Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP
26.01.2012

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy: 987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail kryzys@mazowieckie.pl


kierownik

Andrzej Stypiński

tel. 22 595 13 63
faks 22 620 19 40
astypinski@mazowieckie.pl

 

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa z zakresie zarządzania kryzysowego, w tym zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
2) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;
3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:
a) opracowywanie zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
4) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;
6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;
8) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
9) zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
10) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12) przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń;
13) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
14) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
15) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa;
16) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, w tym dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
17) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
18) realizacja zadań wynikających z przepisów Prawo o zgromadzeniach w przypadku postępowania uproszczonego w sprawach zgromadzeń;
19) koordynacja zadań w obszarze cyberbezpieczeństwa z wyłączeniem administrowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi;
20) nadzór nad przyznawaniem dostępu zdalnego do infrastruktury Urzędu;
21) definiowanie wymagań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów wdrażanych w Urzędzie i opiniowanie w zakresie bezpieczeństwa przygotowywanych do wdrożenia systemów teleinformatycznych;
22) monitorowanie zdarzeń zachodzących w systemach teleinformatycznych;
23) koordynacja procesu reakcji na incydenty bezpieczeństwa;
24) określanie zasad nadawania uprawnień, nadzór nad procesem nadawania uprawnień oraz weryfikacja uprawnień już nadanych.

Podziel / Share
Rafał Marciniak, 26.01.2012, Ilość wejść: 35855, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry