Pomoc dla niepełnosprawnych

E - usługi

 

E – usługi w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim zrealizowane w ramach projektu pn. „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Województwa Mazowieckiego”(EPWiOD)

 

JAR/Wydział Nazwa e-usługi Poziom e-usługi

Wydział Spraw Cudzoziemców MUW

 

 

 

Uznanie za repatrianta

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu E

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu A

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu B

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu C

2

Wydanie zezwolenia na pracę typu D

2

Zaproszenia dla cudzoziemców na przyjazd do RP

2

Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wymiany karty pobytu

2

Postępowanie administracyjne w celu zarejestrowania pobytu obywatela Unii Europejskiej i wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej

2

Postępowanie administracyjne w celu wydania lub wymiany polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

2

Postępowanie administracyjne w celu przedłużenia wizy

2

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

2

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

2

Wyrażenie zgody przez Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

2

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

2

Uznanie za obywatela polskiego

2

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

2

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Uzgadnianie planów ograniczeń dostaw ciepła

4

Wydział Prawny

Wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM) oraz systemu językowo-migowego (SJM)

3

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydanie postanowienia opiniującego wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej w zakresie istnienia przesłanek do odmowy wydania paszportu

4

Zgłoszenie utraty/zniszczenia/odnalezienia dokumentu paszportowego

3

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

3
Wydział Polityki Społecznej

Zezwolenie na umieszczenie rodzeństwa oraz zwiększenie liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego

4

Zezwolenie na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej

4
 
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 18.12.2013, Ilość wejść: 1437, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry