Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Pomoc dla rodzin rolniczych z terenów dotkniętych powodzią w 2009 r.

Komisja Europejska opublikowała w Internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 137/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

Program został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA229/2009 i jest dostępny na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_range_xa2009.html

Formy pomocy przewidziane w ww. programie nr XA229/2009 mogą być udzielane jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3).

Celem programu jest uruchomienie pomocy dla rodzin rolniczych, która umożliwi pokonanie przejściowych trudności finansowych spowodowanych szkodami w uprawach rolnych lub budynkach inwentarskich, budynkach magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz zwierzętach gospodarskich przez powódź zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Udzielanie pomocy na podstawie tego programu będzie możliwe po jego akceptacji przez Komisję Europejską.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.07.2009, Ilość wejść: 2025, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry