Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia

BIP

Oddział Finansowo-Księgowy dysponenta III stopnia


kierownik

Marta Bociańska
tel. 22 695 60 78
faks 22 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 223
e-mail mbocianska@mazowieckie.pl


Zadania Oddziału Finansowo-Księgowego dysponenta III stopnia:

1) prowadzenie spraw finansowych Urzędu w ramach środków dysponenta III stopnia, w tym:

a) opracowywanie projektu planu budżetu na rok następny w zakresie dochodów i wydatków  zgodnie z § 8  (Zakresy obsługi budżetu dysponenta III stopnia),

b) opracowywanie planu finansowego według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, przy współudziale komórek merytorycznych Urzędu,

c) opracowywanie wniosków w sprawie korekt wydatków budżetowych na rok bieżący,

d) sporządzanie zapotrzebowań na środki w zakresie realizowanych wydatków budżetowych,

e) sporządzanie okresowych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu dysponenta III stopnia, przy współudziale komórek merytorycznych;

2) przygotowywanie danych, dokumentów i zestawień do wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej;  zarządzanie budżetem zadaniowym dysponenta III stopnia, a w szczególności:

a) planowanie wydatków w ujęciu zadaniowym budżetu dysponenta III stopnia, w ścisłej współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu,

b) ewidencjonowanie wydatków w ujęciu zadaniowym,

c) wprowadzanie zmian w budżecie zadaniowym;

3) sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania budżetu zadaniowego;

4) prowadzenie rachunkowości w zakresie realizacji budżetu dysponenta III stopnia, w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

b) sporządzanie sprawozdań budżetowych: miesięcznych, kwartalnych i rocznych;

c) sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki,

d) sprawdzanie, pod względem formalnym i rachunkowym, dokumentów księgowych;

e) wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru VAT i sporządzanie deklaracji VAT-7,

f) obsługa TREZOR w zakresie realizowanych zadań,

g) prowadzenie rachunków działalności pozabudżetowej dysponenta III stopnia w banku komercyjnym,

h) prowadzenie rejestru zawartych umów finansowanych ze środków budżetowych,

i)  dokonywanie wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,

j)  prowadzenie kasy Urzędu,

k) przygotowywanie informacji finansowych na potrzeby kierownictwa urzędu i wydziału;

l)  prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

m) obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej,

n)  rozliczanie delegacji służbowych,

o)   obsługa finansowo-księgowa środków europejskich,

5) opiniowanie projektów aktów prawnych i projektów z których wynikają skutki finansowe dla budżetu Wojewody.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 4978, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry