Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

BIP

Oddział Spraw Obronnych, Obrony Cywilnej i Logistyki

kierownik
Ireneusz Krzos

tel. 22 695 64 11
faks 22 695 64 84

pokój nr 519,
e-mail: ikrzos@
mazowieckie.pl

zastępca kierownika
Katarzyna Podgórniak

tel. 22 695 62 06
faks 22 695 64 84

pokój nr 519,
e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Oddziału Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej należy:

1) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obrony cywilnej przez urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie województwa;
2) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu obrony cywilnej;
3) tworzenie, ewidencjonowanie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
4) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
5) współdziałanie z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
6) programowanie, planowanie i realizacja szkolenia w zakresie obrony cywilnej w województwie;
7) zapewnienie utrzymania infrastruktury technicznej obrony cywilnej, w tym zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, remontu i wymiany sprzętu, środków technicznych i umundurowania oraz zapewnienie jednolitości miar i dokładności pomiarów związanych z bezpieczeństwem państwa;
8) koordynowanie przedsięwzięć dotyczących zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
9) koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
10) zapewnienie funkcjonowania Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego;
11) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
12) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitej dyspozytorskiej sieci łączności radiowej wykorzystywanej przez jednostki systemu państwowego ratownictwa medycznego;
13) współpraca z krajowym operatorem sieci łączności bezprzewodowej w systemie państwowego ratownictwa medycznego;
14) opracowanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych;
15) uzgadnianie rejonowych planów działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie realizacji ich obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
16) uzgadnianie planów działań operatorów pocztowych w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym na wypadek wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
17) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;
18) nadzór nad przygotowaniem i zapewnieniem niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych;
19) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno–epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
20) prowadzenie ewidencji społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie województwa, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;
21) planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;
22) przygotowanie i uaktualnianie planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w województwie;
23) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki, w tym uzgadnianie planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła oraz udział w realizacji zadań podejmowanych w sytuacjach wymagających wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych i w dostarczaniu ciepła;
24) organizowanie, nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań obronnych przez urząd, rządową administrację zespoloną i niezespoloną administrację rządową, samorząd terytorialny oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne na terenie województwa;
25) koordynowanie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej:
a) pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b) operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach kryzysu i wojny,
c) programowania obronnego,
d) stanowisk kierowania,
e) organizacji Urzędu na czas wojny,
f) przemieszczania Urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,
g) organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,
h) służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
26) programowanie, planowanie i realizacja szkolenia obronnego w województwie;
27) realizacja zadań w zakresie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
28) planowanie i nadzorowanie wykonania przez jednostki administracji samorządowej zadań w zakresie powoływania, formowania oraz przygotowania do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji;
29) przedstawianie propozycji związanych z reklamowaniem od pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
30) realizacja zadań związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) w przedmiocie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony i wydawanie decyzji w tym zakresie,
b) koordynowanie działalności organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania i nakładania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa mazowieckiego,
c) prowadzenie zbiorczych wykazów świadczeń osobistych i rzeczowych na obszarze województwa;
31) planowanie i koordynowanie przygotowań transportu drogowego, kolejowego i wodnego na potrzeby obronne państwa na terenie województwa;
32) realizacja zadań związanych z tworzeniem stref niebezpieczeństwa na podstawie przepisów o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
33) nadzór nad organizacją i przebiegiem doręczania kart powołania do służby wojskowej w trybie natychmiastowym na terenie województwa;
34) planowanie i koordynowanie przygotowania i wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz planowanie wykorzystania rezerw strategicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
35) realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS);
36) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne;
37) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem medalu „Za zasługi dla obronności kraju”;
38) utrzymywanie w gotowości Zapasowego Stanowiska Kierowania;
39) wyposażanie i utrzymywanie wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 18302, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry