Pomoc dla niepełnosprawnych

Siedlce

Siedlce

Delegatura w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce
Godziny pracy: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku 


Wydział Spraw Cudzoziemców Infolinia Telefoniczna 22 695 67 70 / 
Wydział Spraw Obywatelskich 25 644 71 64, 25 644 71 65 

Godziny pracy: od 10:00 do 18:00 poniedziałki 
            od 8:00 do 16:00 od wtorku do piątku 

Marek Renik:

Kierownik Delegatury                                                    

 

Samodzielne Stanowisko do Spraw Współpracy ze Społecznościami Lokalnymi

 

tel. 25 644 32 84

fax. 25 644 82 34

mrenik@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat Delegatury - pok. nr 805    

VIII piętro

tel. 25 644 32 84
fax. 25 644 82 34

 

Zadania Delegatury:
 • reprezentowanie Wojewody Mazowieckiego na terenie działania delegatury
 • nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego wykonywanych przez ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, ośrodki wsparcia, środowiskowe domy  samopomocy, powiatowe urzędy pracy
 • prowadzenia postępowań administracyjnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno –budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę
 • prowadzenie spraw paszportowych
 • współpraca z placówkami konsularnymi Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach paszportowych
 • dystrybucja blankietów odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
 • potwierdzanie profilu zaufanego e-PUAP
 • wydawanie dokumentów cudzoziemcom w sprawach realizowanych przez Wydział Spraw Cudzoziemców
 • przyjmowanie wniosków związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • wykonywanie czynności związanych z bieżącym zarządzaniem mieniem i reprezentowaniem Skarbu Państwa w zakresie wynikającym z udzielonych upoważnień
 • kontrola jednostek samorządu terytorialnego
 • kontrola podmiotów leczniczych
 • kontrola finansowa
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami organów samorządu terytorialnego i ich związków przy zastosowaniu kryterium legalności
 • przyjmowanie korespondencji urzędowej
 • przyjmowanie klientów w sprawach petycji, skarg i wniosków
 • prowadzenie Archiwum Zakładowego Urzędu
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego w zakresie procedury ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym

 

Biura/Wydziały:

 • Biuro Wojewody  tel. 25 644-32-84

 • Biuro Kadr i Obsługi Prawnej ( Archiwum Kancelaria)  tel.  25 644-62-34

 • Biuro Obsługi Urzędu  tel. 25 644-81-73

 • Wydział Geodezji - Oddział Geodezji i Kontroli  tel. 25 644-81-85                                   

 • Wydział Infrastruktury  tel. 25 632-20-82

 • Wydział Kontroli  tel. 25 644-39-46

 • Wydział Zdrowia tel. 25 632-20-83

 • Wydział Polityki Społecznej  tel. 25 644-71-75

 • Wydział Nadzoru Prawnego tel. 25 644-71-63

 • Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości 25 644-81-78

 • Wydział Spraw Obywatelskich  tel. 25 644-71-64

 • Wydział Spraw Cudzoziemców  tel. 22 695-67-73, 22 695-67-52, 22 695-65-51

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 21.03.2018, Ilość wejść: 33327, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry