Pomoc dla niepełnosprawnych

Radom

Kierownik Delegatury
Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

Krzysztof Murawski

  kmurawski@mazowieckie.plDelegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu
  Sekretariat Delegatury
  tel. 48 362 08 70, 48 362 28 00
  fax. 48 362 85 68


ul. Stefana Żeromskiego 53, 26-600 Radom
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00


Wydział Spraw Cudzoziemców / Wydział Spraw Obywatelskich
Godziny pracy: poniedziałek 10:00 18:00
               wtorek - piątek 8:00 - 16:00

 

 

Zadania Delegatury:
 • reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:

 • Biuro Wojewody
 • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej
 • Biuro Obsługi Urzędu
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Infrastruktury
 • Wydział Kontroli
 • Wydział Polityki Społecznej
 • Wydział Geodezji
 • Wydział Spraw Obywatelskich
 • Wydział Nadzoru Prawnego
 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomośc
 • Wydział Spaw Cudzoziemców
 • Wydział Finansów
Podziel / Share
Magdalena Kubis, 28.02.2018, Ilość wejść: 53819, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry