Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Cele projektu

CELE PROJEKTU

 

Celem głównym Projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Na realizację celu głównego składają się cele bezpośrednie oraz pośrednie.

 

CELE BEZPOŚREDNIE

 • Przygotowanie elektronicznej platformy usług publicznych - sposobu zapewnienia społeczeństwu województwa mazowieckiego pełnego dostępu do usług publicznych, zasobów informacji i wiedzy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie;
 • Zwiększenie efektywności pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej jako elementu procesu integracji elektronicznej administracji publicznej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
 • Zwiększenie efektywności na styku administracja – klient administracji publicznej, poprzez upowszechnienie stosowania technik systemów teleinformatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych (m.in. wprowadzenie możliwości elektronicznej realizacji procesów urzędowych, zapewnienie zgodności z przepisami, wprowadzenie elektronicznej komunikacji między urzędami administracji zespolonej, zatrzymanie korespondencji papierowej pomiędzy nimi;
 • Zapewnienie dostępu do e-usług osobom niepełnosprawnym - wdrożenie systemu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowić będzie istotne ułatwienie, pozwalając na załatwienie wielu spraw zdalnie, bez potrzeby osobistego stawiennictwa w jednostkach objętych projektem.

 

CELE POŚREDNIE

 • Zapewnienie jednorodności w administracji rządowej województwa mazowieckiego, poprzez taką samą dostępność usług niezależnie od subregionu co przyczyni się do niwelacji zróżnicowania społecznego pomiędzy poszczególnymi subregionami;
 • Ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego,  w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych i obsługi klienta;
 • Zwiększenie efektywności pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej jako elementu procesu integracji elektronicznej administracji publicznej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
 • Polepszenie warunków współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego. Przyczyni się to do rozszerzenia zakresu oraz wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty;
 • Pełna kontrola oraz ewidencja realizowanych spraw – poprawa terminowości i sprawności realizowanych zadań, udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych;
 • Zapewnienie dostępu do systemu wszystkim pracownikom Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej wykonującym czynności merytoryczne obsługiwane przez system i posiadających ważne uprawnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemu i danych – poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów identyfikacji i autentykacji użytkowników, systemów archiwizacji danych, systemów antywirusowych oraz systemów archiwizacji;
 • i backupu danych oraz mechanizmów i procedur zarządzania bezpieczeństwem systemu;
 • Zapewnienie infrastruktury informatycznej - dla potrzeb nowoczesnego elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Jednostkach Administracji Rządowej, w celu zwiększenia efektywności realizowanych procesów;
 • Integracja z systemami realizowanymi w ramach projektów kluczowych „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) i projektem „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA), oraz serwisami o charakterze informacyjno – komunikacyjnym województwa mazowieckiego: www.mazowieckie.pl.

 

Zdefiniowane cele wpisują się w cel Priorytetu II „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii
e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013” oraz
cel Działania 2.2 „Rozwój e - usług dla obywateli”

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 2303, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry