Pomoc dla niepełnosprawnych

Wydział Finansów

Wydział Finansów

Wydział Finansów

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

(wejście "C" , piętro II)

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek | 8:00 - 16:00

  fin@mazowieckie.pl

Kontakt:

Sprawy dysponenta I stopnia
tel. 22 695-63-58
faks 22 695-63-60
fin@mazowieckie.pl

pokój 229

 

Sprawy dysponenta III stopnia

tel. 22 695-63-79
faks 22 695-63-60

finsekretariat@mazowieckie.pl

pokój 213

 

Marta Niedzielska

Dyrektor Wydziału

tel. 22 695-63-58

mniedzielska@mazowieckie.pl

Życiorys

 

Anna Czaplicka

Zastępca Dyrektora Wydziału

tel. 22 695-63-58

aczaplicka@mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W IV kwartale 2016 r. liczba należności budżetu państwa z tytułu nałożonych do 31.12.2016 r. mandatów karnych kredytowanych umorzonych decyzją Wojewody Mazowieckiego - 0 sztuk, na kwotę 0,00 zł

 

W III kwartale 2016 r. liczba należności budżetu państwa z tytułu nałożonych do 31.12.2015 r. mandatów karnych kredytowanych umorzonych decyzją Wojewody Mazowieckiego - 0 sztuk, na kwotę 0,00 zł

W II kwartale 2016 r. liczba należności budżetu państwa z tytułu nałożonych do 31.12.2015 r. mandatów karnych kredytowanych umorzonych decyzją Wojewody Mazowieckiego - 0 sztuk, na kwotę 0,00 zł.

 

Do zakresu działania Wydziału Finansów należy, w szczególności:

 1. realizacja zadań dotyczących budżetu Wojewody w tym:
  a) opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, projektu budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków,
  b) opracowywanie planów finansowych budżetu Wojewody w zakresie środków europejskich,
  c) koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa,
  d) analiza i opracowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pomocy EFTA i budżetu państwa,
  e) przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie,
  f)dokonywanie okresowych ocen wykonania dochodów i wydatków przez podległe jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody,
  g) nadzór nad dysponentami II i III stopnia w zakresie wykonywania budżetu oraz analiza efektywności wykonania budżetu Wojewody,
  h) opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów dokumentów, z których wynikają skutki finansowe dla budżetu Wojewody,
  i) dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne, ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu/budżetu, w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi,
  j) nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie, 58
  k) prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań Skarbu Państwa – Wojewody, w szczególności wynikających z prawomocnych wyroków sądowych,
  l) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należnych wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego,
  m)sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody w budżecie tradycyjnym i zadaniowym,
  n) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu;
 2. realizacja zadań dotyczących finansów publicznych, w tym:
  a) prowadzenie, w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi, spraw związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  b) przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  c) wnioskowanie w sprawach przeprowadzenia kontroli dotyczących wykonywania budżetu w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie oraz jednostkach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej,
  d) prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz sporządzanie sprawozdawczości,
  e) ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów budżetu państwa przekazywanych na rachunek dysponenta głównego,
  f) prowadzenie spraw związanych z realizacją należności Skarbu Państwa,
  g) obsługa finansowo – księgowa środków funduszy europejskich,
  h) obsługa systemu informatycznego TREZOR w zakresie planów finansowych, przekazywania środków budżetowych i realizacji budżetu,
  i) przygotowywanie decyzji w I instancji w sprawie środków budżetowych z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotacji celowych,
  j) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Skarbu Państwa, 59
 3. realizacja zadań związanych z instytucjami finansowymi, w tym:
  a) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Kontroli Skarbowej, Izbą Skarbową i urzędami skarbowymi,
  b) prowadzenie rozliczeń z właściwymi oddziałami Narodowego Banku Polskiego oraz innymi bankami w zakresie obsługi budżetu Wojewody;
 4. prowadzenie spraw związanych z nałożonymi do 31.12.2015 r. grzywnami w drodze mandatu karnego, a w szczególności:
  a) ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie druków mandatów karnych;
  b) ewidencjonowanie należności i dochodów mandatowych;

  c) windykacja należności mandatowych;
  d) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłaty należności mandatowych oraz wydawania decyzji Wojewody w tym zakresie;
 5. prowadzenie windykacji należności budżetowych w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów płatności lub rozkładaniem na raty spłaty należności budżetowych, do których mają zastosowanie odpowiednie przepisy w zakresie finansów publicznych i ordynacji podatkowej oraz przygotowywanie projektów decyzji i oświadczeń woli Wojewody w tym zakresie;
 7. prowadzenie spraw finansowych w ramach środków budżetowych i pozabudżetowych dysponenta III stopnia, w tym:
  a) planowanie i realizacja dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi,
  b) prowadzenie rachunkowości Urzędu, w tym sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
  c) dokonywanie wypłat wynagrodzeń;
 8. zarządzanie budżetem zadaniowym dysponenta III stopnia;
 9. obsługa finansowa kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 10. prowadzenie kasy Urzędu;
 11. wykonywanie zestawień i sprawozdań związanych ze sprawami finansowymi Urzędu;
 12. rozliczanie delegacji służbowych
Podziel / Share
Rafał Rudnik, 10.03.2015, Ilość wejść: 58133, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry