Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych

BIP

Do zakresu działania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych należy:

1) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających z ustawy – Prawo wodne oraz przepisów odrębnych;
2) uzgadnianie i opiniowanie projektów map i planów w zakresie określonym w ustawie – Prawo wodne, w tym:
a) opiniowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
b) uzgadniane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
c) uzgadnianie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
d) uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy,
e) opiniowanie planu gospodarowania wodami;
3) realizacja zadań Wojewody na podstawie ustawy – Prawo wodne, w tym:
a) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa,
b) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem, wykorzystaniem i rozliczaniem środków finansowych z budżetu państwa pochodzących z różnych źródeł finansowych (rezerwy celowe będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa), przeznaczonych na realizację zadań,
c) nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa, będących przedmiotem finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych;
4) kontrola realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo wodne, w tym:
a) przygotowywanie rocznego planu kontroli,
b) przygotowywanie dokumentów wszczynających postępowanie kontrolne,
c) przeprowadzanie kontroli (zakres rzeczowy i zamówień publicznych) przy współpracy z pracownikami Wydziału Kontroli (zakres finansowy),
d) przygotowywanie arkuszy ustaleń kontroli, projektu wystąpienia oraz wystąpienia pokontrolnego,
e) kontrola organów samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostek podporządkowanych Wojewodzie,
f) przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;
5) realizacja zadań związanych z edukacją przeciwpowodziową dzieci i młodzieży, w tym:
a) uzgadnianie i realizacja zadań w zakresie edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będących w gestii Urzędu,
b) przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) weryfikacja i przedkładanie rozliczeń finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
6) realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, w tym:
a) przygotowanie wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, w celu pozyskania środków z rezerwy celowej,
b) weryfikacja wniosków o przyznanie dotacji,
c) przygotowywanie podziału dotacji,
d) przygotowywanie obwieszczeń Wojewody w sprawie wykazu spółek, którym przyznano dotację,
e) przygotowywanie oraz zawieranie umów i aneksów dotyczących finansowania zadań,
f) weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z zapisów umów,
g) wnioskowanie do Wydziału Finansów o wypłatę dotacji,
h) przygotowywanie okresowych zestawień z zadań zrealizowanych w ramach dotacji,
i) nadzór i kontrola nad działalnością związków spółek wodnych, w tym:
- opiniowanie uchwał Walnego Zgromadzenie w zakresie zgodności z prawem i Statutem Związku Spółek Wodnych,
- opiniowanie Statutów Związku Spółek Wodnych w zakresie zgodności z prawem,
- przygotowywanie decyzji zatwierdzających Statut Związku Spółek Wodnych;
7) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie określonym ustawą –  Prawo wodne, w tym:
a) opiniowanie wniosków wraz z dokumentacją dotyczącą ustanowienia stref ochronnych ujęć wody,
b) przygotowywanie projektu rozporządzenia o ustanawianiu stref ochronnych ujęć wody,
c) ustanawianie obszarów ochronnych wód podziemnych,
d) kontrola oznaczeń ustanowionych stref ochronnych
e) przyjmowanie planów utrzymania wód,
f) ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich;
8) prowadzenie rejestrów i zbiorów danych w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych;
9) udział w komitetach konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich.

Podziel / Share
05.08.2011, Ilość wejść: 13957, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry