Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

Zmiany upoważnień w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne

Wszystkie zmiany dotyczące Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Pgik) zapisano w artykule 6 nowej ustawy (DzU nr 98, poz. 817). I tak zmiana brzmienia zdania wprowadzającego w art. 19 Pgik ma umożliwić elastyczne wydawanie rozporządzeń w sprawie standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii. Dotychczasowe brzmienie art. 19 wymagało wydania wszystkich standardów łącznie jednym rozporządzeniem.

Z kolei zmiana upoważnienia zawartego w art. 26 ust. 1 Pgik przenosząca z ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na Radę Ministrów obowiązek wydania rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów uzasadniona jest tym, iż sprawy klasyfikacji leżą po części w zakresie działania tego ministra, ale również ministra środowiska w zakresie zagadnień ochrony środowiska, ministra infrastruktury w zakresie zagadnień związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w zakresie wykonywania zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności prowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów jako elementu składowego ewidencji gruntów i budynków.

Jak czytamy w uzasadnieniu, dane, które stanowią podstawę do wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z klasyfikacji gleboznawczej, określenie warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące tę klasyfikację gruntów oraz określenie kwalifikacji zawodowych osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania tej klasyfikacji powinny być regulowane przepisami rangi ustawowej. W związku z czym odpowiadające im upoważnienia zostały usunięte z art. 26 ustawy Pgik.

Dotychczas:
Art. 26.

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1) urzędową tabelę klas gruntów,
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
3) rodzaje gruntów wyłączonych z klasyfikacji,
4) szczegółowe warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty wykonujące tę
klasyfikację,
5) niezbędne kwalifikacje zawodowe osób wykonujących klasyfikację
– mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne
ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych
gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Obecnie:
Art. 26.

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) urzędową tabelę klas gruntów,
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
– mając na celu wykonanie prawidłowego podziału gleb na klasy bonitacyjne
ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych
gleb, oraz zapewnienie prawidłowego poziomu merytorycznego wykonywania
gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 30.07.2009, Ilość wejść: 2780, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry