Pomoc dla niepełnosprawnych

Oświadczenia Majątkowe

BIP

Administracja samorządowa


Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym składanych wojewodzie przez przedstawicieli administracji samorządowej


Podstawy prawne

Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązani są:

 • przewodniczący sejmiku województwa, marszałek województwa,
 • przewodniczący rad powiatów, starostowie,
 • przewodniczący rad gmin, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast),
 • przewodniczący rad dzielnic m. st. Warszawy 

z terenu województwa mazowieckiego.

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta),
 • wyboru/powołania na stanowisko/zatrudnienia (marszałek, starosta).

Kolejne oświadczenia:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent miasta),
 • w dniu odwołania ze stanowiska/w dniu rozwiązania umowy o pracę (marszałek, starosta).

Do pierwszego oświadczenia majątkowego marszałek województwa/starosta/wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność prowadził przed dniem wyboru, zaś radny województwa/powiatu/gminy, jeżeli działalność prowadził z wykorzystaniem mienia (odpowiednio) województwa/powiatu/gminy, w którym uzyskał mandat.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, które nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu się z urzędem skarbowym, np. emeryci rozliczani przez ZUS, rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, dokonują na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu składanego oświadczenia majątkowego, stosownej adnotacji odnośnie właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).

Gdzie należy złożyć oświadczenia o stanie majątkowym

Wypełnione oświadczenia majątkowe należy przesłać pocztą w zaklejonej kopercie na adres:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
  Biuro Ochrony
  pl. Bankowy 3/5
  00-950 Warszawa
  /z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”/,
 • lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie /z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”/ w:
  Punkcie Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, wejście "F" od Al. Solidarności 81.

Niezłożenie oświadczeń o stanie majątkowym w terminie

Jeżeli określone w ustawach samorządowych terminy na złożenie oświadczenia majątkowego (w zależności od pełnionej funkcji - 30 dni od dnia ślubowania, powołania, zatrudnienia) nie zostaną dotrzymane, Wojewoda Mazowiecki w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, wzywa daną osobę do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu skutkuje:

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta), radny (gminy, powiatu, województwa) - wygaśnięcie mandatu,
 • marszałek województwa, starosta - utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia (w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone z przekroczeniem terminu); odwołanie w drodze uchwały sejmiku województwa, rady powiatu /odpowiednio/ najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 20.09.2011, Ilość wejść: 25202, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry