Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administracyjny

BIP


Zadania Oddziału Administracyjnego:

 1. prowadzenie spraw z zakresu administrowania nieruchomościami, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd Urzędowi oraz użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych;
 2. koordynowanie spraw związanych z  zasobami lokalowymi Urzędu;
 3. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu;
 4. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznych sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej;
 5. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych F03;
 6. prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego;
 7. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, monitorowaniem wykonania i realizacją zakupów artykułów biurowych, wyposażania pomieszczeń Urzędu i innych zakupów, z wyłączeniem sprzętu informatycznego;
 8. prowadzenie powielarni Urzędu oraz w uzgodnieniu z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej spraw dotyczących zaopatrzenia Urzędu we właściwe pieczęcie i stemple;
 9. prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych, będących w dyspozycji biura, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych;
 10. prowadzenie magazynu Urzędu, w tym spraw związanych z gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą;
 11. prowadzenie spraw związanych z zakupem biletów komunikacji miejskiej na potrzeby Urzędu;
 12. zakup biletów lotniczych w uzgodnieniu z Biurem Wojewody, w celu realizacji wizyt oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewodów i Dyrektora Generalnego;
 13. planowanie i realizację prac remontowych wynikających z zaleceń przeglądów stanu technicznego budynków, obchodów nieruchomości i zapotrzebowań zgłaszanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, w tym zgłaszanych poprzez system Zgłoszeń Informatycznych OTRS;
 14. prowadzenie spraw związanych z przeprowadzkami;
 15. prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów;
 16. koordynowanie spraw z zakresu zapewnienia ochrony osób i mienia oraz nadzór nad realizacją planu ochrony Urzędu, w tym:
  • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu, w tym zapewnienie wyposażenia budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem;
  • opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
  • prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżąca kontrola przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu;
  • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych, nadawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad elektronicznym systemem wydawania kluczy;
  • prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, spraw związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu w identyfikatory;
 17. współpracę z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań wynikających z „Instrukcji organizacji pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego” w zakresie zadań oddziału;
 18. realizację zadań  w zakresie właściwości delegatur związanych z administrowaniem i utrzymaniem nieruchomości Urzędu.
Podziel / Share
Joanna Brzezińska, 23.05.2018, Ilość wejść: 2584, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry