Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Spraw Pracowniczych

BIP

kierownik oddziału

Joanna Robak
tel. 22 695 62 15
faks 22 695 60 47
wejście B, piętro I, pokój nr 167
e-mail jrobak@mazowieckie.pl

zastępca kierownika oddziału

Marta Kryca

tel. 22 695 66 18
faks 22 695 60 47
wejście B, piętro I, pokój nr 157
e-mail: mkryca@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Spraw Pracowniczych:

 1. opracowywanie Regulaminu Pracy urzędu
 2. prowadzenie spraw osobowych wynikających ze stosunku pracy pracowników urzędu
 3. prowadzenie spraw osobowych kierowników zespolonych służb, inspekcji, straży wojewódzkich oraz Państwowej Straży Rybackiej
 4. sporządzanie list wynagrodzeń pracowników urzędu i wykonywanie wszystkich czynności dotyczących płac i ubezpieczeń pracowniczych oraz innych wypłat wynikających ze stosunku pracy
 5. przygotowywanie wypłat dla pracowników urzędu oraz dla osób niebędących pracownikami wynikających z umów cywilno-prawnych
 6. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym Rp-7
 7. prowadzenie komputerowej bazy danych, w tym:
  • wprowadzanie danych pracowników nowo zatrudnionych
  • aktualizowanie danych związanych ze stosunkiem pracy
  • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 8. przygotowywanie wykazu pracowników uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 9. przygotowywanie deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 10. prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 11. weryfikacja wniosków składanych przez członków korpusu służby cywilnej do postępowania kwalifikacyjnego o mianowanie w służbie cywilnej
 12. prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników urzędu
 13. obsługa administracyjna komisji dyscyplinarnej i komisji antymobbingowej urzędu
 14. współpraca z Biurem Ochrony w zakresie obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu
 15. prowadzenie spraw związanych z reklamacją od pełnienia służby wojskowej w czasie wojny w zakresie dotyczącym pracowników urzędu
 16. koordynowanie i monitorowanie systemu ocen okresowych oraz pierwszej oceny członków korpusu służby cywilnej, w tym:
  • wsparcie merytoryczne komórek organizacyjnych w procesie przeprowadzania ocen okresowych
  • przygotowywanie arkuszy pierwszej i okresowej oceny dla członków korpusu służby cywilnej
  • monitorowanie terminowości sporządzanych ocen i ich weryfikacja
 17. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w urzędzie
 18. koordynacja zadań dotyczących zawierania przez urząd umów na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników
 19. wystawianie świadectw pracy byłym pracownikom urzędu i innych instytucji, na podstawie akt osobowych znajdujących się w archiwum zakładowym
 20. prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem dla pracowników urzędu w związku z przepisami o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Podziel / Share
Opublikowane przez JSK Internet, 31.07.2009, Ilość wejść: 13799, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry