Pomoc dla niepełnosprawnych

Oświadczenia Majątkowe

Administracja rządowa

Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym
składanych wojewodzie i dyrektorowi generalnemu urzędu
przez pracowników administracji rządowej

 

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnośći gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1393).
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1162).

 

Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

1. pracownicy urzędów państwowych, w tym urzędnicy służby cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze:

  • dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych organów administracji ogólnej;

2. pracownicy urzędów państwowych, w tym urzędnicy służby cywilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1;

3. urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

4. pracownicy przedsiębiorstw państwowych (dla których organem założycielskim jest wojewoda) zajmujący stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa.

 

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie:

  • składa się przed objęciem stanowiska.

Kolejne oświadczenia:

  • co roku do dnia 31 marca, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

  • w dniu opuszczenia stanowiska.

 

Skutki niezłożenia lub podania nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym

Niezłożenie oświadczenia majątkowego albo podanie w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową.

Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, podaje w nim nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 14 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 20.09.2011, Ilość wejść: 26865, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry