Pomoc dla niepełnosprawnych

Oświadczenia Majątkowe

Administracja rządowa

Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym
składanych wojewodzie i dyrektorowi generalnemu urzędu
przez pracowników administracji rządowej

 

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalnośći gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1162).

 

Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

1. pracownicy urzędów państwowych, w tym urzędnicy służby cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze:

  • dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego, dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej) i jego zastępcy oraz głównego księgowego - w urzędach terenowych organów administracji ogólnej;

2. pracownicy urzędów państwowych, w tym urzędnicy służby cywilnej, zajmujący stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskami wymienionymi w pkt 1;

3. urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

4. pracownicy przedsiębiorstw państwowych (dla których organem założycielskim jest wojewoda) zajmujący stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa.

 

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie:

  • składa się przed objęciem stanowiska.

Kolejne oświadczenia:

  • co roku do dnia 31 marca, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

  • w dniu opuszczenia stanowiska.

 

Skutki niezłożenia lub podania nieprawdy w oświadczeniu o stanie majątkowym

Niezłożenie oświadczenia majątkowego albo podanie w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową.

Kto będąc obowiązany do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, podaje w nim nieprawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 14 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 20.09.2011, Ilość wejść: 25796, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry