Pomoc dla niepełnosprawnych

Ciechanów

Ciechanów

Kierownik Delegatury
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
Krzysztof Bieńkowski

 tel. 23 671 93 01
 kbienkowski@mazowieckie.plDelegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
 Sekretariat Delegatury
 tel. 23 671 93 00
 fax. 23 671 93 03


ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanów
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 


Wydział Spraw Cudzoziemców / Spraw Obywatelskich
Godziny pracy: poniedziałek 10:00 - 18:00 
             wtorek - piątek 8:00 - 16:00

                 

 

Zadania Delegatury:

 • reprezentowanie Wojewody na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych 
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP 
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego 
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 

Oddziały i samodzielne stanowiska pracy w Delegaturze w Ciechanowie: 
 • Oddział Infrastruktury
  
 • Oddział Spraw Obywatelskich
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Oddział Kontroli
 • Oddział Nadzoru Prawnego
 • Oddział Geodezji
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Wojewody
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Obsługi Urzędu
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej

 
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 27039, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry