Pomoc dla niepełnosprawnych

Radom

Radom

Kierownik Delegatury
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

Krzysztof Murawski

  kmurawski@mazowieckie.plDelegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  Sekretariat Delegatury
  tel. 48 362 08 70, 48 362 28 00
  fax. 48 362 85 68


ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Wydział Spraw Cudzoziemców / Wydział Spraw Obywatelskich
Godziny pracy: poniedziałek 10:00 18:00
               wtorek - piątek 8:00 - 16:00

 

 

Zadania Delegatury:
 • reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:

 • Biuro Wojewody
 • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Nadzoru Prawnego
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomośc
 • Wydział Spaw Cudzoziemców
 • Wydział Finansów
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 44112, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry