Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Administracyjny

BIP

 

Zadania Oddziału Administracyjnego:

 1. koordynowanie spraw związanych z remontami oraz konserwacjami budynków Urzędu;
 2. planowanie i realizację prac remontowych wynikających m.in.: z zaleceń przeglądów stanu technicznego budynków, obchodów nieruchomości i zgłoszeń kierowanych do biura, w tym poprzez system Zgłoszeń Informatycznych OTRS;
 3. współpraca z Biurem Rozwoju i Inwestycji w sprawie realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących nieruchomości Urzędu;
 4. prowadzenie spraw z zakresu administrowania nieruchomościami Urzędu, w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi w trwały zarząd Urzędowi oraz użytkowanymi na podstawie umów najmu, użyczenia i innych tytułów prawnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia Urzędu;
 6. opracowywanie i przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdań z realizacji krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej;
 7. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz gospodarki magazynowej i sporządzanie sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych;
 8. prowadzenie spraw w zakresie oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz przekazywania zbędnych składników majątku Urzędu innym podmiotom oraz przeprowadzenie procedury likwidacyjnej zbędnego majątku ruchomego;
 9. prowadzenie obsługi logistyczno-technicznej spotkań, narad oraz uroczystości w tym rezerwacja i obsługa sal konferencyjnych, będących w dyspozycji biura, na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu i instytucji zewnętrznych;
 10. prowadzenie spraw związanych z alokacją zasobów Urzędu;
 11. prowadzenie rejestru użytkowników sprzętu RTV w Urzędzie oraz sporządzanie wniosków o rejestrację odbiorników i zapłatę abonamentów;
 12. zapewnienie sprawnej łączności telefonicznej Urzędu zarówno stacjonarnej, jak i komórkowej oraz prowadzenie rozliczeń z tym związanych;
 13. koordynowanie spraw z zakresu zapewnienia ochrony osób i mienia oraz nadzór nad realizacją planu ochrony Urzędu, w tym:
 • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem i kontrolą stanu zabezpieczenia obiektów Urzędu, w tym zapewnienie wyposażenia budynków i pomieszczeń Urzędu w środki zabezpieczenia fizycznego i technicznego oraz nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem;
 • opracowywanie zasad i procedur mających na celu zapobieganie próbom zakłócania porządku na terenie budynków Urzędu oraz nadzór nad ich wdrażaniem;
 • prowadzenie ewidencji wydawanych przepustek uprawniających do wjazdu na parking Urzędu oraz bieżąca kontrola przestrzegania zasad wjazdu na teren Urzędu;
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do pobierania kluczy i dostępu do pomieszczeń służbowych, nadawanie uprawnień oraz sprawowanie nadzoru nad elektronicznym systemem wydawania kluczy;
 • prowadzenie, we współpracy z Biurem Kadr i Obsługi Prawnej, spraw związanych z wyposażeniem pracowników Urzędu w identyfikatory; 

14. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań związanych organizacją pracy na stanowisku kierowania Wojewody Mazowieckiego w zakresie zadań oddziału.

Podziel / Share
23.05.2018, Ilość wejść: 2863, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry