Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje Wydziału/WINGiK

04.07.2016

Zmiany w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z dniem 1 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 903)

Ustawa w treści art. 3 wprowadziła szereg zmian w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) m.in.:

  • Zmieniona została definicja geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (art. 2 pkt 11).
  • W art. 6a dodany został ust. 3a, który stanowi, że: Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny może upoważnić pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w jego imieniu w ustalonym zakresie, przy czym udzielenie upoważnienia przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej następuje na wniosek odpowiednio geodety województwa albo geodety powiatowego, wskazujący zakres upoważnienia i osobę, której ma zostać udzielone."
  • Doprecyzowany został rodzaj map, na których może być sporządzony plan sytuacyjny z przedstawieniem proponowanego usytuowania sieci uzbrojenia terenu (art. 28b ust. 3) - kopia aktualnej mapy zasadniczej lub kopia aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
  • W myśl art. 28ba. 1. Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
  • Odpisy protokołu narady koordynacyjnej wydaje się wnioskodawcy w dniu jej zakończenia, a innym podmiotom zawiadomionym o naradzie – w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania w tej sprawie (przed zmianą odpisy oprotokołu wydawane były na żądanie uczestnika narady koordynacyjnej).
  • W art. 40a w ust. 2 dodano pkt. 5 określający przypadek, w którym nie pobiera się opłat za materiały PZGiK „pierwsze udostępnienia podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1”.

Wprowadzone zostały ponadto zmiany w załączniku do Prawa geodezyjnego i kartograficznego określającym wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty.

  • W tabeli nr 11 określającej opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego dodane zostały trzy nowe pozycje:

- uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) – stawka podstawowa 15 zł za działkę ewidencyjną (poz. 13)

- wypis z wykazu działek – 5 zł za działkę (poz. 14)

- wypis z wykazu podmiotów – 5 zł za podmiot (poz. 15).

  • W tabeli nr 16 "Udostępnianie materiałów zasobu niewymienionych w tabelach nr 1-15, uwierzytelnianie i udostępnianie do wglądu dokumentów oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu" zmieniona została jednostka rozliczeniowa, w wierszu lp. 3 „Uwierzytelniany dokument” zastąpiony został przez „Pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu” oraz w wierszu lp. 4 „Kopia uwierzytelnianego dokumentu” zastąpiona została przez „Kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu”.

Dodatkowo art. 29d nałożył na Głównego Geodetę Kraju obowiązek zapewnienia prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej nieodpłatnego dostępu do danych przestrzennych i związanych z nimi usług. Jeśli potrzebnych danych nie ma w centralnym zasobie, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może się o nie zwrócić do właściwego miejscowo starosty lub marszałka województwa.

Podziel / Share
04.07.2016, Ilość wejść: 2642, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry