Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział ds. Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych

BIP

Oddział ds. Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły

Kierownik:

Agnieszka Błażejak

Tel. 22 695 64 57,
Faks 22 695 64 84,
pokój nr 525,
e- mail ablazejak@mazowieckie.pl


Do zakresu działania Oddziału do spraw Bezpieczeństwa Powodziowego i Melioracji Wodnych należy:


1) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego wynikających z przepisów Prawo wodne oraz przepisów odrębnych;

2) uzgadnianie i opiniowanie projektów map i planów w zakresie określonym przepisami Prawo wodne, w tym:
a) opiniowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego,
b) uzgadniane map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego,
c) uzgadnianie planów zarządzania ryzykiem powodziowym,
d) uzgadnianie planów przeciwdziałania skutkom suszy,
e) opiniowanie planu gospodarowania wodami;

3) realizacja zadań zleconych przepisami Prawo wodne, w tym:
a) koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa,
b) przygotowywanie projektów umów o finansowanie zadań przy współpracy z Wydziałem Finansów i Biurem Kadr i Obsługi Prawnej,
c) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem, wykorzystaniem i rozliczaniem środków finansowych z budżetu państwa pochodzących z różnych źródeł finansowych (rezerwy celowe będące w dyspozycji ministra właściwego do spraw rolnictwa), przeznaczonych na realizację zadań,
d) nadzór nad wykorzystaniem przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa, będących przedmiotem finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych,
e) planowanie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z przepisów prawa wodnego;

4) kontrola realizacji zadań wynikających z przepisów Prawo wodne, w tym:a) przygotowywanie rocznego planu kontroli,
b) przygotowywanie dokumentów wszczynających postępowanie kontrolne,
c) przeprowadzanie kontroli (zakres rzeczowy i zamówień publicznych) przy współpracy z pracownikami Wydziału Kontroli (zakres finansowy),
d) przygotowywanie arkuszy ustaleń kontroli, projektu wystąpienia oraz wystąpienia pokontrolnego,
e) kontrola organów samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz jednostek podporządkowanych Wojewodzie,
f) przygotowywanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli;

5) realizacja zadań związanych z edukacją przeciwpowodziową dzieci i młodzieży na terenie województwa, w tym:
a) uzgadnianie i realizacja zadań w zakresie edukacji przeciwpowodziowej dzieci i młodzieży zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będących w gestii Urzędu,
b) przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
c) weryfikacja i przedkładanie rozliczeń finansowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;

6) realizacja zadań w zakresie pomocy finansowej z budżetu państwa dla spółek wodnych, w tym:
a) przygotowanie wniosku do ministra właściwego do spraw rolnictwa, w celu pozyskania środków z rezerwy celowej,
b) weryfikacja wniosków o przyznanie dotacji,
c) przygotowywanie podziału dotacji,
d) przygotowywanie obwieszczeń Wojewody w sprawie wykazu spółek, którym przyznano dotację,
e) przygotowywanie oraz zawieranie umów i aneksów dotyczących finansowania zadań,
f) weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej dotyczącej realizacji zadań wynikających z zapisów umów,
g) wnioskowanie do Wydziału Finansów o wypłatę dotacji,
h) przygotowywanie okresowych zestawień z zadań zrealizowanych w ramach dotacji;

7) wydawanie aktów prawa miejscowego w zakresie określonym przepisami Prawo wodne, w tym:
a) ustanawianie stref ochronnych ujęć wody,
b) ustanawianie obszarów ochronnych wód podziemnych,
c) przyjmowanie planów utrzymania wód,
d) ustanawianie i znoszenie obwodów rybackich;

8) prowadzenie rejestrów i zbiorów danych w zakresie stref ochronnych oraz obszarów ochronnych;

9) udział w komitetach konsultacyjnych powoływanych przez Prezesa Wód Polskich.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 05.08.2011, Ilość wejść: 11609, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry