.Urz. z 2004 r. Nr 318, poz. 10469
208 29.12.2004 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa ,, BIPROMEL''     Dz. Urz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10534
209 29.12.2004 w w sprawie podziału przedsiębiorstwa państwowego pod nazwa : Warszawska Centrala Materiałów budowlanych z siedziba w Warszawie i utworzenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwami: Warszawska Centrala Materiałow Budowlanych-Logistyka z z siedzibą w Warszawie oraz Warszawska Centrala Materiałow Budowlanych-Plus z siedzibą w Warszawie zarządzenie nr 20 z 09.02.2005r.  Nr 249 z 31.10.2005   Dz. Urz. z 2004 r. Nr 320, poz. 10535
210 30.12.2004 zmieniające zarządzenie ( nr 196 z 17.12.2004)  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie służebnością na rzecz Gminy Jaktorów nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa położonej w Obrębie Kolonia Chylice, gm. Jaktorów       
211 30.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Felińskiego 2A      
212 30.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 4 w budynku połozonym w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 36      
213 30.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer 27 w budynku połozonym w Warszawie przy Gandhiego19 Nr 52 z 03.03.2006 r.    
Podziel / Share
Beata Darnowska, 09.05.2013, Ilość wejść: 3013, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry