Pomoc dla niepełnosprawnych

Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej

BIP

Oddział Specjalistycznej Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Kierownik

Maria Sukiennik

tel. 22 695 66 14

faks 22 695 61 92

wejście E, I piętro, pokój nr 508

e-mail msukiennik@mazowieckie.plGodziny przyjęć interesantów:

 • od 13.00 do 16.00 w poniedziałki,
 • od 8.00 do 12.00 w środy i piątki.

Zadania Oddziału:

 1. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji
  dla obiektów i robót budowlanych:
  • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego, sieciami uzbrojenia drogowego niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad, wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
  • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
  • metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
  • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
  • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
  • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
  • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej
   i produktów naftowych,
  • hydrotechnicznych pietrzących, upustowych,regulujących, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich wraz z obiektami towarzyszącymi,
  • usytuowanych na obszarze kolejowym,
  • usytuowanych na terenach zamkniętych
  • sieci przesyłowych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego
  • regionalnej sieci szerokopasmowej na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w zakresie:
   • prowadzenia postępowań administracyjnych, wszczynanych z urzędu lub na wniosek, takich jak: wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpatrywania zgłoszeń wykonania robót budowlanych, rozpatrywania zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, wydawania postanowień o udzieleniu bądź odmowie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych, wydawania decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, wydawania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, wygaszania decyzji o pozwoleniu na budowę,
   • przekazywania organom nadzoru budowlanego kopii ostatecznych decyzji, postanowień i zgłoszeń, wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, wynikającego z przepisów Prawa budowlanego,
   • uczestniczenia, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępniania wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
   • przekazywania uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem dotyczących terenów zamkniętych, do organu wyższego stopnia, do każdego piątego dnia miesiąca;
 2. wykonywanie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w zakresie:
  • kontroli rejestrów decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez starostę (prezydenta miasta),
  • rozpatrywania odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych przez starostę (prezydenta miasta);
 3. realizacja zadań związanych z:
  • wydawaniem decyzji dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie przepisów o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wraz z przekazywaniem do organu wyższej instancji uwierzytelnionych wniosków i decyzji w tej sprawie,
  • wydawaniem decyzji dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji, w zakresie lotnisk użytku publicznego;
        4.realizacja zadań związanych z:
a) wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, w tym metra, wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi i sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra
b)wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej ,
c)wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
d) wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
e)wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
f)wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę linii klejowej,
g)wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
h)wydawaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej


Podziel / Share
JSK Internet, 30.03.2009, Ilość wejść: 24435, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry