Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia

BIP

kierownik

Krzysztof Abramowski
tel. 22 695 63 21
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 208
e-mail kabramowski@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Księgowości i Sprawozdawczości dysponenta I stopnia :

Do zakresu działań oddziału należy realizacja, w imieniu Wojewody, zadań głównego dysponenta budżetu Wojewody, w tym:

1) przekazywanie środków na finansowanie działalności jednostek budżetowych podległych Wojewodzie - dysponentów II i III stopnia środków budżetowych na podstawie harmonogramów;

2) przekazywanie dotacji celowych zaplanowanych w budżecie dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych;

3) przekazywanie dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie zawartych umów  na podstawie dyspozycji komórek merytorycznych;

4) prowadzenie ewidencji dochodów przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu zadań zleconych;

5) księgowanie wpłat, naliczanie odsetek oraz wystawianie postanowień o sposobie zaliczenia wpłaty;

6) przekazywanie dochodów na rachunek Ministra Finansów w terminach określonych w odrębnych przepisach;

7) nadzorowanie oraz weryfikacja pod względem formalno-rachunkowym sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie;

8) współpraca z jednostkami podległymi Wojewodzie w zakresie realizacji budżetu oraz sporządzania sprawozdawczości;

9) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) sporządzanie łącznych oraz cząstkowych sprawozdań finansowych i statystycznych;

11) obsługa TREZOR, w zakresie administrowania, sprawozdawczości budżetowej i finansowej, zapotrzebowania na środki budżetowe, zarządzanie rocznym harmonogramem dochodów i wydatków w punkcie modyfikacji rocznego harmonogramu wydatków;

12) analiza i kontrola dokonywanych wydatków pod względem ich zgodności z zapotrzebowaniem na środki budżetowe;

13) obsługa Internetowego Systemu Raportów Budżetowych w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego;

14) obsługa rachunków bankowych dochodów i wydatków za pomocą systemu bankowości   elektronicznej NBP (NBE) oraz bieżąca aktualizacja podpisów za pomocą certyfikowanych kart magnetycznych;

15) współpraca z Narodowym Bankiem Polskim w zakresie obsługi rachunków bankowych;

16) obsługa finansowo księgowa realizowanych wydatków;

17) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Skarbu Państwa i sporządzanie informacji dla potrzeb dysponenta funduszu;

18) obsługa finansowo-księgowa Funduszu Pracy i sporządzanie informacji dla potrzeb dysponenta funduszu;

19) prowadzenie rachunkowości z zakresu realizacji budżetu Wojewody oraz sporządzanie sprawozdawczości;

20) ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów budżetu państwa przekazywanych
na rachunek dysponenta głównego;

21) sporządzanie zbiorczych tj. półrocznego i rocznego sprawozdania RB-BZ1
z wykorzystaniem aplikacji BUZA.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 5506, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry