Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Planowania i Inwestycji

BIP

Oddział Planowania i Inwestycji

kierownik

Jolanta Jabłonkowska
tel.22 695 63 29
faks 695 63-60
wejście C, II piętro, pokój 217
e-mail jjablonkowska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Planowania i Inwestycji :

1) opracowywanie, w układzie tradycyjnym i zadaniowym, we współdziałaniu z odpowiednimi wydziałami Urzędu oraz zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi, zbiorczego budżetu Wojewody w zakresie dochodów i wydatków bieżących i inwestycyjnych;

2) wprowadzenie projektu budżetu w systemie informatycznym TREZOR;

3) dokonywanie podziału na poszczególne jednostki organizacyjne i jednostki samorządu terytorialnego ogólnych kwot dochodów i wydatków budżetowych wynikających z projektu ustawy budżetowej;

4) przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego informacji o przewidywanych w budżecie Wojewody kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

5) prowadzenie działań związanych z finansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami realizowanych przez gminy, powiaty i samorząd województwa;

6) opracowywanie harmonogramu przekazywania środków finansowych dysponentom niższych stopni i jednostkom samorządu terytorialnego oraz aktualizacja tego harmonogramu w toku wykonywania budżetu;

7) przygotowywanie projektów zmian w budżecie w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

8) przygotowywanie wniosków o zwiększenie środków finansowych na wydatki bieżące i inwestycyjne z rezerwy ogólnej i rezerw celowych do ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

9) przygotowywanie decyzji zwiększających budżet Wojewody w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

10) opracowywanie okresowych i rocznych sprawozdań opisowych i analitycznych
z wykonania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz ocena wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki organizacyjne wykonujące budżet Wojewody;

11) bieżący nadzór nad dysponentami II i III stopnia w obszarze wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych;

12) obsługa systemu finansowo-księgowego  TBD-FK w zakresie planów finansowych;

13) obsługa TREZOR, w zakresie planów finansowych;

14) weryfikacja zapotrzebowań na środki finansowe złożonych przez dysponentów
II i III stopnia z wykorzystaniem TREZOR;

15) opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z właściwymi wydziałami, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi oraz Państwową Strażą Rybacką, materiałów planistycznych do projektu budżetu w układzie zadaniowym;

16) koordynacja prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

17) przygotowywanie projektów zmian w budżecie zadaniowym w ramach uprawnień przysługujących Wojewodzie;

18) nadzorowanie sprawozdawczości zbiorczej w zakresie mierników w układzie zadaniowym Wojewody sporządzanej przez zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie oraz Państwową Straż Rybacką;

19) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem należnych wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego;

20) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającym zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, PO Rybactwo i Morze 2014-2020 i Wspólnej Polityki Rolnej, w tym:

a) opracowywanie i przygotowywanie, we współdziałaniu z wydziałami Urzędu, zespolonymi służbami, inspekcjami i strażami wojewódzkimi realizującymi projekty materiałów planistycznych do projektu budżetu środków europejskich,

b) weryfikacja wniosków o zapewnienie finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej,

c) przygotowywanie do ministra właściwego do spraw finansów publicznych wniosków o uruchomienie  środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Wspólnej Polityki Rolnej,

d) przygotowywanie projektów zmian w budżecie środków europejskich

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 5267, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry