Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje o projekcie

Cele projektu

Cele projektu

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców województwa mazowieckiego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów informatycznych udostępniających informację publiczną.

Osiągnięcie celu głównego projektu nastąpi do połowy 2018 r., w wyniku realizacji następujących działań:
uruchomienie jednego punktu dostępu do katalogu usług publicznych zespolonej administracji rządowej województwa mazowieckiego, obejmującego 105 e-usług o średnim i wysokim poziomie dojrzałości;
usunięcie znanych luk bezpieczeństwa przetwarzania danych środowisk IT wybranych jednostek rządowej administracji zespolonej województwa mazowieckiego;
integrację głównych systemów informatycznych jednostek zespolonej administracji rządowej oraz podniesienie poziomu ich interoperacyjności;
zapewnienia dostępu do usług osobom niepełnosprawnym.

Zakres przedmiotowy projektu w pełni wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, której celem jest zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej. Biorąc pod uwagę potrzeby oraz skalę koniecznych do podjęcia działań na Mazowszu w obszarze e-usług, jedną z priorytetowych e-usług jest e-administracja (w tym geoinformacja) i kontynuowanie działań podjętych w latach 2007-2013, ze szczególnym naciskiem na tworzenie i rozwój e-usług publicznych skierowanych do obywateli i przedsiębiorców.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kniaź, 29.11.2017, Ilość wejść: 127, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry