Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Postępowań Odwoławczych i Nadzwyczajnych

BIP

Oddział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

p.o. kierownika oddziału 

Anna Rurant - Jakubowska

tel. 22 695 63 13

fax 22 695 61 92

wejście E, II piętro, pokój 642

e-mail arurant@mazowieckie.pl


zastępca kierownika

Anna Dmowska-Paczuska

 tel.22 695 66 29

fax 22 695 61 92

wejście E, II piętro, pokój 639

e-mail admowska-paczuska@mazowieckie.pl


Godziny przyjęć interesantów:

 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki,
 • od 8.00 do 12.00 w środy i piątki.

Zadania Oddziału:

 1. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji - nadzór instancyjny Wojewody dotyczący aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) wydawanych w indywidualnych sprawach przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji (starostów oraz prezydentów miast) w zakresie:
  • rozpatrywania odwołań (zażaleń) od decyzji (postanowień) wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach:
   • zatwierdzania projektu budowlanego, wydawania pozwolenia na budowę,
   • przyjmowania zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
   • zgłaszania sprzeciwu i nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
   • przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce obiektów budowlanych, nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
   • nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
   • rozstrzygania o  zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę lub jej uchyleniu, w związku z istotnymi odstępstwami od zatwierdzonego projektu,
   • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
   • rozstrzygania o  niezbędności wejścia do  sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości w celu wykonania robót budowlanych,
  • kontroli rejestrów wniosków i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych przez organy I instancji oraz nakładanie na organy administracji architektoniczno-budowlanej kar za zwłokę w rozpatrywaniu wniosków o pozwolenie na budowę;
 2. wykonywanie zadań organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w zakresie:
  • prowadzenia postępowań nadzwyczajnych wszczynanych z urzędu lub na wniosek w ramach właściwości należącej do organu administracji architektoniczno-budowlanej, w sprawach:
   • wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wojewody,
   • stwierdzenia nieważności decyzji starosty (prezydenta miasta),
   • uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej,
   • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji;
 3. uczestniczenie, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjno – kontrolnych oraz udostępnianie dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
 4. realizacja zadań wynikających z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
  • uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań rządowych,
  • opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego,
  • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań rządowych,
  • nakładanie kar za nieterminowe wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Podziel / Share
JSK Internet, 19.03.2014, Ilość wejść: 29560, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry