Pomoc dla niepełnosprawnych

Państwowa Straż Łowiecka

BIP

Państwowa Straż Łowiecka

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej

 

Marek Kret

tel. 22 695 64 67
fax. 22 695 64 84

pokój nr 540

email: m.kret@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Państwowej Straży Łowieckiej należy:


1) ochrona zwierząt łownych (zwierzyny), w tym:
a) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych,
b) współdziałanie z Policją, Polskim Związkiem Łowieckim oraz strażnikami łowieckimi powołanymi lub zatrudnionymi przez dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich, a także Państwową Strażą Rybacką i Służbą Leśną w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zwierząt łownych (zwierzyny),
c) kontrola podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zwalczanie kłusownictwa oraz wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, w tym:
a) zagospodarowanie, w imieniu Skarbu Państwa, zwierzyny bezprawnie pozyskanej na terenach łowieckich polnych i na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz ustalanie wielkości środków uzyskanych z ich sprzedaży,
b) ustalanie wielkości i wskazanie do pobrania, na rzecz Skarbu Państwa, ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną w obwodach łowieckich polnych i na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
c) przekazywanie Polskiemu Związkowi Łowieckiemu trofeum ze zwierzyny bezprawnie pozyskanej do wykorzystania w celach dydaktycznych i wystawienniczych;
3) zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, w tym:
a) legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości,
b) nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia popełniane na terenach obwodów łowieckich w zakresie szkodnictwa łowieckiego,
c) zatrzymywanie i dokonywanie kontroli środków transportu w obwodach łowieckich oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
d) przeszukiwanie osób, pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego,
e) odbieranie za pokwitowaniem przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia oraz ich zabezpieczenie,
f) prowadzenie dochodzeń oraz wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia, jeżeli przedmiotem przestępstwa jest zwierzyna, w trybie i na zasadach określonych Kodeksie postępowania karnego,
g) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz udział w rozprawach w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach zwalczania wykroczeń w zakresie szkodnictwa łowieckiego, w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
4) kontrola legalności skupu i obrotu zwierzyną, w tym:
a) kontrola podmiotów prowadzących skup, przerób i sprzedaż tusz zwierzyny lub ich części w zakresie sprawdzania źródeł jej pochodzenia,
b) kontrola podmiotów prowadzących obrót zwierzyną żywą oraz podmiotów prowadzących chów i hodowlę zwierząt łownych w zakresie sprawdzenia źródeł ich pochodzenia;
5) kontrola przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu zwierzyną żywą oraz obrotu tuszami zwierzyny i ich częściami, dotycząca prowadzenia ewidencji skupu w każdym punkcie skupu.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.03.2009, Ilość wejść: 19353, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry