Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

BIP

Oddział do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

główny specjalista


Joanna Mikulska

tel. 22 695 64 49
faks 22 695 63 86
wejście B, parter, pokój nr 60
jmikulska@mazowieckie.pl

 

specjalista


Jarosław Borkowski
tel. 22 695 64 50
faks 22 695 63 86

wejście B, parter, pokój nr 60

 jborkowski@mazowieckie.pl

inspektor wojewódzki

Piotr Łuczyński

tel. 22 695 64 50
faks 22 695 63 86

wejście B, parter, pokój nr 60
pluczynski@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy :

 

  1. organizacja i przeprowadzanie instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej nowo zatrudnionych pracowników Urzędu oraz osób odbywających praktyki, staż zawodowy i wolontariat
  2. prowadzenie spraw z zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
  3. opracowywanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
  4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bieżące informowanie Dyrektora Generalnego o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych w środowisku pracy wraz z wnioskami dotyczącymi usunięcia nieprawidłowości
  5. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń wpływających na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników
  6. udział w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Urzędu
  7. doradztwo w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których mogą występować czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
  8. opracowywanie oraz nadzorowanie stosowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów Urzędu
  9. koordynacja praktycznego sprawdzenia ewakuacji
  10. nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i oznakowaniem sprzętu przeciwpożarowego oraz znaków ewakuacyjnych i ostrzegawczych w budynkach, których Urząd jest właścicielem, zarządcą lub administratorem, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 517, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry