Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Rozstrzygnięć Finansowych

BIP

kierownik

Agnieszka Kasznia-Polakowska
tel. 22 695 64 37
faks 22 695 63 60
wejście C, II piętro, pokój 238
e-mail apolakowska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału Rozstrzygnięć Finansowych :

1) wydawanie decyzji w I instancji w sprawie zwrotu do budżetu państwa kwoty dotacji niewykorzystanej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez jednostkę samorządu terytorialnego lub podmiot spoza sektora finansów publicznych, dochodów pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami i dochodów pobranych i nieprzekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wraz z należnymi odsetkami;

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – Wojewody Mazowieckiego, w szczególności wynikających z prawomocnych wyroków sądowych:

a) przygotowanie dyspozycji wypłat i wniosków o wypłatę odszkodowań zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi,

b) sporządzanie wniosków o zapewnienie finansowania na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa,

c)  prowadzenie rejestru wyroków i wypłaconych odszkodowań;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych o umorzenie w całości bądź w części, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności Skarbu Państwa z tytułu:

a) kar pieniężnych nałożonych przez Wojewodę,

b) zwrotu kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

c)  kar i opłat nałożonych przez inspektorów nadzoru budowlanego, oraz wydawanie decyzji Wojewody w tym zakresie;

4) współpraca z właściwymi organami w zakresie prowadzonych postępowań oraz udzielanie informacji dotyczących prowadzonych spraw.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Babraj, 17.05.2016, Ilość wejść: 4029, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry