Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych

BIP

Oddział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych

Kierownik

Ewelina Subda
tel. 22 695 62 84
faks 22 695 62 60
wejście E, parter, pokój 410
e-mail esubda@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych:

 1. planowanie i koordynowanie spraw dotyczących utrzymania systemów informatycznych związanych z prawidłową realizacją i rozliczeniem zaciąganych zobowiązań;
 2. analiza potrzeb w szczególności sprzętowych, aplikacyjnych, licencyjnych zgłaszanych przez biura/wydziały Urzędu pod kątem możliwości skutecznego wykorzystania zasobów;

 3. przygotowywanie dokumentacji dla Oddziału Zamówień Publicznych dotyczących  postępowań na zakup sprzętu, oprogramowania oraz utrzymania systemów informatycznych i sieci na potrzeby Urzędu;

 4. prowadzenie spraw w zakresie racjonalnego wykorzystania środków pieniężnych przeznaczonych na informatyzację w tym monitorowanie ryzyk realizacji budżetu;

 5. planowanie i koordynowanie realizacji inwestycji informatycznych Urzędu;

 6. planowanie i wdrażanie projektów informatycznych finansowanych ze środków unijnych
  i budżetu Urzędu;

 7. opiniowanie projektów informatycznych w zakresie spójności z infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu;

 8. współudział w opracowywaniu planu finansowego budżetu dysponenta I i III stopnia;

 9. sporządzanie analiz z wykonania wydatków budżetowych na potrzeby kierownictwa
  w części dotyczącej oddziału;

 10. przygotowywanie informacji i wyjaśnień dla jednostek prowadzących kontrole wykonania budżetu;

 11. tworzenie i koordynowanie zadań wynikających z polityki bezpieczeństwem informacji, utrzymanie aktualności procedur i instrukcji polityki w obszarze danych przetwarzanych
  w systemach informatycznych;

 12. dokonywanie zleconych analiz projektów rządowych w zakresie informatyzacji;

 13. zapewnienie certyfikatów i podpisów elektronicznych w Urzędzie;

 14. koordynacja zadania związanego z inwentaryzacją sprzętu oraz wartości niematerialnych
  i prawnych.


Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 619, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry