Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Nowe wyroki w bazie orzecznictwa

W bazie orzecznictwa zamieszczono nowe wyroki

IV SA/Wa 2193/10 z 26 stycznia 2011 Wyrok dotyczy zmiany powierzchni działki ewidencyjnej. W wyroku Sądu podniesiono, że zmiana powierzchni działki w wyniku modernizacji ewidencji gruntów ma oparcie w § 62 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a nie Instrukcji technicznej G-5.

IV SA/Wa 1389/10 z 11 stycznia 2011 W wyroku zwrócono uwagę na konieczność wyjaśnienia zarzutu naruszenia art. 20 ust. 2 ustawy z 20.07.2000 o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i ustalenia daty ogłoszenia informacji dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzienniku Urzędowym Województwa co ma wpływ na tryb rozpatrzenia sprawy.

IV SA/Wa 2243/10 z 19 stycznia 2011 W wyroku Sąd analizuje kwestię dotyczącą wpisania do ewidencji gruntów i budynków trwałego zarządu, w przypadku braku decyzji ostatecznej ustanawiającej trwały zarząd.

IV SA/Wa 2244/10 z 24 lutego 2011 Sąd zwraca uwagę na kompetencje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, które nie dotyczą kwestii związanych z rozstrzyganiem sporów o własność.

IV SA/Wa 2215/10  z 14 lutego 2011 Wyrok dotyczy kwestii zmiany powierzchni działki oraz użytku gruntowego w wyniku przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie Sąd nie wypowiedział się merytorycznie z uwagi na naruszenie zasad procedury administracyjnej. Uznał za przedwczesne poruszenie kwestii ewentualnych naruszeń prawa materialnego i uchylił decyzję.

IV SA/Wa 1884/10 z 2 marca 2011 Wyrok dotyczy kwestii zmiany przebiegu granicy. Sąd potwierdził, że tylko dokumenty wymienione w § 12 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków mogą stanowić podstawę do zmiany zasięgu prawa własności.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 15.07.2011, Ilość wejść: 2653, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry