Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Geodezji i Kontroli

Oddział Geodezji i Kontroli

Kierownik

Aleksandra Kościesza
Delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 38
pok. 512
tel. 25 644 81 85
e-mail: akosciesza@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Geodezji i Kontroli należy realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działaniem organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości prowadzenia powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie,

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

- tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, o których mowa w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:5000, o których mowa w Prawie geodezyjnym i kartograficznym,

- wykonywania i udostępniania kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,

- analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych,

- monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;

b) koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

c) zakładania osnów szczegółowych,

d) przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

e) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielenia informacji o sposobie użytkowania lokali,

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

c) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

d) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,

f) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

3) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2;

4) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w przepisach dotyczących prawa geodezyjnego i kartograficznego;

5) rozpatrywanie interwencji na działanie przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych oraz osób legitymujących się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących geodezji i kartografii;

6) sporządzanie wniosków do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii;

7) planowanie działań kontrolnych w trybie i zakresie zgodnym z przepisami Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz z przepisami o kontroli w administracji rządowej;

8) opracowanie projektu rocznego planu kontroli Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru;

9) koordynowanie kontroli prowadzonych przez inspekcję geodezyjną i kartograficzną i opracowywanie dokumentacji związanej z działalnością kontrolną;

10) opiniowanie projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków przedkładanych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej;

11) kontrolowanie spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez geodetów powiatowych, gminnych oraz innych osób zatrudnionych w urzędach administracji publicznej na stanowiskach, na których jest wymagane posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;

12) kontrolowanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie:

a) prawidłowości i sposobu załatwiania skarg i wniosków,

b) prawidłowości i sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych;

13) kontrolowanie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne dotyczące w szczególności:

a) zgłaszania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

b) przekazywania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

c) przestrzegania przepisów dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie geodezji i kartografii,

d) rzetelności wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

14) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju i organami kontroli państwowych w zakresie właściwości nadzoru;

15)współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań w ramach sprawowanego nadzoru;

16) współudział w prowadzeniu szkoleń i instruktażu dla pracowników organów administracji geodezyjnej i kartograficznej z zakresu realizowanych zadań.

2. Do zakresu działania Oddziału Geodezji i Kontroli należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych , dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

2) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie scaleń i wymiany gruntów.

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry