Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Spraw Pracowniczych

BIP

Zadania Oddziału Spraw Pracowniczych:

1. opracowywanie i aktualizacja regulaminu pracy Urzędu

2. prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy pracowników Urzędu, w tym:

 

  • prowadzenie elektronicznej bazy danych pracowników
  • wystawianie świadectw pracy byłym pracownikom Urzędu i innych instytucji na podstawie akt osobowych znajdujących się w archiwum zakładowym

3. prowadzenie spraw osobowych kierowników zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej

4. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników Urzędu i wykonywanie wszystkich czynności dotyczących płac i ubezpieczeń pracowniczych oraz innych wypłat wynikających ze stosunku pracy, w tym przygotowywanie wykazu pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

5. przygotowywanie wypłat dla pracowników Urzędu oraz dla osób niebędących pracownikami wynikających z umów cywilnoprawnych

6. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym Rp-7

7. przygotowywanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

8. prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9. weryfikacja wniosków składanych przez członków korpusu służby cywilnej do postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej

10. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników Urzędu

11. obsługa komisji dyscyplinarnej Urzędu

12. obsługa komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji lub mobbingowi w Urzędzie

13. współpraca z Biurem Ochrony w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników Urzędu

14. prowadzenie spraw związanych z reklamacją od pełnienia służby wojskowej w czasie wojny, w zakresie dotyczącym pracowników Urzędu

15. koordynowanie i monitorowanie systemu ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej z wyjątkiem osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej, w tym:


  • wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych w procesie przeprowadzania ocen okresowych
  • przygotowywanie arkuszy pierwszej i okresowej oceny dla członków korpusu służby cywilnej
  • monitorowanie terminowości sporządzanych ocen i ich weryfikacja

 

16. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie

17. koordynacja zadań dotyczących zawierania przez Urząd umów na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników

18. prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem dla pracowników Urzędu w związku z przepisami o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

 

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.02.2018, Ilość wejść: 15962, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry