Pomoc dla niepełnosprawnych

Ciechanów

Kierownik Delegatury
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi
Robert Kochański

 tel. 23 671 93 01 
rkochanski@mazowieckie.pl
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie
 Sekretariat Delegatury
 tel. 23 671 93 00
 fax. 23 671 93 03
ul. 17 Stycznia 7, 06 - 400 Ciechanów
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00 

Wydział Spraw Cudzoziemców / Spraw Obywatelskich
Godziny pracy: poniedziałek 10:00 - 18:00              
 wtorek - piątek 8:00 - 16:00                 

 

Zadania Delegatury:

 

 • reprezentowanie Wojewody na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych 
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • wydawanie opinii urzędom morskim w sprawie książeczek żeglarskich
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP 
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego 
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 Oddziały i samodzielne stanowiska pracy w Delegaturze w Ciechanowie: 
 • Oddział Infrastruktury
 • Oddział Spraw Obywatelskich
 • Oddział Spraw Cudzoziemców
 • Oddział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • Oddział Kontroli
 • Oddział Nadzoru Prawnego
 • Oddział Geodezji
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Wojewody
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Obsługi Urzędu
 • Samodzielne Stanowiska Pracy w Biurze Kadr i Obsługi Prawnej

 
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 33867, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry