Pomoc dla niepełnosprawnych

Odnowienie powierzchni leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonych

BIP

 

KARTA INFORMACYJNA

                          

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Adres: plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Tel. 22 695-64-81
www.mazowieckie.pl  

 

Nr karty informacyjnej

 

KI – WBZK/07

Nr wersji: 2

Data wydania:

19 stycznia 2017 r.

SPRAWA:

Odnowienie/przebudowa drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych.

PRZEDMIOT SPRAWY:

Udzielenie Starostwom dotacji na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, ze zm.)

2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Oddział Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warszawa 00-950, plac Bankowy 3/5,

tel. 22 695 64 84, fax. 22 695 64 84

 

1. Osobiście:

Punkt Przyjmowania Korespondencji

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5,  wejście „B”, pokój 39

tel. 22 695 61 59

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek, 8:00-16:00

 

2. W przypadku możliwości załatwienia sprawy drogą elektroniczną:

e-mail: wbzk@mazowieckie.pl , poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie


3. Pocztą na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dotację przeznaczoną na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej (załącznik nr 1):

 • harmonogram rzeczowo – finansowy zadania,
 • kopia wniosku właściciela lasu o przyznanie dotacji na odnowienie /przebudowę powierzchni leśnej wraz z opinią Nadleśnictwa,
 • kopia protokołu oględzin dokonanych przez przedstawicieli Starostwa Powiatowego,
 • w przypadku pożaru – kopia postanowienia o umorzeniu przedmiotowego postępowania,
 • kopia decyzji administracyjnej Starosty przyznającej dotację,
 • mapka sytuacyjna z zaznaczonym planowanej do odnowy/przebudowy powierzchni,
 • dokumentacja fotograficzna.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania (załącznik nr 2):

 • protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania (załącznik do sprawozdania z wykonania zadania),
 • faktury,
 • rachunki,
 • kopia umowy z wykonawcą bądź poszkodowanym zawarta przez Starostę, o ile była zawarta,
 • kopia decyzji administracyjnej Starosty przyznającej dotację.

3. Sprawozdanie z wykorzystania zadania (załącznik nr 3) – przekazane przez Starostwo do WBZK MUW w terminie 21 dni od daty przekazania środków pochodzących z dotacji na konto Starostwa.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Etap I: Przekazanie do WBZK przez Starostwa wniosku wraz z wymaganymi załącznikami;

Etap II: Podział dotacji przez WBZK;

Etap III: Przekazanie przez WBZK do Wydziału Finansowego MUW informacji o podziale dotacji;

Etap IV: Przekazanie przez Wydział Finansowy MUW do Starostw decyzji Wojewody o przyznaniu środków;

Etap V: Poinformowania WBZK przez Starostwo o planowanym terminie odbioru odnowionej/przebudowanej powierzchni leśnej; 

Etap VI: Przekazanie przez Starostwo sprawozdania z wykorzystania dotacji (załącznik Nr 2) wraz z  załącznikiem tj. protokołem rzeczowo – finansowym końcowego odbioru zadania oraz kopią dokumentacji potwierdzonej za zgodność z  oryginałem (faktur, rachunki, decyzje Starosty oraz umowy o ile były zawarte);  

Etap VII: Przekazanie przez WBZK do Wydziału Finansów MUW polecenia wypłaty środków dla Starostwa;

Etap VIII: Przekazanie do WBZK przez Starostwo sprawozdania z wykorzystania dotacji.

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie.

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Oddział Rolnictwa i Usuwania Sutków Sytuacji Kryzysowych

00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5 tel. 22 695-64-81, fax. 22 695-64-84

adres e-mail: wbzk@mazowieckie.pl

godziny i dni urzędowania – poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

INFORMACJE DODATKOWE:

Brak.

ZAŁĄCZNIKI / FORMULARZE / WNIOSKI DO POBRANIA:

1) wniosek o dotacje przeznaczoną na odnowienie/przebudowę drzewostanu niestanowiącego własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej

- Załącznik do wniosku o dotację – harmonogram rzeczowo – finansowy

2) sprawozdanie z wykonania zadania

- Załącznik do sprawozdania z wykonania zadania – protokół rzeczowo – finansowy końcowego odbioru zadania

3) sprawozdanie z wykorzystania dotacji

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 12.04.2013, Ilość wejść: 3916, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry