Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Cele projektu

CELE PROJEKTU

 

Celem głównym Projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Na realizację celu głównego składają się cele bezpośrednie oraz pośrednie.

 

CELE BEZPOŚREDNIE

 • Przygotowanie elektronicznej platformy usług publicznych - sposobu zapewnienia społeczeństwu województwa mazowieckiego pełnego dostępu do usług publicznych, zasobów informacji i wiedzy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie;
 • Zwiększenie efektywności pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej jako elementu procesu integracji elektronicznej administracji publicznej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
 • Zwiększenie efektywności na styku administracja – klient administracji publicznej, poprzez upowszechnienie stosowania technik systemów teleinformatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych (m.in. wprowadzenie możliwości elektronicznej realizacji procesów urzędowych, zapewnienie zgodności z przepisami, wprowadzenie elektronicznej komunikacji między urzędami administracji zespolonej, zatrzymanie korespondencji papierowej pomiędzy nimi;
 • Zapewnienie dostępu do e-usług osobom niepełnosprawnym - wdrożenie systemu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowić będzie istotne ułatwienie, pozwalając na załatwienie wielu spraw zdalnie, bez potrzeby osobistego stawiennictwa w jednostkach objętych projektem.

 

CELE POŚREDNIE

 • Zapewnienie jednorodności w administracji rządowej województwa mazowieckiego, poprzez taką samą dostępność usług niezależnie od subregionu co przyczyni się do niwelacji zróżnicowania społecznego pomiędzy poszczególnymi subregionami;
 • Ujednolicenie procedur i standardów działania administracji rządowej na terenie województwa mazowieckiego,  w szczególności w zakresie procedur wewnętrznych i obsługi klienta;
 • Zwiększenie efektywności pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej jako elementu procesu integracji elektronicznej administracji publicznej, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarki regionu, w tym gospodarki opartej na wiedzy;
 • Polepszenie warunków współpracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej z jednostkami samorządu terytorialnego. Przyczyni się to do rozszerzenia zakresu oraz wzrostu jakości usług publicznych dostarczanych przez te podmioty;
 • Pełna kontrola oraz ewidencja realizowanych spraw – poprawa terminowości i sprawności realizowanych zadań, udoskonalenie monitorowania działalności służb publicznych;
 • Zapewnienie dostępu do systemu wszystkim pracownikom Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Jednostek Administracji Rządowej wykonującym czynności merytoryczne obsługiwane przez system i posiadających ważne uprawnienia do przetwarzania danych osobowych;
 • Zapewnienie bezpieczeństwa systemu i danych – poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów identyfikacji i autentykacji użytkowników, systemów archiwizacji danych, systemów antywirusowych oraz systemów archiwizacji;
 • i backupu danych oraz mechanizmów i procedur zarządzania bezpieczeństwem systemu;
 • Zapewnienie infrastruktury informatycznej - dla potrzeb nowoczesnego elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim oraz Jednostkach Administracji Rządowej, w celu zwiększenia efektywności realizowanych procesów;
 • Integracja z systemami realizowanymi w ramach projektów kluczowych „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) i projektem „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA), oraz serwisami o charakterze informacyjno – komunikacyjnym województwa mazowieckiego: www.mazowieckie.pl.

 

Zdefiniowane cele wpisują się w cel Priorytetu II „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wsparcie przedsięwzięć wynikających ze Strategii
e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013” oraz
cel Działania 2.2 „Rozwój e - usług dla obywateli”

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 2504, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry