Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Obsługi Prawnej

BIP

Oddział Obsługi Prawnej


koordynator oddziału

Konrad Kosior


tel. 22 695 62 16
faks. 22 695 63 86
wejście B, II piętro, pokój nr 232
kkosior@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Obsługi Prawnej:

 

1. świadczenie pomocy prawnej dla Wojewody, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, w tym:

 

  •  sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne
  •  informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym

 

2. opiniowanie projektów umów oraz projektów porozumień, w tym w sprawach zamówień publicznych

3. opiniowanie, pod względem formalnoprawnym, projektów decyzji i postanowień Wojewody o skomplikowanym stanie faktycznym

4. zastępstwo procesowe w imieniu Wojewody i Dyrektora Generalnego przed sądami w tym sądami polubownymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami orzekającymi, w szczególności:


  •   przygotowywanie pism procesowych oraz opinii prawnych w zakresie prowadzonych spraw
  •   podejmowanie wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia roszczeń i egzekucji
  •   sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne oraz wnoszenie zażaleń do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

5. opiniowanie pod względem formalnoprawym odpowiedzi na wystąpienia w ramach prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa, kontroli i Rzecznika Praw Obywatelskich

6. sporządzanie wszelkich pism procesowych w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi przed I i II instancją, w tym w postępowaniach ugodowych i wznowieniowych, składanie wniosków o nadanie klauzuli wykonalności oraz występowanie o stwierdzenie prawomocności wyroków

7. świadczenie pomocy prawnej dla Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego oraz dla dyrektorów komórek organizacyjnych

8. współpraca z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej przy wykonywaniu przez nią zastępstwa procesowego, w tym opracowywanie stanowiska w sprawie, której stroną jest Skarb Państwa – Wojewoda

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 1179, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry