Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Orzecznictwa

BIP

Oddział Orzecznictwa

Kierownik

Agnieszka Pajewska
tel. 22 695 79 44
faks 22 695 79 31
III piętro, pokój nr 310
e-mail apajewska@mazowieckie.pl

Zadania Oddziału:

Do zakresu działania Oddziału Orzecznictwa należy realizacja zadań Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru wykonywanych w ramach inspekcji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych, dotyczących w szczególności:

a) ewidencji gruntów i budynków, w tym nałożenia obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków, udostępniania dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej lub udzielenia informacji o sposobie użytkowania lokali,

b) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

c) odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych,

d) wyłączenia z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

e) sporów dotyczących zakresu udostępnianych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wysokości należnej opłaty,

f) nakładania kary pieniężnej za wykorzystanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z jej

warunkami lub udostępnianie materiałów wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim;

2) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w Prawie geodezyjnym

i kartograficznym;

4) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;

5) współdziałanie z Geodetą Województwa i geodetami powiatowymi w zakresie nadzorowanych zadań;

6) współdziałanie i udział w kontrolach prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru.

2. Do zakresu działania Oddziału Orzecznictwa należy ponadto realizacja zadań dotyczących:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych , dotyczących scaleń i wymiany gruntów;

2) przygotowywania projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawach, o których mowa w pkt 1;

3) rozpatrywania skarg i wniosków w zakresie scaleń i wymiany gruntów;

4) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem wniosków organów samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących:

a) tworzenia łączenia, dzielenia i ustalania granic gmin i powiatów,

b) nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,

c) ustalania i zmiany nazw gmin i powiatów oraz siedzib ich władz,

d) ustalania, zmian lub zniesienia nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych;

5) przygotowywania projektów zarządzeń Wojewody w sprawie ustalania numerów porządkowych budynków wybudowanych lub prognozowanych do wybudowania na nieruchomościach przyległych do ulicy położonej na granicy gminy lub przyległej do tej granicy w przypadku braku porozumienia właściwych miejscowo wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).


Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 8337, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry