Pomoc dla niepełnosprawnych

Archiwum informacji

W bazie orzecznictwa umieszczono nowe wyroki

Wyroki dotyczą m.in. wycofania zmiany w operacie ewidencyjnym, wykreślenia wpisu władającego, zasady dwuinstancyjności, użytku gruntowego „dr” dla gruntów nie będących drogami publicznymi, odrzucenia skargi z przyczyn formalnych (skarżąca nie jest stroną)

W bazie orzecznictwa umieszczono nowe wyroki:

IV SA/Wa 2040/09 Wyrok dotyczy wycofania zmiany w operacie ewidencyjnym.

IV SA/Wa 98/11 Wyrok dotyczy wykreślenia wpisu władającego.

IV SA/Wa 14/11 W wyroku tym Sąd zwraca uwagę na zasadę dwuinstancyjności, która uniemożliwia organowi odwoławczemu rozstrzygnięcie w sytuacji naruszenia przepisów postępowania administracyjnego.

IV SA/Wa 618/11 Wyrok dotyczy użytku gruntowego „dr” dla gruntów nie będących drogami publicznymi.

VIII SA/Wa 437/11 Wyrok dotyczy odrzucenia skargi z przyczyn formalnych (skarżąca nie jest stroną).

IV SA/Wa 540/11 i IV SA/Wa 541/11 Wyroki dotyczą wprowadzenia w operacie ewidencyjnym zmiany użytku „Ls” w oparciu o przyjęty do zasobu operat gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Sąd podtrzymał argumentację organu odwoławczego, że zaewidencjonowanie operatu w zasobie nie stanowi podstawy do zmiany obowiązującej klasyfikacji gruntów, ani do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Bezkrytyczne przyjmowanie operatów do zasobu nie sanuje ich ewentualnych wad, w związku z tym nie może wiązać organu orzekającego.

IV SA/Wa 2009/09 Wyrok dotyczy aktualizacji operatu ewidencyjnego w odniesieniu do użytku gruntowego.

IV SA/Wa 688/11 Wyroku dotyczy odmowy dokonania zmian w obowiązującej gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Podziel / Share
Joanna Krzemińska, 03.11.2011, Ilość wejść: 2172, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry