Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Pomoc dla rodzin rolniczych z terenów dotkniętych powodzią w 2009 r.

Komisja Europejska opublikowała w Internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 137/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

Program został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA229/2009 i jest dostępny na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_range_xa2009.html

Formy pomocy przewidziane w ww. programie nr XA229/2009 mogą być udzielane jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3).

Celem programu jest uruchomienie pomocy dla rodzin rolniczych, która umożliwi pokonanie przejściowych trudności finansowych spowodowanych szkodami w uprawach rolnych lub budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz zwierzętach gospodarskich przez powódź zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Udzielanie pomocy na podstawie tego programu będzie możliwe po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.07.2009, Ilość wejść: 1779, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry