Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Etapy realizacji projektu

 • Zakwalifikowanie do dofinansowania

• Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1483/176/12 z dnia 10 lipca  2012 r. projekt Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pn.: „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach „Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WM 2007 – 2013”.

 • Powołanie Pełnomocnika do spraw wdrożenia projektu

• Wojewoda mazowiecki 24 lipca 2012 r. powołał panią Helenę Ewę Stanisławską na Pełnomocnika do spraw wdrożenia projektu „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)”.

 • Powołanie Komitetu Sterującego

• 27 lipca 2012 r. weszło w życie Zarządzenie Nr  348 Wojewody Mazowieckiego w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektem pod nazwą „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)”.

 • Zawarcie umowy z marszałkiem województwa

• 3 września 2012 r. wojewoda mazowiecki pan Jacek Kozłowski zawarł z marszałkiem województwa mazowieckiego panem Adamem Struzikiem, umowę dotycząca przygotowania projektu indywidualnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013 Priorytet II „Przyspieszenie e - rozwoju Mazowsza ” działanie 2.2 „Rozwój e- usług” dla projektu „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD)”.

 • Powołanie zespołu realizacyjnego

• Do realizacji zadań w ramach projektu powołano Zespół realizacyjny (Zarządzenie Wojewody Nr  411 z dnia 25 września 2012 r.)  do spraw  projektu pod nazwą „Elektroniczna platforma wymiany i obiegu dokumentów administracji rządowej województwa mazowieckiego (EPWiOD)”.  Przewodniczącym jest pani Helena Ewa Stanisławska. W ramach Zespołu działają podzespoły robocze do spraw:
- finansowo – księgowych;
- informatycznych;
- ogólno – organizacyjnych;
- zamówień publicznych;
- wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją we wszystkich jednostkach administracji rządowej.      

 • Prace nad dokumentacją

• We wrześniu 2012 r. rozpoczęły się intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Przede wszystkim ogłoszono przetarg na opracowanie Studium Wykonalności, a następnie 20 listopada 2012 r. podpisano umowę z firmą ITTI na wykonanie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, Zespół realizacyjny ds. Projektu EPWiOD, zaczął przygotowywać i kompletować dokumenty jakie były wymagane przez Mazowiecką  Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie

• 31 grudnia 2012 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007 – 2013.

 • Zawarcie porozumień z Jednostkami Administracji Rządowej (JAR)

• Zgodnie z wymogami unijnymi zawarte zostały porozumienia w sprawie wspólnej realizacji i finansowania projektu EPWiOD z jednostkami administracji rządowej w województwie biorącymi, razem z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, udział w projekcie. Dokumenty podpisane zostały 31 stycznia br. przez wojewodę mazowieckiego i reprezentantów jednostek zespolonych.

 • Zatwierdzenie dofinansowania projektu

• 16 kwietnia br. zarząd województwa mazowieckiego zatwierdził uchwałę  w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pn. „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD). Otrzymaliśmy 69,5 pkt na 86 możliwych. Zostaliśmy zobligowani do złożenia dokumentacji wymaganej do podpisania umowy do 10 maja br., co zrobiliśmy w wyznaczonym terminie.      

 • Podpisanie porozumienia z JAR – wdrożenie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

• 28 czerwca 2013 r. wojewoda mazowiecki podpisał kolejne porozumienia z jednostkami administracji rządowej, w sprawie współpracy w zakresie wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

 • Kontrola projektu   

• Przeprowadzenie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych kontroli projektu EPWiOD w dniach 15-16 lipca 2013 r. zakończonej pozytywną oceną. Zakres kontroli obejmował prawidłowość zakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego (EPWiOD).

 • Podpisanie porozumienia w sprawie podpisania projektu

• 30 września 2013 r. zostało podpisane Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu. Porozumienie podpisali: Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Krzysztof Grzegorz Strzałkowski – wicemarszałek województwa mazowieckiego oraz Wiesław Raboszuk – członek zarządu województwa mazowieckiego.

 • Od początku trwania okresu projektu Beneficjent zrealizował następujące zadania:

Studium wykonalności i prace przygotowawcze (Opracowanie Studium Wykonalności, na potrzeby złożenia do Instytucji Zarządzającej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego nr 21, pod nazwą Elektroniczna Platforma Wymiany i Obiegu Dokumentów Administracji Rządowej Województwa Mazowieckiego" nr BKO-I.272.1.2012)

1.2. Zakup usługi wsparcia informatycznego

1.3. Zakup sprzętu dla MUW

1.4. Budowa serwerowni głównej z wyposażeniem

1.5. Zakup sprzętu dla systemów serwerów. Zestaw serwerowy typ I - Serwer aplikacyjny,bazodanowy, biblioteka, macierz, kontroler

1.6. Klimatyzacja do serwerowni zapasowej i JAR

1.7. Zakup elementów dla systemów - Licencje dostępowe systemu operacyjnego serwera (terminal i CAL)

1.8. Zakup sprzętu dla wyposażenia kancelarii w termiczne drukarki kodów kreskowych

1.9. Zakup oprogramowania walidującego

1.10.      Budowa sieci światłowodowych

1.11.      Zakup urządzeń wielofunkcyjnych skanujących

1.12.      Zakup elementów dla systemów - Licencje dostępowe systemu bazodanowego serwera (CAL)

1.13.      Serwery w serwerowni zapasowej z macierzą

1.14.      Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby projektu

1.15.      Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby projektu

1.16.      Urządzenia sieciowe

1.17.      Modernizacja sieci teleinformatycznej wraz ze sprzętem sieciowym oraz zapewnieniem zdalnego dostępu do systemu EZD

1.18.      KVM dla JAR

1.19. Zakup oprogramowania do kontrolerów domeny

1.20. Szkolenia w formie e-learningu (dla 1000 osób) z zakresu obsługi systemu

1.21. Szkolenia dla administratorów z zakresu zarządzania IT (45 szt.)

1.22. Koszty informacji i promocji projektu integralnie związane z jego realizacją

Aktualnie Beneficjent jest w trakcie realizacji zadania pn. Uruchomienie usług elektronicznych EPWiOD, w ramach którego klientom urzędu zostaną udostępnione  nowe e-usługi w ramach platformy e-PUAP.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Katarzyna Karmeluk, 26.11.2013, Ilość wejść: 1800, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry